Soekvorm

Maqkul 6

Naqsaqlail meenq yaq Yeiqsul bhai, maq hav-a nail ganl

1Yeiqsul a bhai nee dov ail khi, aivq nail jaolkhaoq jaollaoq bha kovq ail-a nail ngaol. Aivq nail yaqlaol juq iqsanl, aivq nee mail lai-a nail ngaol. 2Jaol n n-gaol kev lal-u phao, aivq uqhuq thaoq nail ilkhaol lavqkhoel bhai cavq bhiq cov bhiq-a nail ngaol. Ya gaiq-a nail tsaol-aq juq, noeq-u maq dov dai, pevq-ail khi ge nail: “Tsaol-aq niil gaq niil heel phaq, khaq bha khe ya thaq nail meeq. Aivq-i mail ya-ai thaq nail neenoeq neekha neq, khalheel nail neenoeq neekha meeq. Niidai dai-ail bhaqaoq eeq deedee nail phaq khalhai khi nl dol lavq nia nail meeq. 3Aivq neq, Maqlil nail yaqyov aqbhaol thoiq nia nail al gaq maq ngel-ail laiq. Yaqkov, Yaolsai, Yuldav khi mail Silmoq aqyu juq mailnail nail aqivq ivqsaq gaq maq ngel-ail laiq. Aivq nail nailma juq iqsanl, ngadao juq nee mail jaol nail maq ngel-ail laiq” dai, ge ge-ail aivq bhaqda nee, neema cov nail ngaol.

4Yeiqsul aqyu juq bhai ge bhiq-a nail: “Miqyail nail haqbhoil gedan nail tsaol-aq bhai, yaoq gaq yaoq-ao nee mail thaqeeq nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, aivq nail jaolkhaoq jaollaoq, aivq nail aqivq jaqbheq juq khi mail, aivq nail ilkhaol khe jaol nail juq neq, aivq bhai maq thaqeeq-ail” dai, ge bhiq-a nail ngaol. 5Nal nail goel nail tsaol-aq mee nia gaq nail kovtavq bhai aqlavq bavq dav khi bhi meeq lai-a nail maq ngel nail neq, a bhai neq, bhaqaoq eeq nail phaq teevq phaq-ail maq nl nia-al. 6Aqyu juq neema maq thaqtsaol nail ngel-i mail, Yeiqsul noeq-u maq dov dai, pevq-ail bhiq-a nail ngaol.

A bhai nee ngal-aq, aivq teevq gu nee teevq gu doi dai ail khi, cavq bhiq cov bhiq ail-a nail ngaol.

Gaqkhoel tsel-nvq gaq bhai Yeiqsul khoel gai-aivq-a nail ganl

7Aq-u phao, aivq gaqkhoel tsel-nvq gaq bhai khul khi, nvq gaq teevq phao, nvq gaq teevq phao dai, khoel gai-aivq-a nail ngaol. Neivq aqcavq bhai the dov nia nail bhaqaoq iqsanl, aqyu juq bhai bivq-a nail ngaol.

8Yeiqsul aqyu juq bhai daoq niailhai bivq-a nail ngaol: “Gailphail nail haqbhoil, joiqniovq teevq khaoq maq ngel haq neq, teevq phaq iqsanl thaq oil-aivq. Phalthaoq iqsanl, khaqmul iqsanl, thaq oil-aivq. Jiovqpavq bhai phul thaq oil bhoel-aivq. 9Saiqnaov tsaoq khi, phailkhaoq teevq keiv taivq-ail doil-aivq dei-eiq” dai, ge bivq-a nail ngaol. 10Aivq aqyu juq bhai gaoq ge bhiq-a nail: “Nuljuq ilkhaol teevq il bhai il dav dav-ail gaq haq neq, jaol duq al dao bhai khal jaol-u kev dai, a bhai jaol yaoq. 11Khaq bhai jaol nail tsaol-aq maqkhaiq, nuljuq bhai maq hav dai, nuljuq nail daoq maq naldaiq haq neq, nuljuq a bhai nee dov ail-u phao, aqyu juq nail laiq nail tsa nail phaq bhi dov lal khi salkhil pevq dai, nuljuq nail aqkhil pavq-uvq khe khaqlail naoq khal-ail ceevq yaoq” dai, aqyu juq bhai ge bhiq-a nail ngaol.

