Soekvorm

1 Korinida 15:3-4

3-4Godinu wake weisaro naueke i wakeye Godinu bokai wake ibake yabairo wero nauisa. I wakeye i ari eno, Godinu bukaroma eno weaku wake enaenari Yesu Kerisoma iyabake feariro mune ooru uke oisaro odo buuba me siniro Godima Dawa nono ma uyari. 5Yesu fearike nono uyarike Fidabairo fariro Fidama Dawa eri. Nono i moi Yesunu iwoka ukeka orou duerobairo (12) fariro emuama Dawa eka.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index