Soekvorm

Gaqkhoel 19

Paolluv Eilpheilsu meenq bhai jaol-u phao khe ganl

1Aqpaolluv Gaolliqthu meenq bhai jaol-u phao, Paolluv pultavq phao khe milkhaoq nee yavq kha lee khi, Eilpheilsu meenq bha kev lee-a nail ngaol. A bhai, yaqlaol teevq pav ganav juq bhai aivq thaoqphuq-a nail ngaol. 2Aivq aqyu juq bhai ge bhiq-a nail: “Nuljuq Yeiqsul bhai neema thaqtsaol lal-u phao, Meeqnail Haolnail Aqhaqlal bhai ya-aoq naol laiq” dai, naldaiq bhiq-a nail ngaol.

Aqyu juq ge nail: “Meeqnail Haolnail Aqhaqlal jaol nail dai, ge nail nvjuq teevq pov iqsanl maq gaiq daiq-al” dai, ge kovq bhiq-a nail ngaol.

3Aivq ge nail: “Thailhai phal-iq neq, nuljuq ulcuvq saol-a nail, khul phaq saol-a nail-aiq” dai, naldaiq bhiq-a nail ngaol. Aqyu juq ge nail: “Yaolhaq-i mail saol lavq nail phaq saol-a nail ngaol” dai, ge kovq bhiq-a nail ngaol.

4Aq-u phao, Paolluv ge bhiq-a nail: “Yaolhaq-i mail nl bhiq-a nail ulcuvq saol nail al neq, oeqbal noeq pov nail bhai tavq nail ngaol. ‘Ngaq nail haoqnao lee nail gaq bhai neema thaqtsaol yaoq’ dai, Yaolhaq tsaol-aq al juq bhai cavq bhiq cov bhiq-a nail ngaol. Yaolhaq-i mail ge nail tsaol-aq al gaq neq, Yeiqsul ngaol” dai, Paolluv ge bhiq-a nail ngaol. 5Aqyu juq daoq al daoq bhai ya gaiq-u phao, Heeqphaq Yeiqsul nail aqmil kov-uvq nee, ulcuvq saol-a nail ngaol. 6Paolluv aqyu juq nail kovtavq bhai aqlavq bavq dav-u phao, aqyu juq nail kovtavq bhai Meeqnail Haolnail Aqhaqlal yavq kha lee-a nail ngaol. Aqyu juq mee nia phaq nail daoq ge nail nee ovqtavq, Miqyail nail haqbhoil gedan-a nail ngaol. 7Aqyu juq iqsanl mail tsel-nvq gaq niidai bhee nail ngaol.

8Paolluv uqhuq thaoq nail ilkhaol lavqkhoel bhai aol lai khi, bhala hail heeq bhee dai, maq geesil dai, ge nail thail nail lavqkhoel nee, Miqyail Milkhaoq nail ganl, aqyu juq bhai laijai laijai-ail, cavq bhiq cov bhiq-a nail ngaol. 9Thailhai ngaol-aoq, teevq pav ganav juq neq, neema gaol nail ngel-i mail, neema maq thaqtsaol-ail. Yu nail sivtavq bhai Yeiqsul nail ganl bhai khal ge movq-ail ge nail ngaol. Alheel ngel-i mail, Paolluv neema thaqtsaol nail Yuldav nail tsaol-aq hevq khi aqyu juq jaol nail nee dov ail-a nail ngaol. A bhai nee ngal-aq, Daqlaqnul dai mil-ai thaq nail gaq nail haoqgavq saol nail ilkhaol lavqkhoel bhai, yaoq n yaoq n nee Miqyail nail daoq cavq bhiq cov bhiq-a nail ngaol. 10Nvq kovq bhee dai, aivq alhai nl dal lavq-a nail ngel-i mail, Aqsil-aq milkhaoq bhai jaol nail tsaol-aq iqsanl mail, Yuldav nail tsaol-aq maqkhaiq, yu nail jeq-e juq maqkhaiq, Miqyail nail daoq ya gaiq-a nail ngaol.