12A bhai nee ngal-aq, aqyu juq dov ail khi, “Nuljuq yovqgavq nail oeqbal yovqgavq noeq pov yaoq” dai, daoq cavq daoq cov cov ail-a nail ngaol. 13Aqyu juq neivq maodai bhai the dov khi, nal nail tsaol-aq maodai bhai, aqtseel leivq bhiq khi lav meeq bhiq-a nail ngaol.

Ulcuvq saol bhiq nail Yaolhaq sil-a nail ganl

14Aq-u phao, Yeiqsul nail ganl gaiq doi-ail thailthaiq nail bhai Gaqliqlail milkhaoq bhai uvthaiq nail heeqphaq Heiqlol Aqgilpav ya gaiq-a nail ngaol. Tsaol-aq teevq pav ganav juq ge nail: “Ulcuvq saol bhiq nail Yaolhaq gaoq doevq kovq lal-aoq thaq nail niil. Alheel ngel-i mail, aivq bhaqaoq eeq deedee nail al juq nl dol lavq nia nail niil” dai, ge nail ngaol.

15Teevq pav ganav juq neq, aivq bhai, “Eillilya niil” dai, ge khi, teevq pav gaq nav juq neq: “Aivq neq, aq-u Miqyail nail haqbhoil gedan nail juq khe-ai dul nail, Miqyail nail haqbhoil gedan nail teevq gaq niil” dai, ge nail ngaol.

16Yeiqsul nail ganl al, Heiqlol ya gaiq-u phao, “Aivq neq, ulcuvq saol bhiq nail Yaolhaq al gaq nial. Aivq nail uqhuq, ngaq-i mail bhi tsilceiv khi ngaol-aoq, gaoq doevq kovq lal thaq nail niil” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

17Ganl al neq, niailhai ngaol. Jel lal-u phao, Heiqlol neq, yovqgavq nail jaqbheq Pillilpuv nail khaqma Heiqloldil bhai hevq-a nail ngaol. Yaqmai-aq al gaq bhaqda nee, Yaolhaq bhai bhi nieivq-ail khi thaonq bhai bhi laol nail dai khi, Heiqlol daoq bivq-a nail ngaol. 18Khul khi mail dai ngal-aq neq, “Naol naoq nail jaqbheq nail khaqma bhai hevq nail neq, maq tsaq-ail” dai, Yaolhaq Heiqlol bhai ge bhiq-a nail ngaol. 19Alheel ngel-i mail, Heiqloldil Yaolhaq bhai neejiav jiav deedee khi, heivq movq-ail bhiq nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, maq heivq nia haq-al. 20Khul khi mail dai ngal-aq neq, Yaolhaq neq, tsaq nail daol nail khi mail meeq nail haol nail tsaol-aq ngaol dai, Heiqlol heeq nia nail ngel-i mail, Yaolhaq bhai geesil nail lavqkhoel nee aqmeeq-ai heldaiq phail bhiq-a nail ngaol. Heiqlol neq, Yaolhaq cavq nail cov nail daoq bhai ya gaiq-u phao, neema maq sal khi ngaol-aoq, naldaiq movq-ai bhiq nail ngaol.

