Soekvorm

2 Pedro 1

Chicham akupamuri

1Wiitjai Simón Pedroitjai. Wikia Jesucristo inatiri asan, Cristo akupkamuitjai. Iijai metek Jesucristo nintimtautirmin ju papin aaran akuptajrume. Ii Yusri tura iin uwemtikramratin Jesucristo nekas pengker asamtai, iikia ni tuke nekasampita taji. 2Ii Apaachiri Yus tura ii Apuri Jesúscha tu pujawai tusaram paan nekau asakrumin, atumin tuke wait anentraminak pengker awajtamsarti, tura angkan tuke pengker pujustinnasha suramsarti tusan tajarme.

Cristonu ainau pujutri pachis timiauri

3Cristo tu pujajai tusa, iin paan nekamtikramau asa: Wína paaniursha, tura wína pengker pujutrusha wainkataram tusa, iin eatmaku asamtai, Yus wakera nunisrumek pujustaram tusa, ni kakarmarin suramsawaitji. 4Niisha juun asa tura tujinkachu asa, ni chichamen ukunam atiniun pachis suramsamiaji. Nu chichamka nekas kakarmaitai tura pengkeraitai. Nu chichamjai atumsha atumi namangke wakeramuri nepetkaram, Yuse uchiri wajastinuitrume. 5Tu pujakrumka Cristo nekasampita tinu asaram, pengké tunaarinchau pujustaram. Tura asaram ¿Yuse wakeramuri itiurak aa? tusaram nekaataram. 6Tura nu nekaaram, atumi wakeramuri nepetkataram. Tura wait wajakrumsha jaimiasrum nepetkau ataram. Tura tu pujakrum, Yuska nekas miatrusrumek umirkataram. 7Tu pujakrum Cristonu ainau pengker nintimtustaram. Tu pujau asaram mash aints aneetaram.

8Tura tuke inaitsuk nu turakrumka, ii Apuri Jesucristo tu pujawai tusaram, nekau asaram nangkamrumka pujuschatnuitrume, antsu ni wakeramuri miatrusrumek umiktinuitrume. 9Antsu aints tu pujachuka, yanchuk ii Apuri ni tunaarin japiramaitiat, nunaka kajinmaru asa, wainmichua tumau tura paanchau wainmawa tumawaitai. 10Yatsur ainautiram umaarutirmesha, Yus atumin untsurmak eatmaku asamtai, nu chichamka tuke nintimsaram kajinmatsuk asataram. Tu pujakrumka tunauka pengké turashtinuitrume. 11Tura ii Apuri Jesucristo nayaimpinam tuke puja nuka iin Uwemtikramratin asa, tuke pujustinun suritramtsuk atumin ni pujutirin juramkitnuitrume.

12Tura asa Yus nu nekas chicham nekaataram tusa atumin nekamtikramau asamtai, nuka mash nekayatrum kajinmakiram tusan, atumin tuke inaitsuk nintimtikjarme. 13-14Tura asamtai iwiaaku pujaja juwik atumin nintimtikratnuitjarme tu nintimjai. Ii Apuri Jesucristo: Ami jakatniuram jeatak wajasi tusa nekamtikruau asamtai, wikia juningkia nukapka pujuschatatjai tusan nekajai. 15Tura wi jakamtai, wi aaja juka kajinmakiram tusan, paan aartasan wakerajai.

Cristo kakarmarin wainkamiaji timauri

16Ii Apuri Jesucristo kakarmari, tura ni wantinkamuri pachisar atumin etserkamiaji nu chichamka aints ainau nangkamiar etseriarmiana nuchauyayi. Antsu ni paaniuri tura ni kakarmarisha ii jiijaisha wainkau asar iisha ujakmiajrume. 17-18Iikia Cristojai mura pengkernum wakar, nuni pujusar nayaimpinmaya chichau antukmiaji. Ii Apaachiri Yuska paaniunmaya ni Uchirin pachis chichaak: “Juka wína Uchiruitai, wína aneetiruitai. Junaka pengker nintimtusan pujajai,” tinu asa, ni Uchirin pengker awajsamiayi, tura ni kakarmarin iincha inakturmasmiaji.+

19Tura yaanchuik Yuse chichame etserin ainau Cristo wantinkatnurin pachisar aarmau asaramtai, iisha ni aarmaurin aujsar: ¿Itiurak awa? tusar miatrusrik nekaatnuitji. Nu chicham nekarkia, kantiijai teenam wainji nunisrik: ¿Itiur pujaji? tusar paan nekaatnuitji. Tura nu chichamka atumi nintin ukusu asaram, tsaa jiintsaing angkuaji jiinua nunisang ii Apuri wantintsaing, nu chichamsha warina takua tawa tusaram paan nintimratnuitrume.

20-21Ju chichamka chikich chicham nangkamasrumek nintimrataram: Yuse chichame etserin yaanchuik ukunam atiniun pachisar aararmia nunaka aints kichkisha ningki nintimsarka nekaacharminuitai. Tura aints ningki wakerak ukunam atiniun pachis: Tu atinuitai tichamnawaitai. Antsu Yus akupkamu ainau Yuse Wakani nintimtikramu asar, Yuse chichamen tu awai tusar etserkarmiayi.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index