Soekvorm

Roma 10

1Mga kabugtu'an si pagtu'o, gana' la'in nag'anduy-na si kasing-kasing-ko pati' i pirmi nagparapangadyi'-ko si Diyos para si mga taga Israel, kon ma'in hamok nga agkataralwas mga iya. 2Akatistigos ako mahi'unong si kadisididu-na mga iya pagsirbi si Diyos, pero i kadisididu-na mga iya ma'in sigon si ungod kata'o. 3Tungod kay ma'in mga iya sayod si pagkamatadong nga tikang si Diyos ngan maniguro hamok si mga kalugaringun-na pama'agi, ga'i mga iya agkatara'o pagpa'ubos basi' kunta' agpakaprubitso si pagkamatadung-na si Diyos. 4Pero bisan say i magtutu'o si Kristo agpaka'angkon si pagkamatadong kay iya i katapusan-na si bala'od.

5Yayto i nag'isplikar-na si Moises nga klasi si pagkamatadong nga a'angkon kuno' pina'agi si pagsunod si bala'od: “I makaprubitso si ungod kinabuhi', iya i a'a nga gana' salaktawan-na pagtuman si bala'od.”+ 6Kundi' i pagkamatadong nga a'angkon pina'agi si pagtapod agwaydong si kita: “Dakam agpatilawi-bi i mga kalugaringun-bi, ‘Say may i mamanahik pan langit?’+” I karuyag sidngon nga, ma'in na kinahanglan nga aniya' pa mamanahik pan langit pagpakibagaw si Kristo nga paduwa'i iya para si kita kam. 7“O ma'in ngani', ‘Say may i paduwa'i si Buhon nga gana' salad-na?’+” I karuyag sidngon nga, ma'in na kinahanglan nga aniya' pa mangala' si Kristo tikang si mga minatay kay human na i pakabanhaw-na. 8Yayto dina i nagsumat-na:

Matapit na si ka'am i allingon.

Agparapahalling-bi nayto ngan akatanom nayto si mga inisipan-bi.+

Iya nayto i allingon parti si pagtutu'o nga nagparapasamwak-ta kam: 9Nga kon busngal-mo gayod i pag'aku'-mo nga, “Si Jesus i Paragdalom,” kahuman agpatanum-mo si inisipan-mo i pagtutu'o nga agbanhaw-na iya si Diyos, atalwas kaw. 10Ada'inan nan kay awinan si inisipan i pagtutu'o nga makapatadong si ka'am si pangulawan-na, ngan pina'agi namay si pagbusngal si pag'ako', agkataralwas kam. 11Pariho si maka'anna' si Kasuratan nga agpinugad, “Bisan say i magtapod si iya, ga'i akamalu'an.”+ 12Paray to si dimu'an mga a'a kay gana' may pagkala'inan-na si mga Hebro o ma'in Hebro. I Paragdalom, iya i magdalom si dimu'an ngan mabinuwan-buwanon si dimu'an mag'ampo' si iya. 13Pariho si maka'anna' si Kasuratan nga agpinugad, “Bisan say i mag'ampo' si arun-na si Paragdalom, atalwas.”+

14Pero pinapa'i-na may mga iya agpaka'ampo' si addangan nga ga'i nagtutu'u-na mga iya? Ngan pinapa'i-na may liwat mga iya agpanutu'o kon gana' mga sapakalihan-na allingon mahi'unong sito? Ngan pinapa'i may liwat mga iya agpakapakali kon gana' sito magpasamwak si mga iya? 15Ngan pinapa'i may liwat apasamwak i allingon kon gana' mga naglihug-na si Diyos mga parapasamwak? Iyay nan i nagtukuy-na si maka'anna' si Kasuratan, “Kamakaruruyag nag'isip nga i magbawa si mahalap sumat titakka na!”+

16Pero ga'i agpangarawat si mahalap sumat i dimu'an mga taga Israel. Mismo si Isaias agriklamo, “Paragdalom, say i manutu'o si sumat kami'?”+ 17Bisan kon da'itoy to, sakatu'anan-ta nga pwidi akatutu'o i a'a kon aniya' sapakalihan-na ngan aniya' pulus-na si sapakalihan-na kon mahi'unong si Kristo i nagpasamwak. 18Pero aniya' patilaw-ko: Ungod ba' nga ga'i mga iya agpakapakali? Syimpri agpakapakali mga iya, kay aniya' maka'anna' si Kasuratan:

Agsara si bug'os kalibutan i mga allingon nagparapanggasud-na mga iya,

ngan kinapakalihan i mga busis-na mga iya si dimu'an mag'istar sito.+

19Amatilaw ako gihapon: Ga'i ba' to sasabutan-na si mga a'a-na si Israel? Mismo i allingun-na si Diyos i makasaruman sinan, primiro pina'agi si Moises,

“Aniya' baha'o magkabarawa si pagtu'o

nga ga'i ngani' ag'aradda bilang adda nasyon,

mga iya i ginamit-ko pagpa'abugho si ka'am,

nga mga a'a-na si Israel.

Titakka i panahon nga aniya' magtutu'o nasyon

nga gana' ngani' dati sarabutan-na,

iya i ginamit-ko pagpasina si ka'am.”+

20Katapos agpaklaru-na pa liwat to si Diyos pina'agi si Isaias,

“Sadiskubrihan-na ako si mga a'a

nga ga'i ngani' agparapanganda' si ako.

Agpakilala-ko i kalugaringun-ko si mga a'a

nga ga'i ngani' parapanginsayod hi'unong si ako.”+

21Pero hi'unong namay si mga a'a-na si Israel, agpinugad i Diyos,

“Ga'i ako pahuway pag'agda sito mga a'a

nga mga gara' na gayod pagsupliko.”+

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index