Soekvorm

Twavay 7

Stivann Palé An Konsèy Sé Jwif-la

1Pli ho chèf pwèt-la mandé Stivann, “Ès sé akizasyon sala vwé?”

2Stivann wéponn épi i koumansé wakonté yo sa ki té fèt dépi an tan lontan. I di, “Fwè mwen èk papa mwen, kouté byen sa mwen ka di zòt-la. Avan gwan gwanpapa lontan nou Abrahanm té alé wèsté an vil Harann, Bondyé pawèt douvanʼy an tout klètéʼy an Mèsopotémiya. 3Épi Bondyé diʼy, ‘Kité fanmiʼw épi péyi-a koté ou ka wèsté-a épi alé wèsté an plas-la mwen kay diʼw pou alé-a.’

4“Épi sé kon sa i kité plas-la i té ka wèsté-a épi i ay wèsté Harann. Apwé papaʼy mò, Bondyé fè Abrahanm vini an plas-la zòt ka viv apwézan-an. 5Épi an tan sala Bondyé pa té ba li pyès tè, pa menm an ti tjò tè, mé i té pwonmèt pou bay Abrahanm tè sala pou li épi désandanʼy. Tan-an Bondyé té pwonmèt Abrahanm sa-a, Abrahanm pʼòkò té ni pyès ich. 6Mi sa Bondyé té ja di Abrahanm: ‘Désandanʼw kay étwanjé adan an lòt plas ki pa sa yo, épi sé moun plas-la kay maltwété yo anba èslavay pou kat san (400) lanné. 7Mé mwen kay pini nasyon-an ki té fè yo twavay wèd-la, épi apwé sa mwen kay mennen sé moun mwen-an viwé an péyi sala, épi yo kay sèvi mwen isi-a.’ 8Pou té siyé agwéman-an, Bondyé di Abrahanm i té kay ni pouʼy sa sikonsayz, épi sé pou sa Abrahanm sikonsayz gasonʼy Ayzak ywit jou apwé i fèt, épi Ayzak sikonsayz gasonʼy Jakòb, épi Jakòb sikonsayz toulé douz gasonʼy-lan ki té gwan gwanpapa lontan nou.

9“Sé gason Jakòb-la vini jalou fwè yo Jozèf épi yo vann li anba èslavay an Éjip. Mé Bondyé té épi Jozèf épi i té ka édéʼy an tout twakaʼy. 10Lè Jozèf pawèt douvan Féro, wa Éjip-la, Bondyé fèʼy ni bon mannyè épi an chay lèspwi pou fè sa ki dwèt. Kon sa wa-a fèʼy gouvènè plas Éjip-la épi i météʼy wèskonsab tout kay li.

11“Lè sala i té ni gwan lafen an plas Kénann-an épi an Éjip épi moun té ka soufè an chay. Fanmi Jakòb pa té sa jwenn pyès manjé. 12Mé lè Jakòb tann la té ni manjé an Éjip, i voyé sé ich li-a ki sé gwan gwanpapa lontan nou, désann Éjip pou pwèmyé fwa-a ay chaché manjé. 13Lè sé fwè-a vizité Éjip pou dézyenm fwa-a, Jozèf fè yo konnèt li, épi Féro vin konnèt lafanmi Jozèf. 14Épi Jozèf voyé konmisyon bay papaʼy Jakòb pou tout fanmi-an vini Éjip. La té ni swasant kenz (75) moun an tout. 15Jakòb alé Éjip, épi sé an plas sala li épi sé ich li-a mò. 16Yo mennen sé kò-a viwé Chèkenm épi yo téwé yo adan twou-a Abrahanm té ja achté lanmen lafanmi Hanmò-a pou an pòsyon lajan.

17“Apwé konmen lanné té pasé, sé moun nou-an ki té Éjip-la vini an gwo popilas moun. Lè tan-an vini pou Bondyé té tjenn pwonmèt li pou Abrahanm, 18an lòt wa ki pa té janmen tann anyen konsèné Jozèf koumansé kondwi Éjip 19épi i té mové an chay pou sé jan Izwayèl-la. I té ka kwennen yo épi i fòsé yo mété ti manmay yo dèwò pou yo té sa mò.

20“Sé an tan sala Moziz té fèt, yon bèl ti manmay! Épi manmanʼy otjipéʼy pou twa mwa 21épi lè yo té météʼy dèwò, tifi wa-a menm pwanʼy épi i lévéʼy kon ich li menm. 22Sé Éjipsyen-an moutwé Moziz tout sa yo té konnèt épi i sété an majò nonm an tout sa i ka fè épi an sa i ka di.