21Daoq loi loi lal-u phao, Heiqloldil Yaolhaq bhai heivq nail eivq lal bhiq-a nail ngaol. Al neq, Heiqlol doevq lee-a nail aqn bhai noeq kev khi bhaoqaiq lav sav nail aqn bhai ngaol. Aq-u n-gaol, aivq nail kov-uvq khe jaol nail eeq nail heel nail juq, genl dev yaq teevq hinl gaq bhai uvthaiq nail juq khi mail, Gaqliqlail milkhaoq lavqkhoel khe jaol nail maivphaoq nal moel jiav nail aqivq aqtsu juq bhai, Heiqlol aoqbhaol laol bhiq-a nail ngaol. 22Heiqloldil nail yaqmiq aol lal khi, bhoeloe nioi daiq bhiq-a nail bhai, Heiqlol khi mail aivq nail daq-i al juq iqsanl neekhaol sil deedee nail ngaol.

Alheel ngel-i mail, Heiqlol yaqmiq al gaq bhai ge bhiq-a nail: “Naol khal hal movq nail phaq hal yaoq. Ngal naoq bhai bivq naol” dai, ge bhiq-a nail ngaol. 23Al ovqtavq, “Naol khal hal nail khe-ai, ngaq nail milkhaoq teevq pav hal khi ngaol-aoq, naoq bhai bivq naol” dai, khanq khanq-ail, ge bhiq-a nail ngaol.

24Aq-u phao, yaqmiq al gaq dov ail khi, “Ngal khul phaq hal heeq” dai, aivq nail aqma bhai naldaiq ail-a nail ngaol.

Aqma gaq neq, “Ulcuvq saol bhiq nail Yaolhaq nail uqhuq hal yaoq” dai, ge kovq bhiq-a nail ngaol.

25Yaqmiq al gaq Heiqlol jaol nail bha lavqtsail mail gaoq tsaoq kol leevq khi ge nail: “Ulcuvq saol bhiq nail Yaolhaq nail uqhuq, thailphail phail ma bhai oil bhoel khi, niil aq-il lavqtsail mail tsil lavq nail bhai, oil movq-ail nial” dai, hal-a nail ngaol.

26Heiqlol noeqhaq deedee khi ngaol-aoq, aivq-i mail khanq-ai thaq nail daoq bhaqda nee maqkhaiq, aivq nee mail jaol khi jaq thailthaiq nail daq-i juq bhaqda nee maqkhaiq, yaqmiq al gaq khal ge nail khe-ai maq nl bhiq-ail, khul maq khi nia-ail. 27Alheel ngel-i mail, a bhai lovq nail genl dev nail teevq gaq bhai, lavqtsail mail khoel gai-aivq khi, Yaolhaq nail uqhuq bhi oil ail nail haqbhoil daoq bivq-a nail ngaol. Genl dev nail al gaq thaonq bhai aol ail khi Yaolhaq nail uqhuq dev ceiv ail-a nail ngaol. 28A bhai nee ngal-aq, uqhuq al thailphail phail ma bhai oil bhoel khi, yaqmiq al gaq bhai tsiq bhiq-a nail ngaol. Yaqmiq al gaq iqsanl, aivq nail aqma bhai tsiq bhiq ail-a nail ngaol. 29Yaolhaq nail yaqlaol juq ganl al ya gaiq-u phao, aqyu juq lal khi, Yaolhaq nail aqmaol bhai luqdaol bha bavq duq ail-a nail ngaol.

Yeiqsul tsaol-aq ngaq hinl gaq bhai bhi jaq-a nail ganl

30Yeiqsul-i mail khoel gai-aivq-a nail gaqkhoel al juq neq, aivq jaol nail bha kovq jil lal khi, aqyu juq-i mail khal nl khal hal, khal cavq khal cov-a nail iqsanl mail, Yeiqsul bhai ge daiq bhiq gil-a nail ngaol. 31“Nuljuq lal yaoq. Tsaol-aq maq jaol nail bha, gaqnaq naq ail bhel” dai, Yeiqsul aqyu juq bhai ge bhiq-a nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, tsaol-aq maodai ail thail lal thailthaiq nail ngel-i mail, aqyu juq aoq jaq nail iqsanl, maq dan-ail.