Geiqbhal nail yaqyov juq neivq the dov nail khi laijai nail ganl

11Paolluv bhai juq khi, eeq deedee nail noeq-u maq dov nail phaq, Miqyail nl daiq bhiq-a nail ngaol. 12Paolluv-i mail yuq nail lavqsiv maqkhaiq, aqjiovq bhai pheethaiq nail lavqsiv maqkhaiq, nal nail tsaol-aq juq bhai oil dav bhiq-u phao, nalgoel meeq lai khi, neivq aol nail juq iqsanl neivq dov ail nail ngaol.

13Doidoi-ai neivq the dov the dov-ail tsao nail, Yuldav nail tsaol-aq teevq pav ganav juq iqsanl, Heeqphaq Yeiqsul nail aqmil bhai juq khi, the dov-a nail ngaol: “Paolluv-i mail cavq bhiq cov bhiq nail Yeiqsul al gaq nail aqmil kov-uvq nee ngal naoq bhai daoq bivq nail ngaol” dai, haqeiv nail neivq juq bhai, aqyu juq ge bhiq-a nail ngaol. 14Geiqbhal dai mil-ai thaq nail Yuldav nail tsaol-aq nail Philma aqivq gaq nail yaqyov sivq gaq iqsanl, alhai nl thailthaiq nail ngaol. 15Thailhai ngaol-aoq, haqeiv nail neivq al maol aqyu juq bhai ge bhiq-a nail: “Yeiqsul bhai ngal heeq kivq naol. Paolluv bhai iqsanl, heeq kivq naol. Thailhai ngaol-aoq, nuljuq neq, khaq bha khe tsaol-aq” dai, naldaiq bhiq-a nail ngaol. 16Haqeiv nail neivq aol nail tsaol-aq al gaq, aqyu juq bhai bhail jeeq lai khi, iqsanl bhai gaq lai-a nail ngaol. Aqyu juq bhi deeq nal deeq goel gil khi, aqgaq aqdoi iqsanl he pav gil-a nail ngel-i mail, tsaol-aq al gaq nail ilkhaol nee maoldeq lavqnel-ail tsaoq dol-aivq-a nail ngaol.

17Eilpheilsu meenq bhai khal jaol nail Yuldav nail tsaol-aq juq khi yu nail jeq-e jaq-a iqsanl mail, ganl al ya gaiq-u phao, geesil deedee lal bhiq khi, Heeqphaq Yeiqsul nail aqmil bhai tsiqeeq tsiqheel deedee nail ngaol. 18Neema thaqtsaol lal-a nail tsaol-aq juq iqsanl, maodai lal khi, yovqgavq-i mail khaq nl jel lavq-a nail phaq bhai, maq oil tsail dai, yu nail sivtavq bhai ge daiq bhiq lal-a nail ngaol. 19Maolovq lovq nia nail tsaol-aq al juq iqsanl, yovqgavq nail haoqgavq phaldoiq juq oil lavq khi, tsaol-aq iqsanl nail sivtavq bhai kheq ha-a nail ngaol. Haoqgavq phaldoiq al juq nail aqphoiq saol-nvq jil saol-nvq ja daiq-u phao, ngaq meel-nvq bavq phoiq nail ngaol. 20Miqyail nail daoq neq, bhaqaoq eeq deedee nail ngel-i mail, milkhaoq doi dai gaiq doi ail khi, gaq mao-ail kav nail ngaol.

21Ganl al juq pevq lal gaq-u phao, Maqgeiqdaolnil milkhaoq khi Aqgaqyal milkhaoq bhai lai khi, Yeiqlulsaqlaiq meenq bha ail naol dai, aqhaqlal Miqyail lavqkhoel nee Paolluv noeqceiv-a nail ngaol. “A bhai ail gaq haq neq, Lolmav meenq bhai iqsanl, ya lai daiq nail niil” dai, aivq ge nail ngaol. 22Alheel ngel-i mail, aivq bhai tsaojao-ai nail tsaol-aq juq nail lavqkhoel khe, Tilmolseiq khi Eillaqdul aqyu nvq gaq bhai Maqgeiqdaolnil milkhaoq bhai bhi lai khi, aivq gaq neq, Aqsil-aq milkhaoq bhai teevq yanq gaoq jaol-ail ceevq-a nail ngaol.