23“Lè Moziz té ni kawant (40) lanné, i di an lidéʼy i kay gadé ki mannyè sé moun li-an, sé jan Izwayèl-la, ka fè. 24I wè yon Éjipsyen té ka bat on jan Izwayèl. Moziz ay mété bay jan Izwayèl-la épi i pwan wivanj ba li épi i tjwé Éjipsyen-an. 25Moziz kwè sé jan Izwayèl-la té kay konpwann sété li Bondyé té voyé pou délivwé yo, mé yo pa té konpwann sa pyès. 26An li denmen, i wè dé jan Izwayèl ka goumen. I alé mété lapé épi i di yo, ‘Kouté, zòt sé fwè ansanm, ki mannyè zòt ka goumen kon sa?’

27“Sa ki té ka bat lòt-la pousé Moziz asou koté, i di, ‘Kilès ki météʼw pouʼw sa kondwi nou èk pouʼw jijé nou? 28Ou vlé tjwé mwen menm kon ou tjwé Éjipsyen-an yè?’ 29Lè Moziz tann sa, i té ni pou kouwi kité Éjip. I alé wèsté Midiyann épi i fè dé gason la.

30“Apwé kawant (40) lanné pasé, on nanj pawèt douvanʼy adan on pyé wazyé ki té ka bwilé an gwan savann sèk-la bò Mòn Saynay. 31Moziz té sipwi an pil lè i wè sa, kon sa i alé pli pwé pouʼy gadé ki sa ki ka fèt la-a. Lè sala Senyè-a kwiyéʼy 32épi i diʼy, ‘Sé mwen menm ki Bondyé sé gwan gwanpapa lontanʼw-lan, Bondyé Abrahanm, Bondyé Ayzak épi Bondyé Jakòb.’ Moziz té ka twanblé afòs i té pè, épi i pa té sa menm lévé zyéʼy pouʼy gadé.

33“Senyè-a diʼy, ‘Tiwé soulyéʼw an pyéʼw, paski plas-la ou doubout-la sé an tè ki pou mwen yonn. 34Mwen ja wè mannyè sé moun mwen-an ka soufè an Éjip épi mwen ja tann mizi plenn yo ka plenn, kon sa mwen ja désann pou mwen ba yo libèté. Vini pou mwen voyéʼw déviwé Éjip.’

35“Sété Moziz menm sé jan Izwayèl-la té widjèkté. Yo mandé Moziz, ‘Kilès ki météʼw pouʼw sa kondwi nou èk pouʼw jijé nou?’ Mé sété li menm Bondyé té voyé pou té kondwi yo épi délivwé yo anba èslavay, épi nanj-lan ki té pawèt douvanʼy-lan an pyé wazyé-a té kay édéʼy. 36Sété Moziz ki mennen sé jan Izwayèl-la sòti Éjip, épi i fè an chay miwak épi gwan twavay Éjip épi bò Lanmè Wouj-la épi pou kawant (40) lanné an gwan savann-an. 37Sété Moziz menm ki té di sé jan Izwayèl-la, ‘Bondyé kay voyé an pwòfèt menm kon mwen, épi i kay sòti anpami zòt menm.’ 38Sété Moziz menm ki té épi sé jan Izwayèl-la lè yo té asanblé an gwan savann-an. I té la épi gwan gwanpapa lontan nou ansanm épi nanj Bondyé-a ki té palé ba li asou Mòn Saynay-la. Épi sé li Bondyé bay sé pawòl-la ki ka bay lavi-a pou té pasé désann ban nou.

39“Mé gwan gwanpapa lontan nou wifizé obéyi Moziz. Yo pouséʼy asou koté épi yo di, ‘I té kay pli mèyè si nou té sa viwé Éjip!’ 40Épi yo di Éronn, ‘Fè déotwa bondyé ban nou pou sa kondwi nou, paski nou pa sav ki sa ki wivé nonm sala yo ka kwiyé Moziz-la ki té fè nou kité Éjip-la.’ 41Kon sa lè sala yo fè on imaj adan fòm an ti bèf épi yo fè sakwifis ba li épi yo fè fèt pou onnowé on bagay yo menm té fè. 42Kon sa Bondyé tounen doʼy anlè yo épi i kité yo adowé étwal ki an syèl-la. Sa dakò èk sa ki ékwi an liv sé pwòfèt-la ki di:

‘Jan Izwayèl, sé pa té ban mwen ou tjwé sé zannimo-a

épi fè sakwifis pou kawant (40) lanné an gwan savann-an!

