Soekvorm

1 Corinto 11

1Irugu-bi i kalugaringun-ko, pariho si pag'irug-ko may si Kristo.

I Kabatasanan Pagpahalling-na

si Manniniripon Pag'ampo'

2Agdayaw-ta kam kay agpara'intum-bi pirmi ako si dimu'an mga kiniwa-kiwa-bi ngan agpadayun-bi i mga turo' nga nagpapasa-ko si ka'am.

3Pwira pa liwat sinan, aruyag ako pagpakatu'an si ka'am nga i magtakulok si dimu'an mga lalla, iya si Kristo, ngan i magtakulok si kada danda, iya i lalla, ngan i magtakulok may si Kristo, iya i Diyos. 4Sanglit i kada lalla nga agpahalling si mga parangadyi'on o si makigpasumat-na si iya si Diyos nga tambon i takuluk-na, makammalo' to para si iya bilang takulok. 5Ngan i kada danda nga agpahalling si mga parangadyi'on o si makigpasumat-na si iya si Diyos nga gana' turutambunay, makammalo' to para si iya tungod si pagsiyu-na si magtakulok. Akapariho hamok i kamamalu'an-na kon nagkarisan iya. 6Kon ga'i agtambon i danda, kunta' agpaburog na hamok iya pariho si lalla. Ngan kon makammalo' to para si iya, iya pa ba' i pagpakaris, sanglit kunta' agtambon na hamok iya. 7Para namay si lalla, kunta' ga'i iya agtambon si takuluk-na tungod kay iya i hinimo irog si Diyos nga nagpakulawan si ka'angayan-na, pero i danda may i nagpakulawan si ka'angayan-na si lalla. 8Ada'inan nan kay ga'i nag'ala' i lalla tikang si danda, kundi' i danda dina i nag'ala' tikang si lalla. 9Ngan ga'i naghimo i lalla para si danda, kundi' i danda dina para si lalla. 10Tungod sinan pati' tungod si mga ka'anghelan, kunta' aniya' anan si takuluk-na si danda adda pangngilalahan nga aniya' magdalom si iya.

11Kundi' parti si kinabuhi'-ta kam nga agpaki'adda si Ginu'o, agkinahanglan-na si mga danda i mga lalla, ngan agkinahanglan-na may liwat si mga lalla i mga danda. 12Ungod nga naghimo i danda tikang si lalla, pero ungod may liwat nga i kada lalla a'allom tikang si danda. Kundi' i dimu'an puro agtikang si Diyos. 13Turutimbangu-bi daw kon angay ba' para si danda nga gana' turutambunay kon agpahalling iya si Diyos si mga parangadyi'on? 14Ma'in ba' nga makammalo' para si lalla kon mahabog i barahibu-na? 15Pero kon i danda i mahabog barahibu-na, maka'angayan to gayod para si iya, kay nagpumwan nan barahibo para pannanambun-na. 16Ngan kon aniya' makidiskusyon mahi'unong sito, i saruman kami' hamok nga gana' na sakatu'anan kami' la'in kabatasanan pwira sito, ngan iya liwat to hamok i nagpan'aku'-na si manniniripon pag'ampo' si bisan singnga lugara.

I Kabatasanan Pagkakan

Pag'intom si Ginu'o

Mateo 26:26-29; Markos 14:22-25; Lukas 22:17-20

17Ato si mga manunod to mga tugun-ko, gana' mga pagdayaw nga sakarawat-bi tikang si ako tungod kay i pagtiriripun-bi akabuwan dina si ka'am karat'an labaw kuntra si kahalapan. 18Primiro, aniya' sapakalihan-ko nga kon agtiriripon kam kuno' bilang manniniripon pag'ampo', agrala'in-la'in kam grupo ngan aniya' pagtutu'u-ko nga ungod to. 19Ngan syimpri paluwa' i pagrala'in-la'in-bi basi' kinakulawan kon say gayod i mga nag'alagad-na si Diyos. 20Kon agkatiriripon kam, ma'in i pagkakan pag'intom si Ginu'o i nagbuhat-bi 21kay balang addangan si ka'am agdadahulo pagkakan si balun-na ngan ga'i kam manguru'antahak, sanglit aniya' si mga kahuruwangan-bi nga linganto pa pero i ditangnga' may mga lango na dina. 22Gana' ba' mga ruma'-bi nga pwidi sakakanan-bi pati' sa'irinuman-bi? O gana' ba' kwinta-na para si ka'am kon anra'at i pagkukulaw si bug'os manniniripon pag'ampo' huwang i pagpakamalo' si mga anggana'? Ay may sinan i sapahalling-ko nga agbuwan pagdayaw si ka'am? Syimpri gana'!

23Intuman-ta kam gihapon nga i kabatasanan nagkarawat-ko tikang si Ginu'o ngan agpapasa-ko may si ka'am da'ito sito: Siray sangom ngan trarayduran na i Ginu'o Jesus, angaddo' iya adda bug'os pan 24ngan agpasalamat si Diyos. Agturutabbi'-nay to dungan si pagpinugad, “Iyay to i puhu'-ko nga nagpatubyan para si ka'am. Irugu-bi to buhat basi' pirmi ako sa'intuman-bi.” 25Kahuman si panihapon, ag'addu'-na namay i kupa ngan pariho gihapon i nagbuhat-na. Aminugad iya, “Iyay to kupa i kasarigan si baha'o pa'agi-na si Diyos pagtapit si iya ngan ahimoy to pina'agi si laha'-ko. Irugu-bi to buhat basi' bisan sumiran kam anginom, pirmi ako sa'intuman-bi.” 26Sanglit bisan sumiran kam amangan sito pan ngan anginom sito kupa, agpahayag-bi i kamatayun-na si Ginu'o tubtob si pada'itu-na gihapon.

27Kon sugad, bisan say i mamangan si pan o manginom si kupa-na si Ginu'o nga ma'in hul'os i pag'aku'-na si katuyu'an-na, aniya' baratunun-na mismo si mahinabo' si puhu'-na pati' si laha'-na si Ginu'o. 28Kinahanglan nga sakilala-na dahulo si a'a i kalugaringun-na myintras iya amangan si pan pati' anginom si kupa. 29Kay bisan say i magkakan ngan mag'inom nga ga'i angilala nga iyay nan i puhu'-na si Ginu'o, mismo iya i magpatok si kalugaringun-na si pamangan-na pati' si panginum-na. 30Iyay nan i rason kon ay kay malabbat si ka'am i mga maluya pati' mga maburong, hasta nga amatay na i ditangnga'. 31Pero kon angilala kita si kalugaringun-ta, ga'i to sa'agihan-ta mga kastigo. 32Kon agkastigu-na may kita dina si Ginu'o, aghimu-nay nan pagdisiplina si kita kam basi' ga'i kita kam agpakahuwang si kalibutanon mga a'a si uras nga patukan-na na mga iya si Diyos.

33Sanglit mga kabugtu'an si pagtu'o, kon agtiriripon kam si pagkakan, ag'uru'arantahakaya kam. 34Kon aniya' linganto si ka'am, kunta' amangan iya dahulo si ruma', basi' ma'in dina kastigo i katapusan-na si pagtiriripun-bi.

Mangno kon akapada'inan na ako si ka'am nan, sumat-ko i ditangnga' pa mga tugun-ko.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index