32Alheel ngel-i mail, aqyu juq taivq-ail laovq jeeq khi, tsaol-aq maq jaol nail bha ail-a nail ngaol. 33Thailhai ngaol-aoq, aqyu juq dov ail nail bhai tsaol-aq maodai ya moel khi, aqyu juq bhai heldaiq duq-a nail ngaol. Alheel ngel-i mail, meenq yaoq meenq yaoq bhai jaol nail tsaol-aq juq iqsanl, aqyu juq nail iqmoeq daoltavq phao nee tsaoq khi, Yeiqsul khi mail gaqkhoel juq nail iqmoeq tsaoq kel laivq khi jaol-a nail ngaol. 34Yeiqsul laovq nee mail dov lal-u phao, tsaol-aq munl munl ma bhai ya moel-a nail ngaol. Aqyu juq neq, heldaiq phail nail gaq maq jaol nail yaol khe-ai dul nail ngel-i mail, Yeiqsul aqyu juq bhai gaoqhaq nail lavqkhoel nee, ganl mee nia phaq cavq bhiq cov bhiq-a nail ngaol.

35Kivq hail hail lee-u phao, yaqlaol juq Yeiqsul jaol nail bha lal khi ge nail: “Niilniai neq, tsaol-aq maq jaol nail haqtsoiq haqyal niil. Nqkivq iqsanl, kivq lee-aiq nial. 36Alheel ngel-i mail, tsaol-aq niil juq bhai phaiq kovq bhiq khi, aqjail bhai jiav nail julgu juq bhai, jaqjaq daoldaol bhi halpov jaq ail nail maq tsaq-ail laiq” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

37“Nuljuq aqyu juq bhai bhi jaq yaoq” dai, Yeiqsul aqyu juq bhai ge bhiq-u phao, yaqlaol juq ge nail: “Nvjuq khaqmul nvq yal bavq nail aqphoiq ul ail khi, aqyu juq bhai ya bhi jaq nail laiq” dai, aqyu juq ge kovq bhiq-a nail ngaol.

38“Nuljuq khaqmul khadai heeq aol nail-aiq. Heldaiq ail yaoq” dai, Yeiqsul ge bhiq-a nail ngaol.

Aqyu juq heldaiq ail khi, “Khaqmul ngaq heeq khi delgil nvq maol aol-ail nial” dai, ge kovq bhiq-a nail ngaol. 39Tsaol-aq al juq iqsanl bhai daikhaoq aqsal bhai teevq munl teevq munl dai, bhi jaoldeel nail haqbhoil, Yeiqsul yaqlaol juq bhai daoq bivq-a nail ngaol.

40Aq-u phao, tsaol-aq al juq teevq yal gaq teevq munl ngaq tsel gaq teevq munl dai, alhai munl munl khi jaoldeel-a nail ngaol. 41A bhai nee ngal-aq, khaqmul al ngaq heeq khi mail delgil al nvq maol bhai, Yeiqsul oil khi, nqtavq phao gaollel khi, Miqyail bhai tsiqeeq-a nail ngaol. Aivq khaqmul al ngaoqpav khi yaqlaol juq bhai bivq khi, tsaol-aq munl munl ma bhai bhi bhoil bhiq-a nail ngaol. Delgil al nvq maol iqsanl, tsaol-aq iqsanl bhai bhi bhoil bhiq-a nail ngaol. 42Aqyu juq iqsanl mail teevq bov ya jaq-a nail ngaol. 43Maq jaq gil-ail jaiq lal-a nail khaqmul khi mail delgil al juq bhai yaqlaol juq gov kovq daiq-u phao, pheeqdeel nee mail tsel-nvq deel bhee nail ngaol. 44Jaq-a nail tsaol-aq juq yaqyov-aq taivq-ail ngaq hinl gaq niidai bhee nail ngaol.

