Soekvorm

Galates 1

1 Nô Né Vi Méar̂i

1Gènyâ Paulo aposetolo, na da xè-i mi kâmö, aè na da waa bar̂ee na kâmö, aè na waa na Ièsu Kérisö mâ Bâô Pevaa, ré pè mör̂u-é tëë xè ka pèii mé, 2rhau pâ kaavèâi-nya wânii rö-a pwar̂a-nya, gèvé yu yè-ve pâr̂â Ékalésia rö Galatia. 3Na e na ki tö pwar̂a-ve wânii na vi méar̂i vi bwir̂i mâ nâânévâ xè-i mi Bâô Pevaa, mâ Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö. 4Na dè nââ-ê na Kérisö vè ki pâr̂â yerii xé-ré, cè ki öxar̂a-ré rai yerii né ka tö yawi rö-i rhî vè e i Bâô Pevaa xé-r̂é; 5Na e na ki bâ ki-e na rhîrhér̂é waavi aau! Amen.

Dè Rhaaxâ Rö Vi Rherhî Ka E

6Gö vi buèi xè-i ké teyâ xe-ve vi bèr̂éé rai kâmö ré aʼyè-ve yè vi méar̂i vi bwir̂i i Kérisö, mâ pwêr̂êwaa dèxâ vi rherhî. 7Aè na da dèxâ vi rherhî rö, rhaaxâr̂ö cér̂é dè pè vi rhèè-ve, mâ bar̂i pugèwè vi rherhî i Kérisö. 8Aè gèvé yè vi, wi yè dèxâ angéla mi xè nékö na ka vi vaa yè-ve dèxâ vi rherhî, ré gèvé da vi vaa i yè-ve, na e na ki anathéma na ce! 9Gö êr̂ê yè-ve tëë xina, na ûr̂û ké bâ êr̂ê xé-vé, êr̂ê, nè yè vi na dèxâ kâmö na ka vi vaa i yè-ve dèxâ vi rherhî rai ö kââ-ré gëve wê cëi, wè na e na ki anathéma na ce!

10Wè xina-ré, na wêr̂êi, gö wakè yè kâmö, ra yè Bâô? Aè na wêr̂êi, gö vi mèyè ké yè pè vi or̂o kâmö? Gö yè bâ pè vi or̂o tëë kâmö na gènyâ, gö yè da kâmö yar̂i i Kérisö.

Na Tâîî Na Paulo Cè ki Aposetolo.

11Pâ kaavèâi-nya mwêê, gö vi êr̂ê vèa yè-ve, êr̂ê, ö vi rherhî ré gö vi vaa i, wè na da mi xè-i kâmö; 12wè gö da cëi rai kâmö mâ é da aʼpâgür̂ü yè-nya bar̂ee, aè na mi xè-i êr̂ê vèa i Ièsu Kérisö.

13Wè gëve wê pwêr̂ê röi ké waa xi-nya mâ xiréé rö-i waa ar̂ii i pâi xè Juda, wè, na kau aau na ké kôjuwaa xi-nya Ékalésia i Bâô, mâ kâ vè maii; 14Aè gö wê vi kwéjî mâ xiréé rö-i waa ar̂ii i pâi xè Juda rai pâr̂â béé cî kani xi-nya, mâ pâr̂â béé névâ xi-nya, wè na dö kau aau na ké wêêgûr̂û-nya i pâr̂â câwâ i pâr̂â pevaa xi-nya.

15Aè na wê tö vèa na rhî vè e i Bâô, ö ce ré pâbir̂i-nya tö pwéé pâni-nya, mâ vi aʼyè-nya cè ki waa kâmö yar̂i xi-e. 16Na ké yè êr̂ê vèa o xi-e rö pwéé-nya cè ki göi vi vaa i-e yè pâr̂â pa dö töö, gö da bar̂i vi tëvë wa rö-i kar̂ö mâ war̂a, 17mâ gö da vi rua bar̂ee na Iérusalèm wa-r̂é paxa aposetolo baayêr̂î-nya, aè gö vi na Arabia, gö bör̂i vi rua tëë na Damaséko. 18Tèi nédèè karir̂i nédö, gö bör̂i vi na Iérusalèm na ka tö rhûû Kéfa, na bör̂i pârör̂ö na ma dèxâ é â na pâr̂â nédaa ré gövu cuè vèâ gövu-é. 19Gövu da vi javirù gövu dèxâ aposetolo, aè rhaaxâr̂ö Iakobo pâdii Ör̂ökau. 20Aè pâr̂â kââ ré gö yu yè-ve, wè gö avâr̂i rö némèè Bâô êr̂ê gö da vee.

21Tèi nédèè, gö bör̂i vi na névâ rö Suria mâ Kilikia 22Cér̂é da tö tâwai némèè-nya na pâr̂â Ékalésia rö Juda, cér̂é ré tö Kérisö. 23Aè cér̂é wê pwêr̂ê na é êr̂ê: «Ö kâmö ré wa vè yaané-ré mâʼ xiréé, wè na vi vaa i xina tâ néwèi ré na bë wa-è mâ na ké yè kâ vè maii.» 24Cér̂é bör̂i wê pè kau Bâô xè xi-nya.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index