Soekvorm

ܡܬ‌ܝ 24:45

ܪܓܐ ܡܗܘܡܢܐ ܘܪܓܐ ܠܐ ܡܗܘܡܢܐ

ܠܘܩܐ 12‏:41‏-48

45”ܡܵܢܝܼ ܝܠܹܗ ܪܹܓܵܐ ܡܗܘܼܡܢܵܐ ܘܚܲܟܝܼܡܵܐ ܕܡܵܪܹܗ ܥܵܒܹܕ ܠܹܗ ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ ܥܲܠܔ ܒܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܹܗ ܕܝܵܗܒܹܠܔ ܠܗܘܿܢ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵ‌ܐ ܒܥܕܵܢܘܼܗ̇؟