Soekvorm

Ronm 16

Pòl Voyé Bonjou Bay Légliz Ronm-lan

1Mwen vlé zòt sav mannyè sésé nou Fébi ka fè bon twavay kon an sèvant légliz-la ki an vil Senkré-a. 2Mwen ka mandé zòt pou wisivwèʼy an non Senyè-a menm kon ich Bondyé sipozé wisivwè yonn a lòt. Édéʼy an népòt bagay i bizwen moun édéʼy paski Fébi ja fè bon bay an chay moun épi ban mwen osi.

3Di Priska épi Akwila bonjou ban mwen. Yo ka twavay bay Jézi Kwi menm kon mwen. 4Yo mété lavi yo an danjé pou lapéti mwen. Mwen pa sa fini wimèsyé yo pou sa épi sé pa mwen tousèl mé tout sé légliz-la ki anpami sé nasyon-an ki pa Jwif-la ka wimèsyé yo osi.

5Di sé ich Bondyé-a ki ka asanblé an kay yo-a bonjou osi. An bèl bonjou bay Épennètòs. I sé bon jan mwen-an mwen kontan an chay-la épi sé li ki pwèmyé moun an pawès Écha ki kwè an Jézi Kwi. 6Di Mari bonjou ban mwen i ja twavay byen wèd anpami zòt.

7Andronnikòs épi Jounyas, di yo bonjou ban mwen osi. Yo sé Jwif menm kon mwen ki ja alé lajòl menm kon mwen. Yo sé moun sé zapòt-la ka wèspèkté an chay épi yo té kwè an Jézi avan mwen menm té vini kwè.

8Di Anpliyatòs bonjou ban mwen. I sé bon jan mwen mwen kontan an chay kon nou manché an Senyè-a.

9Di Òbannòs bonjou ban mwen. I ka twavay ansanm épi nou bay Jézi Kwi, épi Stakis osi jan mwen-an, diʼy bonjou ban mwen.

10Di Apèlès bonjou ban mwen. I ja pasé an difé pou lapéti Jézi Kwi. Di tout fanmi Aristobòlòs bonjou ban mwen osi.

11Épi Hèrodiyonn ki sé an Jwif menm kon mwen-an, diʼy bonjou ban mwen. Di tout fanmi Nasisòs ki ka kwè an Jézi Kwi bonjou ban mwen.

12Tripenna épi Trifosa ki ka twavay bay Senyè-a, di yo bonjou ban mwen. Di bon jan mwen Pèsis bonjou ban mwen osi. I ja fè an chay twavay bay Senyè-a.

13Mwen ka voyé bonjou bay Roufòs ki sé an mèt an twavay-la i ka fè bay Senyè-a. Di manmanʼy bonjou ban mwen osi, i toujou té ka twété mwen kon gasonʼy menm.

14Di Asinkritòs, Flégòn, Hèmiz, Patrobas, Hémas épi tout sé lézòt fwè èk sè-a ki épi yo-a bonjou.

15Filgòs épi Joulya, Nèréyòs épi séséʼy-la, Olimpas épi tout sé ich Bondyé-a ki épi yo-a, di yo bonjou ban mwen.

16Di yonn a lòt bonjou adan mannyè-a fwè épi sè sipozé fè-a. Tout sé légliz Jézi Kwi-a voyé di zòt bonjou.

Pòl Di Sé Fwè Èk Sè Ronm-lan Sa Pou Fè

17Mwen ka plédé épi zòt fwè èk sè pou véyé byen sé sa ki ka mété divizyon-an épi ki ka fèʼy difisil pou zòt maché asou bon chimen-an adan an mannyè ki kont sé lésisyon-an zòt ja jwenn-an. Tjenn kò zòt byen lwen sé moun sala. 18Paski moun ki kon sa pa ka obéyi Senyè nou Jézi Kwi mé sé bouden yo tousèl yo ka obéyi épi yo ka sèvi lanng dou épi bèl pawòl pou kwennen sé moun-an ki pʼòkò fò an lidé yo-a. 19Kanmenm tout moun ja konnèt mannyè zòt ka obéyi Senyè-a épi sé pa dé kontan mwen kontan bay zòt. Mé mwen kay vlé zòt ni an chay lasajès an sa ki bon épi mwen kay vlé zòt inosan an movèzté.

20Épi touswit Bondyé-a ki ka fè nou jwenn lapé-a kay mété Satan anba pyé zòt pou zòt sa détwiʼy. Mwen ka mandé Jézi Kwi Senyè nou pou bay zòt lagwas.

21Timòfi ki ka twavay bay Jézi Kwi menm kon mwen-an voyé di zòt bonjou. Louchòs, Jason épi Sosipatè, ki Jwif menm kon mwen voyé di zòt bonjou osi.

22Mwen Tètiyòs, ki ka ékwi lèt sala menm kon Pòl di mwen pou ékwiʼy-la voyé bonjou bay zòt an non Senyè-a.

23-24Gayòs, mèt kay-la koté mwen Pòl ka wèsté-a épi koté tout manm légliz-la ka jwenn ansanm-lan, voyé di zòt bonjou.

Èrastòs, nonm-lan ki ni wèskonsabilité pou lajan vil-la, épi Kwatòs fwè nou an Senyè-a voyé di zòt bonjou osi.

Lapwiyè Pòl Kon I Fini

25Bon, tout lonnè sé sa Bondyé paski i ka sèvi Bon Nouvèl-la mwen ka pwéché konsèné Jézi Kwi-a pou fè zòt fò an lafwa zòt, 26mé ékwiti sé pwòfèt-la ja annékòz lavéwité-a pou sòti dèwò pou tout moun wè, épi Bondyé-a ki pa ka janmen mò-a ja konmandé nou pou simen Bon Nouvèl sala kon sa tout nasyon kay kwè Bondyé épi obéyiʼy. 27Bon, Bondyé-a ki ka sèvi lasajès an tout bagay-la, annou ba li lonnè pou lapéti sa Jézi Kwi ja fè-a. Ensiswatil.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index