Soekvorm

Miamun 24:54

54Ribaraŋan ini nan sib da Abraham garam guman irut garaman iga nam sib da igiŋʼ igi.

Ribaraŋan uriʼa da tataʼ da garam gum ini da ribigi ibiani, “Dzi ni tipa fadan da gaŋʼ garamaŋʼ tsiraʼ.”