Soekvorm

Twavay 6

Sèt Nonm Édé Sé Zapòt-la

1An tan sala gany sé moun-an ki kwè an Jézi-a té ka vini pli gwo, épi la té ni malkonpwann ant sé Jwif-la ki ka palé langaj Grik-la épi sé Jwif péyi-a. Sé Jwif-la ki ka palé Grik-la té di ki sé moun-an ki té ka sépawé lajan manjé-a chak jou té ka néglijé sé madanm yo-a mawi yo ja mò-a. 2Kon sa sé douz zapòt-la kwiyé tout sé moun-an ki kwè an Jézi-a ansanm épi yo di yo, “Sa pa bon pou nou kité pwéché pawòl Bondyé épi pou nou ay sépawé lajan. 3Sé pou sa fwè mwen, chwazi anpami zòt menm sèt nonm ki ni bon wépitasyon épi ki anba kondwit Lèspwi Bondyé épi ki konnèt fè sa ki dwèt, épi nou kay kité wèskonsabilité sala asou kont yo. 4Nou menm kay bay tout antansyon nou pou lapwiyè épi pou pwéché pawòl Bondyé.”

5Tout sé moun-an té dakò épi disizyon-an sé zapòt-la té fè-a. Kon sa yo chwazi Stivann, an nonm ki té anba kondwit Lèspwi Bondyé épi ki té ni an chay lafwa, épi Filip, Prokoròs, Nikanò, Timon, Panmennas épi Nikolas, on nonm ki sòti Antiyòk ki pa té Jwif, mé i aksèpté wilizyon Jwif-la. 6Sé moun-an ki kwè an Jézi-a mennen sé nonm sala bay sé zapòt-la, sé zapòt-la pwédyé ba yo épi yo mété lanmen anlè yo.

7Épi pawòl Bondyé kontiné simen, épi gany sé moun-an ki kwè an Jézi-a an vil Jérouzalèm vini pli gwo épi pli gwo, épi an chay sé pwèt-la mété lafwa yo an Jézi Kwi.

Sé Chèf Jwif-la Awété Stivann

8Stivann sété yon nonm Bondyé té ja benni an pil épi i ba li pouvwa pou fè an chay miwak épi gwan twavay. 9Mé déotwa nonm ki té manm légliz sé Jwif-la té doubout kont Stivann. Yo té ka kwiyé yo Sé Nonm Lib-la. La té ni Jwif ki té sòti an vil Sayrini épi an vil Alèkzandriya, épi lézòt ki té sòti Silisiya épi Écha. Yo té lévé chikann épi Stivann. 10Mé Lèspwi Bondyé bay Stivann tèlman lasajès, lè i palé yo pa té sa wéponn.

11Kon sa yo péyé tibwen nonm pou yo sa di yo tann Stivann ka malpalé Moziz épi Bondyé. 12Sé kon sa yo té fè sé moun-an, sé ofisyé Jwif-la, épi sé titja lwa sé Jwif-la faché kont Stivann. Yo alé, yo tjenbé Stivann épi yo mennenʼy douvan konsèy sé Jwif-la. 13Épi yo mennen fo témwen ki di, “Nonm sala toujou ka palé kont lwa sé Jwif-la épi Kay-la ki pou Bondyé yonn-an. 14Nou tann i di Jézi sala ki sòti Nazawèt-la kay kwazé Kay Bondyé-a épi i kay chanjé tout sé mannyè-a Moziz té ban nou pou nou viv-la.”

15Épi tout sé moun-an ki té asid an konsèy-la fiksé zyé yo asou Stivann épi yo wè fidjiʼy vini menm kon fidji an nanj.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index