Soekvorm

Timote e lɛl krɛkrɛ 1

Ɛsŋn

1Ɛm Pↄl, Jesu Krist ecʼɛrm ɛs, Nyam ɛy e Sↄg Ɛs lele Jesu Krist ɛy ecʼↄmn ob ab ecʼabusu ɛm, mʼam awŋʼŋ lɛl na. 2Ŋ Timote eke anŋ ɛsɛ ɛm ecʼiy lokm tasi af ↄmn ɛm, ke Nyam Ɛs lele Jesu Krist ɛy e Kↄtↄkↄ ab ɛ́dŋʼŋ ↄwrↄ, ↄ́ny ŋ e sↄrŋ ikŋ ke ↄ́ŋʼŋ ɛrm es ɛy.

Ɛrm ɛw low yɛgm ɛsɛl ayadŋu e lís

3Eke mʼaam Maseduan a, mʼijlʼŋ nɛny eke kʼanŋ Efɛs, yecʼɛtŋ ke agŋ a ekʼam yɛgm agŋ ów yadŋ a, ɛ́dŋn ɛl ke -li ki kokmn ij. 4Dàd ɛl -li wal ów a ekʼagŋ ɛl obi ↄkn dad lel ɛl lagŋɛl e mew ecʼes ↄsŋm owi e low a -lʼɛlu es, ow es atar cɛ ow bʼis, ow ɛluam Nyam ecʼes eb ɛlu e low a eke bɛbm ɛw es, ke wɛl uw any ↄmn ɛm a abu.

5Low na eke bʼow dad a, bʼow ↄŋ ɛl ecʼerur a agb: erur eke bʼanŋ ɛrm lala ɛm ow, tutr mamn ɛm lel ↄmn tasi ɛm ab a. 6Agŋ bɛb igŋ ejagb na ɛlu es ɛtŋ irm sodad ekʼↄnym any e dad ɛm. 7-Li bʼocr ɛl sosi ɛsɛ Nyam ecʼol a ecʼany uw ɛsɛl tasi af, gbɛkↄ -lʼirimn ɛl obi e sodad eke -nʼam dad a, ɛtŋ ów a ekʼow sosiɛm -li bʼatar ów es a yɛji -lʼirimn.

8Sʼuw any eke Nyam ecʼol a el ob mamn, eke wɛl uw any kok ow e low ekʼit a. 9Wɛl ↄ́kn eke wɛl ɛwm ol agŋ eke bi kok ów amamn a eci; kↄ ów eŋuŋ ɛsɛl lel agŋ ekʼɛ́luam ol ab ab sosiɛm wɛl bʼɛw ol, ɛsɛ: molokm eŋuŋ ɛsɛl, sikpl ɛsɛl, agŋ ekʼɛ́luam Nyam lel ob ekʼel lala ab ab, agŋ eke bʼibi ɛl ɛsɛl oglog ɛl lisɛl lel agŋ ibiu fɛŋ ab. 10Ɛmɛny wɛl bʼɛw ol agŋ eke bʼij nfaci a eci, egŋ eke bʼɛrum ɛl lawlɛl egŋ ab, agŋ eke bʼↄl madu ij, ayadŋu, agŋ eke bʼij daŋku yadŋ ɛm lel agŋ fɛŋ eke bi kok ów ekʼelm low yɛgm nawrɛ tasi ab ab eci. 11Low yɛgm ikŋ na anŋ Amani Mamn a eke bʼↄŋ ɛy sʼuw Nyam ecʼanygbɛl ab any ab ɛm. Ɛɛ, Nyam eke el ehe fɛŋ eci nuŋ a anake abulʼm Amani Mamn na a.

Pↄl am ↄŋ Jesu Krist bia

12Mʼam ɛlu Jesu Krist ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ eke ↄŋʼm lɛc, ɛm e juma kok ecʼa bia. Mʼam ɛluʼl bia eke nʼↄny ↄmn ɛm ɛm, ke lʼɛsŋʼm in e juma ab ɛm, 13eke lɛgŋ ekʼɛc ab ɛm, mi dad in e lís ecʼów eŋuŋ, mʼijrʼr gbre ɛtŋ mi wɛwrʼr yɛji. Gbɛkↄ Nyam ↄny ɛm e sↄrŋ ikŋ, aŋke mʼↄnym ↄmn in ɛm ɛtŋ mʼuwm low eke mʼam kok ab any. 14Ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ ɛdŋʼm ↄwrↄ nↄnↄ, ɛtŋ nʼↄŋʼm ↄmn lel erur eke bʼanŋ Jesu Krist ɛm ow ab ab. 15Kin odad nawrɛ tasi ekʼit ekʼagŋ a fɛŋ kʼeb: Jesu Krist ow wus na af sikpl ɛsɛl fɛŋ e sↄg eci. Mʼel ɛl ɛm e ligbɛl tasi, 16gbɛkↄ ow sosiɛm anake Nyam ↄny ɛm e sↄrŋ ikŋ a: lʼerur eke Jesu Krist kʼɛcr ɛm eke mʼel sikpl ɛsɛl ab ɛm e ligbɛl tasi a yɛgm in e low eku eke nʼↄny, ke ow él sɛwl agŋ a eke lɛgŋ anym ɛm bʼow ubʼr nawrɛ, ke bʼow ɛŋn sel ekʼↄnym nuŋ a eci.

17Sos usr lele anygbɛl ab él Ɛb ebu a ekʼanŋ sɛgŋ fɛŋ,

ↄnym uw,

wɛl ɛ́knm

ke el Nyam nyam coco a eci! Amɛn.

18Ɛm jim Timote mʼam abulʼŋ low yɛgm na, ɛsɛ elel eke ŋ e Nyamel ab ɛm e kokoba ↄb ɛsɛl ikŋ anym dad ɛw es ŋ e lís ab af. Ke sodad amua átrʼŋ sos es ↄŋ ogŋ mum mamn a, 19ŋ ecʼↄmn a lele ŋ e tutr mamn ab ab ɛm. Agŋ nyam nyam ɛgŋm ↄsum ɛl e tutr mamn a, ow ↄŋ -lʼirmn ɛl ecʼↄmn a. 20Agŋ ab ɛm Imene lele Alesandr ab yɛji anŋ; mʼot mʼok ɛl Satan abu ɛm yecʼɛtŋ ke lɛgŋ ɛjeci -li kʼↄbrmn Nyam any.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index