Eilpheilsu meenq bhai suqsaq deedee nail ganl

23Aqyanq al yanq bhai, Yeiqsul nail ganl bhaqda nee Eilpheilsu meenq lavqkhoel bhai suqsaq deedee nail phaq kev lee-a nail ngaol. 24Deiqmeiqdeiqlil dai mil-ai thaq nail phul teivq nail tsaol-aq teevq gaq jaol nail ngaol. Aivq neq, phul oil khi Aqdeiqmil miqyail nail uqhuq thaoq nail ilkhaol maolkhoel teivq gaoq nail ngaol. Ganl thoil bhaqda nee, phul teivq jaq nail tsaol-aq juq, phul ya deedee nail ngaol. 25Aq-u phao, aqyu juq iqsanl mail khi aqyu juq khe-ai nl jaq nail tsaol-aq iqsanl bhai, Deiqmeiqdeiqlil khul jil khi, niailhai ge bhiq-a nail ngaol: “Aqtsaoq juq-ol, ganl niil nl nail bhaqda nee, ngadao juq phul heel maodai ya lal nail bhai, nuljuq heeq nia nail ngaol. 26Niil aq-il, Paolluv dai khul nail tsaol-aq al gaq, khalhai ge nail ganl bhai, nuljuq ya heeq ya moel-aoq nail ngaol. Tsaol-aq yaq nail aqlavq-i mail teivq nail phaq neq, miqyail juq maq ngel-ail dai, ge ge-ail khi, Eilpheilsu meenq lavqkhoel bhai taivq-ail maq ngel mail, Aqsil-aq milkhaoq doi dai, aivq tsaol-aq maodai bhai jalmul mul khi, neema phal lal thailthaiq nail bhai, nuljuq heeq nia nail ngaol. 27Ngadao nail ganl niil aqmil cov-ail nail bhai ya geesil nail nee ovqtavq, Aqsil-aq milkhaoq khi miltsaq yaq iqsanl, uqhuq thaoq nail miqyail pevq nail Aqdeiqmil miqyail nail ilkhaol khul teevq phaq iqsanl, ganl maq tsoiq dai pevq-ail khi, aivq nail seiqleiq khaoqsail peivq-ail boev-ail nail bhai, khaoqlaol deedee phaq-ail tsaq nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

28Aqyu juq daoq al daoq bhai ya gaiq-u phao, neema phail deedee lal bhiq khi, “Eilpheilsu tsaol-aq nail Aqdeiqmil miqyail neq, eeq dee heel deedee nail ngaol” dai, gul nail ngaol. 29Meenq teevq meenq meenq lao-ail suqsaq lal-a nail ngaol. Aq-u phao, Paolluv nee tsaothe jaol nail, Maqgeiqdaolnil milkhaoq bhai jaol nail Gaqyul khi Aqliqdaqgul bhai, tsaol-aq al juq-i mail nieivq khi, bhaoqaiq lav sav duq bhai hel-aivq-a nail ngaol. 30Paolluv iqsanl, bhaoqaiq lav sav duq bhai aol lai movq khi ngaol-aoq, yaqlaol juq aivq bhai maq bhi aol lai-al. 31Aqsil-aq milkhaoq bhai jaol nail yovkav teevq pav ganav juq iqsanl, Paolluv bhai “Bhaoqaiq lav sav duq bhai thaq aol lai” dai, daoq cavq cavq bhoel-ai leevq-a nail ngaol. Aqyu juq neq, Paolluv nail aqtsaoq ngaol.

