Soekvorm

Mak 14

Konplo-a Kont Jézi

(Mafyou 26:1-5; Louk 22:1-2; Jan 11:45-53)

1Bon, Fèt Délivwans-lan épi fèt-la lè sé Jwif-la té ka manjé pen san lèlven té an dé jou ankò épi sé chèf pwèt-la épi sé titja lwa sé Jwif-la té ka aché an mannyè pou awété Jézi san pyèsonn sav. Yo té vlé wèʼy mò. 2Mé yo di, “Nou pa pou fè sa an tan fèt-la, avan sa lévé dézagwéman anpami sé moun-an.”

Madanm-lan Ki Vidé Losyon-an Asou Tèt Jézi-a

(Mafyou 26:6-13; Jan 12:1-8)

3Jézi té an vil Bèfanni épi i té asid ka manjé lakay an nonm yo ka kwiyé Simon, nonm-lan moun té konnèt kon ‘Simon maladi lapo-a’. Patan Jézi té ka manjé-a, an madanm vini épi an bèl ti boutèy ki té fèt épi an kalité wòch kwiyé ‘alabasta’. Adan boutèy sala té ni an ti losyon ki té ni an fò lòdè, épi losyon sala té byen chè. Madanm-lan kasé boutèy-la épi i vidé losyon-an asou tèt Jézi.

4Adan sé moun-an ki té la-a té byen faché épi yo di bay yonn a lòt, “Pouki pou i gaspiyé losyon sala? 5Nou té sa vann losyon sala byen chè épi lajan-an nou té sa bay sé maléwé-a.” Kon sa yo bay madanm-lan sa ki ka vini pou li.

6Jézi di yo kon sa, “Kité madanm-lan bat mizèʼy. Pouki pou zòt anbétéʼy kon sa? Sa i ja fè ban mwen-an bon an chay. 7Zòt kay toujou ni maléwé anpami zòt, épi népòt lè zòt vlé, zòt sa édé yo. Mé mwen pa kay la épi zòt tout lè. 8Madanm-lan fè sa i té sa fè ban mwen. I vidé losyon asou kò mwen pou pwépawé mwen byen avan lè-a yo kay téwé mwen-an. 9Mwen ka di zòt lavéwité, pyès koté Bon Nouvèl-la kay pwéché oliwon latè sala, moun kay toujou chonjé madanm sala pou sa i fè-a.”

Jida Dakò Pou Twayi Jézi

(Mafyou 26:14-16; Louk 22:3-6)

10Apwé sa Jida Iskariyòt, yonn adan sé douz zapòt-la, alé oti sé chèf pwèt-la pou i té sa twayi Jézi. 11Lè sé chèf pwèt-la tann sa, yo té kontan an chay pou tann sa Jida té ni pou di-a, épi yo pwonmèt pou ba li lajan. Kon sa Jida té ka gadé ki lè ki té kay pli bon pou i té sa fè sa.

Dènyé Wipa Jézi Èk Sé Disip Li-a

(Mafyou 26:17-30; Louk 22:7-23; Jan 13:21-30; 1 Kòrint 11:23-25)

12Asou pwèmyé jou-a sé Jwif-la té ka manjé pen ki fèt san lèlven, jou-a yo ka tjwé ti mouton pou yo sa manjé an fèt-la, sé disip-la mandé Jézi, “Ki koté ou vlé nou alé pou nou sa pwépawé wipa Fèt Délivwans-lan baʼw?”

13Kon sa Jézi voyé dé an sé disip li-a épi i di yo, “Désann an vil Jérouzalèm épi zòt kay jwenn an nonm ki ka pòté an jè dlo. Swiv li, 14épi an kay-la i antwé-a di mèt kay-la, ‘Mèt-la voyé mandéʼw pou chanm-lan koté li épi sé disip li-a kay manjé wipa Fèt Délivwans-lan.’ 15Épi i kay moutwé zòt an gwan chanm anhogwiyen-an ki ja ni tout bagay adanʼy. La ou kay fè pwépawasyon ban nou.”