Non, sé pa té ban mwen.

43Pito ou pwédyé bay Bondyé an tant li, ou pòté tant fo bondyé-a yo ka kwiyé Mòlòk-la

épi ou adowé étwal fo bondyé yo ka kwiyé Réfann-an.

Sété sé imaj sala zòt fè pou zòt té adowé.

Kon sa pou lapéti sa, mwen kay annékòz lèlmi-an mennen zòt jis lòt bò Babilonn.’ ”

44Stivann di yo kon sa, “Gwan gwanpapa lontan nou té ni tant pwézans Bondyé anpami yo an gwan savann-an, épi Moziz fè tant-lan menm kon Bondyé té diʼy, menm kon mòdèl-la Bondyé té moutwéʼy-la. 45Apwé sa, Jòchwa mennen sé papa lontan nou-an ay goumen pou tè-a Bondyé té pwonmèt yo-a. Lè sé moun nou-an antwé an tè sala, yo mennen menm tant sala épi yo. Sé moun nou-an té wisivwè tant sala an lanmen papa yo. Tant-lan wèsté la pou jis an tan Wa David. 46David té jwenn favè douvan Bondyé épi i mandé Bondyé pou kitéʼy fè on kay ba li, Bondyé-a Jakòb té ka adowé-a, 47mé sété Sòlomonn, gason Wa David, ki té fè kay sala bay Bondyé.

48“Mé gwan Bondyé-a ki an syèl-la pa ka wèsté adan kay nonm fè. Kon Bondyé fè pwòfèt-la ékwi, i di:

49‘Syèl sé koté mwen ka asid pou mwen kondwi,

épi latè-a sé an ti ban koté mwen ka lonjé pyé mwen.

Ki kalité kay ou kay fè ban mwen?

Koté plas-la ou ni pou mwen wèsté-a?

50Ès sé pa mwen ki fè tout sé bagay sala?’ ”

51Stivann di yo kon sa, “Tèt zòt wèd tèlman! Zòt ka fè menm kon sé moun-an ki pa konnèt Bondyé-a. Zòt wifizé kouté konmisyon Bondyé. Zòt menm kon gwan gwanpapa lontan zòt, zòt wifizé obéyi Lèspwi Bondyé. 52Gwan gwanpapa lontanʼw fè tout sé pwòfèt-la soufè. Yo jis tjwé sé pwòfèt-la ki té annonsé an davans ki Sèvant Bondyé-a ki Dwèt-la kay vini. Épi atjwèlman ou twayiʼy épi ou tjwéʼy. 53Sé zòt menm ki té wisivwè lwa Bondyé an lanmen sé nanj-lan, mé zòt pa ka menm obéyi lwa sala.”

Yo Tjwé Stivann Épi Koul Wòch

54Lè sé manm konsèy sé Jwif-la tann sé pawòl Stivann-an, yo kwatjé dan yo afòs faché yo té faché. 55Mé Stivann menm ki té anba kondwit Lèspwi Bondyé lévé zyéʼy an syèl épi i wè klèté Bondyé ki té ka kléwé kon sòlèy-la, épi i wè Jézi doubout an lonnè asou lanmen dwèt Bondyé. 56Stivann di, “Mi, mwen wè syèl ouvè épi Jézi Gason Lézòm-lan doubout asou lanmen dwèt Bondyé!”

57Lè sé manm konsèy-la tann sa, yo hélé fò pou yo pa tann pawòl li, épi yo bouché zòwèy yo épi lanmen yo. Yo tout bouwé anlèʼy ansanm épi 58yo twennenʼy dèwò vil-la épi yo ba li wòch. Sé moun-an ki té ka akizéʼy-la tiwé gwo had yo èk yo kité yo an pyé an jenn nonm yo té ka kwiyé Sòl pou véyé ba yo.

59Paditan yo té ka ba li wòch, Stivann té ka pwédyé épi i di, “Senyè Jézi, wisivwè lèspwi mwen!” 60I ajounou épi i kwiyé Bondyé épi an gwo vwa, “Pa tjenbé péché sala kont yo!” Lè i fin di sa, i mò.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index