Yeiqsul ulcuvq kovtavq bhai gailkhaol tsao-a nail ganl

45Aq-u phao, Yeiqsul neq, aivq nail yaqlaol juq bhai: “Nuljuq laovq jeeq khi, ngaqkha a phao lelkhel bha jiav nail Bheiqjeildaq meenq bhai ngaq nail iqmoeq nee ceiv ail yaoq” dai, ge bhiq-a nail ngaol. A bhai nee ngal-aq, Yeiqsul neq, tsaol-aq munl munl ma juq bhai bhi kovq ail-a nail ngaol. 46Aivq tsaol-aq munl munl ma nee pav ail gaq khi, gaoqjaoq bha geeqlaoq hal lai nail dai, lai-a nail ngaol.

47Nqkivq kivq lee-u phao, laovq al laovq ngaqkha nail gaoltsi bhai ail kev-a nail ngaol. Yeiqsul neq, aivq teevq gaq taivq-ail ngaqkha daolbhaq bhai jaol-ail ceevq-a nail ngaol. 48Aivq nail yaqlaol juq lilmoel bhai tsiqdaq khi, laovq ya e nail bhaqda nee gaq doil doil deedee nail bhai, aivq ya moel-a nail ngaol. Yavphoil doil thao naqli hail lavq jaiq ail-u phao, Yeiqsul ulcuvq kovtavq bhai gailkhaol tsao tsao-ail, aqyu juq jaol nail bha lee-a nail ngaol. Aqyu juq bhai, aivq ail jel nail khi mail ngaol. 49Aqyu juq Yeiqsul ulcuvq kovtavq bhai tsao nail bhai ya moel-u phao, teevq phaq ganav nail aqheel khul-il dai, noeq khi, gul deedee-a nail ngaol. 50Khul khi mail dai ngal-aq neq, aqyu juq yaoq gaq yaoq-ao nee mail, aivq bhai moel khi geesil deedee lal bhiq-a nail ngaol. “Neema ivqdao dai, jaol yaoq. Ngal ngaol. Nuljuq thaq geesil” dai, Yeiqsul aqyu juq bhai teevq pov taivq-ail ge bhiq-a nail ngaol. 51A bhai nee ngal-aq, aivq aqyu juq jeeq-nq thaq nail laovq bhai aol ail-u phao, lilmoel maq bhoe dai naq lai-a nail ngaol. Yaqlaol juq teevq peivq-ail noeq-u maq dov dai, pevq ail-a nail ngaol 52Khul khi mail dai ngal-aq neq, tsaol-aq ngaq hinl gaq bhai bhi jaq-a nail ganl al iqsanl, aqyu juq maq noeq heeq maq noeq moel nia-ail. Aqyu juq neema aqgaol ngel-i mail ngaol.

Geiqneiqsaqlail milkhaoq bhai jaol nail tsaol-aq bhai nalgoel lav meeq bhiq-a nail ganl

53Aqyu juq ngaqkha a phao lelkhel bhai ceiv ail khi, Geiqneiqsaqlail milkhaoq bhai ail kev-u phao, laovq pheethaiq-ail ceevq-a nail ngaol. 54Aqyu juq laovq nee mail dov ail-u phao, Yeiqsul niil dai, a bhai jaol nail tsaol-aq al juq, teevq pov taivq-ail heldaiq heeq nia-a nail ngaol. 55Tsaol-aq al juq milkhaoq al khaoq doi dai, tsaol-aivq khi, Yeiqsul jaol naol dai, khal ge nail dao bhai nal nail goel nail tsaol-aq juq bhai, iqjial bheebhaoq nee bal lavq-a nail ngaol. 56Aivq khal ail nail julgu bhai maqkhaiq, meenq bhai maqkhaiq, yalkhaoq yallaoq bhai maqkhaiq, yu jil lal duq bhai nal nail goel nail tsaol-aq bhai bavq thaq lal-a nail ngaol. “Naoq nail phailkhaoq phaildaoq bhai taivq-ail ngaol-aoq, bhi thoiqtsi lavq yaoq” dai, nal nail tsaol-aq al juq Yeiqsul bhai hal-a nail ngaol. Khal thoiqtsi-a nail tsaol-aq iqsanl mail, meeq lai-a nail ngaol.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index