16Sé disip-la alé épi yo désann an vil Jérouzalèm épi tout bagay fèt menm kon Jézi té di yo. Épi yo fè pwépawasyon pou Fèt Délivwans-lan.

17Lè sòlèy kouché, Jézi wivé épi sé douz disip-la. 18Patan yo asid la ka manjé-a, Jézi di, “Mwen ka di lavéwité, yonn adan zòt kay twayi mwen. Sa sé yonn adan zòt ki la ka manjé épi mwen-an.”

19Fidji sé disip-la tonbé lè yo tann sa, épi yonn vini épi i di, “Sé pa mwen, kouman!” An lòt di, “Mwen pa kay fè sa, kouman!” jis tan yo tout mandéʼy.

20Jézi wéponn, “I kay yonn adan zòt douz-la ki la-a ki ka sosé pen adan bòl sòs-la épi mwen-an. 21Mwen, Gason Lézòm, kay mò menm kon i ékwi an lévanjil konsèné mwen. Mé ki mizi téwib i kay téwib pou nonm sala ki twayi mwen, Gason Lézòm-lan! I té kay pli mèyè pou li si i pa té janmen vini an latè sala.”

22Patan yo té ka manjé-a Jézi pwan an pen. Lè i wimèsyé Bondyé i kasé pen-an épi i bay sé disip li-a adanʼy épi i di, “Pwanʼy. Sa sé kò mwen.”

23Apwé sa i pwan pòt-la, i wimèsyé Bondyé épi i bay sé disip li-a épi yo tout bwè adanʼy.

24I di yo kon sa, “Sa sé san mwen ki kay koulé bay an chay moun. San sala kay kachté agwéman-an Bondyé fè-a. 25Mwen ka diʼw lavéwité, mwen pa kay bwè diven ankò anba lè kondwit Bondyé koumansé. La mwen kay bwè an diféwan kalité diven.”

26Apwé yo chanté an chanté pou wimèsyé Bondyé yo kité plas-la yo té yé-a épi yo alé asou Mòn Òliv.

Jézi Di Sa Pita Kay Fèʼy

(Mafyou 26:31-35; Louk 22:31-34; Jan 13:36-38)

27Jézi di sé disip li-a, “Zòt tout kay pèd konfyans an mwen épi zòt kay abandonnen mwen menm kon i ékwi an lévanjil:

‘Bondyé kay tjwé bèwjé-a

épi tout sé mouton-an kay simen.’

28Mé apwé mwen wésisité hòd lanmò mwen kay alé Galili avan zòt.”

29Pita wéponn épi i di, “Menm si tout lèstan pèd konfyans adanʼw épi abandonnenʼw, mwen pa kay fè sa.”

30Jézi wéponn, “Mwen ka diʼw lavéwité, ou Pita, jòdi-a anfen òswè-a menm, avan sé kòk-la chanté dé fwa, ou menm kay di ou pa konnèt mwen twa fwa.”

31Mé Pita wéponn Jézi épi an asiwans épi i di, “Menm si mwen ni pou mò épiʼw, mwen pa kay janmen pèd konfyans an ou pou mwen sa abandonnenʼw.” Épi tout lèstan di menm bagay-la.

Jézi Pwédyé An Gèfsèmanni

(Mafyou 26:36-46; Louk 22:39-46)

32Jézi épi sé disip li-a wivé jaden-an yo ka kwiyé Gèfsèmanni-an épi i di sé disip li-a, “Asid la patan mwen ka pwédyé.”

33Apwé, i pwan Pita, Jémz épi Jan épi i mennen yo alé épiʼy épi i koumansé santi an penn an tjèʼy ki té ka fèʼy soufè an chay. 34Épi i di yo, “An véwité penn sala ki an tjè mwen-an téwib tèlman, i pawé pou tjwé mwen. Wèsté isi-a épi pa alé dòmi.”

