Soekvorm

2 Pierre 2

Pâi Pa Vi AʼPâgür̂ü Pa Veevee

1Cér̂é wê pwa bar̂ee mâʼ xiréé na pâr̂â pérövéta pa veevee rö pwar̂a ba xè Israèl, na ûr̂û-ré bar̂ee rö pwar̂a-ve, wè nè yè wii na bör̂i kâmö pa vi aʼpâgür̂ü veevee, pâr̂â kâmö pa pè tuö uyûi pâr̂â vi tö vidù ka yaané, mâ pa vi yiâ i Ör̂ökau, ö ce ré urhii-r̂é, aè cér̂é dè pè tuö yè-r̂é yerii ka yè bèr̂éé. 2Cér̂é vi wa câwâ xé-r̂é na bör̂i pa pôr̂ô mâ aʼvè yaané xè xé-r̂é wêyê né avâr̂i. 3Aè na wêêgûr̂û-r̂é na lèèwi, mâ cér̂é yè urhii-ve i nô ka vee, cér̂é pa tö bwêêwé-r̂é yawi na yerii ka yè da yidöö mâ ka da dâr̂âxur̂u.

4Wè nè yè da méar̂i pâr̂â angéla pa waa nô né yerii na Bâô, aè nè yè yer̂e-r̂é yawi na ce rö ka nénui, nè yè bör̂i pöi-r̂é rö-i orê, cè ki mâ târ̂î-r̂é kwéyë rua rèi ö nédaa né vi rhôôr̂u, 5aè nè da méar̂i bar̂ee bwêê jë mâʼ xiréé, aè na pè mör̂u rö Noa, cér̂é bör̂i paxanii rö na ma kaar̂u pa örua, wè na kâmö ka vi vaa i nô ka târi na ce, tèi ökâré na pè pwa kwa ka kau na Bâô yè bwêê jë ka da bar̂a yè-è, 6mâ na pè yerii duö népèè névâ Sodoma mâ Gomora, mâ kâ vè maii-r̂u vè nédèè, na bör̂i nââ-r̂u vè pètâbâ yè pâr̂â kâmö pa yè da bar̂a yè-è rèi nédaa ka yè pwa mi, 7aè nè yè pè mör̂u Lota, kâmö ka târi na câwâ xi-e mâ ka dö yéé na wêê nénââ xi-e xè-i câwâ i pâr̂â kâmö pa yaané mâ ka miir̂i, 8wè ö kâmö ka târi-r̂é, wè na wê cuè rö négomu né-r̂é, mâ tö rhûû mâ tö pwêr̂ê, mâ na wê yéé na wêê nénââ xi-e ka târi rèi pâr̂â nédaa, xè-i pâr̂â nêr̂ê-r̂é ka dö texai mââyöö, 9nè yè bör̂i dè tâwai na Ör̂ökau ké yè cöö rai yeyèè pâr̂â kâmö pa tâ nôô yè-è, mâ nââ pâr̂â kâmö pa da târi cè ki mâ waa pè urhii yè-r̂é rèi ö nédaa né vi rhôôr̂u, 10aè nè yè vi kwéjî na vi rhôôr̂u yè pâr̂â kâmö pa vi waa rhî vè e i kar̂ö xar̂a yaané, mâ rhî vè döwi pa vi winô.

11Cér̂é mör̂ö mâ pè kau-r̂é, cér̂é bör̂i da bar̂a rai aʼvè yaané pâr̂â pa vi winô, ré cér̂é da vi tâ néxâi bwir̂i rö némèè Ör̂ökau na pâr̂â angéla pa vi kwéjî aau rö-i mör̂ö mâ ar̂inadö, 12aè cér̂é, wè cér̂é ûr̂û pâr̂â bwâr̂âwê ré köiwaa rhî vè e xé-r̂é mâ ka é ër̂i-r̂é cè ki mâ pöi-r̂é mâ yö vè mii, cér̂é aʼvè yaané pâr̂â kââ ré cér̂é da tâwai, aè cér̂é yè bwir̂i xè-i ké boaa xé-r̂é, mâ cëi ûr̂û-ré pè yadii né miir̂i xé-r̂é. 13Cér̂é vi or̂o wa pâr̂â pwérhar̂a ka pâr̂i rö rhaaxâ r̂ö nédaa, cér̂é pâr̂â kâmö pa gayu mâ miir̂i. Cér̂é vi or̂o wa pâr̂â ké vee xé-r̂é tèi ökâré cér̂é mö ké ara vèâ gëve. 14Na wê rhâri na pâr̂â pièmè-r̂é xè-i cuu pâr̂â, aè cér̂é da tâwai tâ mui rai ké yè waa nô né yerii; aè cér̂é ârui ko pâr̂â kâmö pa da tömâ vè mör̂ö; aè na uvar̂a yè wêê nénââ xé-r̂é na pâr̂â câwâ né vi wêêgûr̂û; cér̂é pâr̂â pâlè yerii. 15Cér̂é wê kâyâi virai wêyê ka târi, mâ vi bwir̂i, mâ köiwaa wêyê i Balaama, o i Bosora, kâmö ré wêêgûr̂û-é na pè yadii i nô ka téé, 16é bör̂i vër̂ëë-è xè-i nô ka téé xi-e, wè na pè aʼ-è i mêr̂ê aʼ i kâmö na dèxâ bwir̂iko ka nimâ, mâ aʼrhua ké vi mür̂ü i pérövéta.

17Cér̂é pâr̂â kaa pwé i rhëë ka mèr̂i na pâr̂â kâmö-a, mâ pâr̂â pur̂uu ré na kui-r̂é na kayâ; é yè mâ nââ yè-r̂é orê ka dö orê aau. 18Xè-i ké tëvë pè kau-r̂é, mâ vi êr̂ê ké-r̂é vi bwir̂i, cér̂é pè tuö rhî vè e i kar̂ö, mâ ârui pâr̂â kâmö pa wê mö ké vi koa rai pâr̂â kâmö ré tö-i nô ka yaané. 19Cér̂é êr̂ê baayê, êr̂ê, cér̂é yè kâyâi yè-r̂é târi, rhaaxâr̂ö cér̂é pâr̂â kâmö yar̂i i câwâ ka miir̂i na cér̂é, wè na kâmö yar̂i i ö kââ-ré ka mör̂ö rai-e na kâmö. 20Wè cér̂é yè wê vi koa rai pâr̂â kââ ka yaané rö-a bwêê jë rö-i ké rhîâgür̂ü xé-ré Ör̂ökau ka vi pè mör̂u, wè Ièsu Kérisö, cér̂é yè bör̂i waa tëë yaané mâ vi tëë na ka kâmö yar̂i né yaané, nè bör̂i dö yaané aau na yerii ré rhaadè rai yerii ré baayê. 21Na wê e yè-r̂é na ké-r̂é da tö rhîâgür̂ü wêyê ka târi, rai ké wê rhîâgür̂ü mâ vi tëëtëë rai mââyöö ka ar̂ii ré é wê nââ yè-r̂é. 22Na bör̂i yexèvè xè xé-r̂é na vi winô ka avâr̂i: «Na vi wa tëë ka göru xi-e na loova, aè na vi tëë na poka é wê pè piyöö-è röi, na ka kur̂u rö ka kwiyowar̂a.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index