Soekvorm

ܡܬ‌ܝ 9:6

6”ܐܝܼܢܵܐ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܕܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܦܲܚܸܠܔ ܚܛܝܼܵܬܹ̈‌ܐ.“ ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܡܝܼܪܹܗ ܠܗ̇ܘ ܫܦܝܼܠܵܐ: ”ܩܘܼܡ، ܫܩܘܿܠܔ ܫܘܝܼܬܘܼܟ݂، ܘܙܹܠܔ݇ ܠܒܲܝܬܘܼܟ݂.“