35I alé douvan an ti distans épi i jété kòʼy a tè-a fas anba épi i pwédyé épi i mandé Papaʼy si i té posib pou pa kitéʼy pasé tan soufwans sala. 36I di, “Papa mwen, tout bagay posib épiʼw. Tiwé pòt soufwans sala douvan mwen. Kanmenm sé pa sa mwen vlé fè, mé pito sé sa ou vlé pou ou fè.”

37Lè i viwé i jwenn twa-a ki té alé épiʼy-la ka dòmi épi i di Pita, “Simon! Ès si ou ka dòmi? Ou pa té sa menm véyé pou yon nèditan?” 38Épi i di yo, “Pa kité sonmèy pwan zòt. Pwédyé pou zòt pa tonbé anba tantasyon. Lèspwi zòt vlé fè sa ki dwèt mé lachè zòt fèb.”

39Épi Jézi viwé yon fwa ankò pou i pwédyé épi i di menm lapwiyè-a. 40Lè i viwé koté sé disip-la té yé-a, i jwenn yo ka dòmi ankò. Yo pa té sa tjenn zyé yo ouvè. Yo pa té sav ki sa pou yo té sa di Jézi.

41Lè i sòti pwédyé twazyenm fwa-a, i di yo, “Zòt ka dòmi épi pozé toujou? Sa asé! Tan-an ja wivé pou yo ladjé mwen, Gason Lézòm, anba pouvwa sé mové nonm-lan. 42Lévé, annou alé. Ou wè! Nonm-lan ki twayi mwen-an ja wivé.”

Lè Yo Té Awété Jézi

(Mafyou 26:47-56; Louk 22:47-53; Jan 18:3-12)

43Jézi pʼòkò té menm fini palé lè Jida, yonn an sé douz disip-la, wivé. Jida té ni an bon déotwa moun épiʼy, épi yo té ni sab épi boutou lanmen yo. Sé chèf pwèt-la, sé titja lwa sé Jwif-la épi sé ofisyé-a an légliz sé Jwif-la ki té voyé konpanni moun sala. 44Bon, avan yo té pati Jida té ja di yo, “Nonm-lan mwen kay bo-a, sé li zòt vlé. Awétéʼy, épi pwan pokosyon patan zòt ka mennenʼy alé.”

45Kon Jida wivé, i vini douvan Jézi épi i di, “Mèt!” épi i bo Jézi. 46Sé moun-an vini épi yo tjenbé Jézi épi yo awétéʼy. 47Mé yonn an sé nonm-lan ki té doubout la épi Jézi-a hédi sab li épi i fwapé sèvant pli ho chèf an sé pwèt-la épi i volé zòwèy li.

48Jézi di yo, “Ès si zòt té ni pou vini épi sab épi boutou pou zòt sa awété mwen akwèdi mwen sé an vòlè? 49Pou otan jou mwen té épi zòt ka enstwi an Kay Bondyé-a, épi zòt pa awété mwen. Mé sa lévanjil-la di kay fèt oblijé fèt pou vwé.”

50Apwé sa tout sé disip Jézi-a abandonnenʼy épi chapé kò yo.

51La té ni an jenn nonm ki té abiyé épi an had kon an dwa voplé oliwonʼy, épi i té alé épi Jézi lè yo té awétéʼy-la. Sé moun-an té éséyé pou yo té awétéʼy osi, 52mé i pitjé kouwi épi i kité had li dèyè.

Jézi Douvan Konsèy Sé Jwif-la

(Mafyou 26:57-68; Louk 22:54-55, 63-71; Jan 18:13-14, 19-24)

53Yo mennen Jézi douvan pli ho chèf an sé pwèt-la, épi tout lézòt sé chèf pwèt-la, sé ofisyé an légliz sé Jwif-la épi sé titja lwa sé Jwif-la vini ansanm. 54Pita té ka maché adan an distans dèyè Jézi épi i antwé jis andidan lakou kay pli ho chèf an sé pwèt-la. La Pita asid épi sé sòlda-a épi i té ka chofé kòʼy bo difé-a.