32Aq-u phao, jil lal thaq nail tsaol-aq juq suqsaq deedee nail ngaol. Teevq gaq nee teevq gaq maq naldaiq dai, teevq gaq teevq phaq gul nail ngaol. Khul khi mail alhai jil lal thaq nail ganl bhai, tsaol-aq jemao teevq pav maq heeq nia-ail. 33Aq-u phao, Yuldav nail tsaol-aq juq, Aqleiqsaqdul dai mil-ai thaq nail gaq bhai, tsaol-aq al juq nail sivtavq bhai, doeq bhoel gai-aivq-a nail ngaol. “Naol daoq ge yaoq” dai, tsaol-aq munl munl ma juq aivq bhai ge bhiq-a nail ngaol. A bhai nee ngal-aq, aqyu juq nail ganl tsaol-aq munl munl ma bhai aivq ge kovq bhiq nail dai khi, Aqleiqsaqdul aqlavq wanq bhiq-a nail ngaol. 34Thailhai ngaol-aoq, aivq Yuldav nail tsaol-aq niil dai, aqyu juq heldaiq heeq-u phao, “Eilpheilsu tsaol-aq nail Aqdeiqmil miqyail neq, eeq dee heel deedee nail ngaol” dai, yaoq gaq yaoq-ao nee teevq thel taivq-ail naqli nvq lavq bhee dai, gul nail ngaol.

35Haoqnao naosaq saq lal-u phao, meenq khe yovkav-i mail tsaol-aq munl munl ma bhai aqtsi tsu dai, bhi jaol-a nail ngaol. Aivq niailhai ge bhiq-a nail ngaol: “Eilpheilsu meenq bhai jaol nail tsaol-aq juq-ol, Eilpheilsu meenq neq, eeq dee heel deedee nail Aqdeiqmil miqyail juq nail uqhuq thaoq nail ilkhaol khi nqtavq nee ga lee-a nail meeq nail haol nail lovmav bhai suvsiv nl khi lav sav-ai thaq nail meenq pevq nail ganl, tsaol-aq yaoq gaq yaoq-ao nee heeq nia nail ngaol. 36Ganl niil maq ngel-ail dai, tsaol-aq teevq gaq-ail maq jil nia-ail. Alheel ngel-i mail, nuljuq neema ivqdao dai, jaol nail tsaq nail ngaol. Iqmoeq maq saol-nvq daiq mail, suqsaq nail neq maq tsaq-ail. 37Tsaol-aq niil nvq gaq neq, uqhuq thaoq nail ilkhaol lavqkhoel bhai khoiqbhaoq bhaoq lal thaq nail maq ngel-ail. Ngadao juq nail Aqdeiqmil miqyail bhai khal ge movq-ail ge nail iqsanl, maq ngel nail bhai aqyu nvq gaq bhai nuljuq-i mail niai hel lavq thaq nail ngaol. 38Deiqmeiqdeiqlil khi aivq nail aqtsaoq phul teivq nail juq, tsaol-aq teevq gaq ganav bhai neekhaol maq sil-ail, yalkhaq ge movq haq neq, yovkav juq jaol khi, yalkhaq dal nail aqn iqsanl bhao nail ngaol. A bhai dav lai khi yalkhaq ge kivq nail ngaol. 39Nuljuq thoi dai maqtsil nl movq nail dai ngal-aq neq, milkhaoq yaq juq jil lai khi maoqbhaoq nl nail aqn bhai bhi dal ceiv lai yaoq. 40Yanqgaol pevq lal-a nail ganl bhaqda nee, milkhaoq suqsaq lal dai nl nail niil dai, ngadao nail kovtavq bhai yu oeqbal thaq lal nail bhai, khaoqlaol heeq phaq-ail tsaq nail ngaol. Khul khi mail niailhai jil lal khi suqsaq nail dai, ngadao bhai naldaiq lal-u phao, ngadao aqduq aqtsil tsil dai, ge kovq bhiq kivq nail teevq phaq iqsanl maq jiav-ail” dai, ge bhiq-a nail ngaol. 41Alhai ge gaq khi, jil lal thaq nail tsaol-aq juq bhai bhi kovq gil ail-a nail ngaol.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index