55Sé chèf pwèt-la épi tout sé manm konsèy sé Jwif-la té ka gadé pou témwen pou yo té sa sèvi kont Jézi, paski yo té vlé kondannéʼy pou i mò. Mé yo pa té sa jwenn pyès. 56An chay sé témwen-an té ka manti asou Jézi épi tout sé listwa-a yo bay-la té diféwan.

57An lè déotwa nonm doubout épi yo di mansonj sala asou Jézi, 58yo di, “Nou tann i di, ‘Mwen kay kwazé Kay Bondyé sala, sa nonm fè-a, épi apwé twa jou mwen kay fè an lòt. Mé sé pa nonm ki kay fè kay sala.’ ” 59Mé pa menm listwa sé sala ki té ka dakò épi sa yonn a lòt té di.

60Pli ho chèf an sé pwèt-la doubout douvan tout sé manm konsèy-la épi i kwèsyonnen Jézi, i di, “Yo ja akizéʼw épi an chay bagay. Ès si ou ni pyès wépons pou bay?” 61Mé Jézi wèsté tou dous épi i pa di yon mo pawòl.

Pli ho chèf an sé pwèt-la mandéʼy ankò, “Ès si ou sé Mèsaya-a, Gason Bondyé-a?”

62Jézi wéponn, “Wi, mwen sé li, épi ou kay wè mwen Gason Lézòm asid asou lanmen dwèt Bondyé ki ni tout pouvwa, épi mwen kay vini adan nwaj syèl.”

63Pli ho chèf an sé pwèt-la té tèlman faché, i déchiwé had li menm épi i di, “Nou pa bizwen pyès témwen ankò! 64Zòt tann mannyè i ensilté Bondyé! Ki disizyon zòt?” Yo tout di i koupab épi i bizwen mò.

65Lè sala déotwa nonm koumansé kwaché asou Jézi, épi yo mawé an mòso had oliwon zyéʼy, yo fwapéʼy épi koulpwen yo épi yo di, “Di nou kilès ki baʼw sé koulpwen sala?” Épi sé sòlda-a pwanʼy épi yo bat li.

Pita Di I Pa Konnèt Jézi

(Mafyou 26:69-75; Louk 22:56-62; Jan 18:15-18, 25-27)

66Patan Pita té anba-a, an lakou kay pli ho chèf an sé pwèt-la, yonn adan sé sèvant li-a, an jenn ti fi, vini la. 67Lè i wè Pita ka chofé kòʼy la, i véyéʼy byen épi i diʼy, “Ou menm té épi Jézi sala, jan Nazawèt-la.”

68Mé Pita di sa pa vwé épi i di, “Mwen pa ni sav ni konpwann ki sa ou ka palé konsèné-a,” épi i pati an pasay-la ki ka alé bò bayè-a.

69Lè menm sèvant-lan wè Pita la toujou i koumansé ka di bay sé moun-an ki té la-a, “I sé yonn adan yo!” 70Ankò Pita di sa pa vwé.

An ti mouman apwé sa, menm sé moun-an ki té la-a koumansé di Pita, “Vwéman ou sé yonn adan yo paski ou sé jan Galili.”

71Pita fè sèman, épi i di, “Vonmyé Bondyé pini mwen apwézan, mwen ka palé lavéwité! Mwen pa konnèt nonm-lan ou ka palé konsèné-a!”

72La menm kòk-la chanté dézyenm fwa-a épi Pita chonjé pawòl-la Jézi té diʼy-la: “Avan kòk-la chanté dé fwa, ou kay di ou pa konnèt mwen pou twa fwa.” Épi sa kwazé tjèʼy, épi i hélé épi i an penn.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index