Soekvorm

Jean 4

Ièsu Mâ Bwè Xè Samaria

1Na wê tâwai na Ör̂ökau, êr̂ê, cér̂é wê pwêr̂ê na pâr̂â farésaiö, êr̂ê, na pôr̂ô yéyé na pâr̂â kâmö ré na aʼyè-r̂é na ce, mâ vi batiyi-r̂é, cér̂é duwê na pâr̂â kâmö ré na batiyi-r̂é na Ioané. 2Aè na da batiyi-r̂é na Ièsu, aè cér̂é vi batiyi-r̂é na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e. 3Na bör̂i kâyâi Juda na Ièsu, mâ vi tëë na Galilé. 4Na bör̂i e yè na ké yè rhöwörher̂e rhâmâ rö négowé né Samaria. 5Na bör̂i pwa na ce rö dèxâ névâ, névâ rö Samaria, néé-é na Sika, na tö vè ubwa i néjë na nââ na Iakobo yè Ioséfa o xi-e. 6Na tö-i na wêê rhëë i Iakobo. Na bör̂i cuè rö bwêêwé na Ièsu, wè, na yör̂a xè-i ké vâr̂â xi-e, wè na wê goowé karèè. 7Na bör̂i pwa na dèxâ bwè xè Samaria na ka kö rhëë, na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Nââ wâyö-nya.» 8Aè pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e, wè, cér̂é wê vi na ka vi urhii êê ara rö névâ. 9Na bör̂i êr̂ê yè na bwè xè Samaria, êr̂ê: «Gè wêr̂êi, gè tùr̂ùyè rhëë rai-nya, na gè kâmö xè Juda, aè gènyâ, wè gö bwè xè Samaria?» Wè, cér̂é da vi pâ ker̂e-r̂é na pâi xè Juda mâ Samaria. 10Na bör̂i kurher̂e yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Gè yè wê rhîâgür̂ü e kwââvâr̂â i Bâô, mâ ö kâmö ré êr̂ê yè-i nââ wâyö-nya, gè yè bör̂i a tùr̂ùyè rai-e, nè yè bör̂i xa nââ yè-i rhëë né mör̂u na ce.» 11Na bör̂i êr̂ê yè-è na bwè, êr̂ê: «Ör̂ökau, na yèri pè kö wâyö-i, wè na tù na wêê rhëë, aè kè-wè na wêê rhëë né mör̂u ré gè êr̂ê? 12Na wêr̂êi, gè vi kwéjî rai Iakobo, pevaa xé-vé, kâmö ré nââ yè-vé wêê rhëë-a, wè, dè wêê rhëë wâyö-r̂é vèâ pâr̂â pâlè-è mâ pâr̂â bwâr̂âwê xi-e wânii.» 13Na bör̂i kurher̂e yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Cér̂é yè bar̂i wâyö tëë na pâr̂â kâmö ré yè wâyö rö wêê rhëë-a; 14aè ö kâmö ré yè wâyö rö wêê rhëë ré gö yè nââ yè-è, wè nè yè da bar̂i wâyö tëë cêmè rö léé, aè ö wêê rhëë ré gö yè nââ yè-è, wè nè yè bâ tö pwéé-é mâ pwé rua xè-i kwéyë rua rö mör̂u ka da tâwai yèri.» 15Na bör̂i êr̂ê yè-è na bwè-ré, êr̂ê: «Ör̂ökau, nââ yè-nya wêê rhëë-ré cè göi da bar̂i wâyö tëë, mâ mi tëë na ka kö rhëë rö-a.»

16Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu êr̂ê: «Vi aʼyè mi kui-i na-a.» 17Na bör̂i kurher̂e yè-è na bwè-ré, êr̂ê: «Na yèri kui-nya.» Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Na avâr̂i na ké êr̂ê xi-i, na yèri kui-i, 18wè na wii mâ na pâi panii pâ kui-i, aè wi-ré tö göu xina, wè na da kui-i bar̂ee, ökâré na bör̂i avâr̂i xè-i na ké êr̂ê xi-i.» 19Na bör̂i êr̂ê yè-è na bwè, êr̂ê: «Ör̂ökau, gö tö rhûû-i vè pérövéta. 20Pâi béâr̂i xiréé mâ', wè, cér̂é waa ar̂ii rö gwêêwè-a, aè gëve, wè gëve êr̂ê dö ka waa ar̂ii, wè Iérusalèm.» 21Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Bwè-rè, tâ néwèi-nya, wè nè yè wê pwa na ké yè da waa ar̂ii tëë rö gwêêwè-a yè Pevaa, nè yè yèri bar̂ee rö Iérusalèm. 22Gëve da tâwai ö kââ-ré gëve waa ar̂ii yè-è, aè gèvé, wè gèvé dè tâwai ö kââ-ré gèvé waa ar̂ii yè-è, wè na mi xè-i pâi xè Juda na vi pè mör̂u. 23Aè nè yè pwa na nédaa né é, wè ökââ, cér̂é yè vi na pâr̂â kâmö ré waa ar̂ii avâr̂i na ka waa ar̂ii yè Pevaa rö-i ko mâ avâr̂i, wè na rhî vè e na Pevaa pâr̂â kâmö pa ûr̂û-ré na ké waa ar̂ii yè-è. 24Bâô wè ko, aè pâr̂â kâmö ré waa ar̂ii yè-è, wè na e na ké-r̂é waa ar̂ii yè-è xè-i ko mâ avâr̂i.» 25Na bör̂i êr̂ê yè-è na bwè-ré, êr̂ê «Gö tâwai, êr̂ê nè yè wê pwa na Mésia, dèxâ néé-é na Kérisö, nè yè wê pwa na ce, nè yè bör̂i êr̂ê vèa yè-vé pâr̂â kââ wânii.» 26Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Gènyâ, ré vi tëvë göru.»

27Cér̂é bör̂i pwa na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e, mâ cêrhö na cér̂é tö rhûû-é, na na vi tëvë cur̂u bwè-ré, aè na yèri kâmö rai-r̂é ka ërëwaa-è, êr̂ê: «Gè vi mè yè? Aè gè wêr̂êi, göu vi tëvë vèâ göu-é?» 28Na bör̂i kâyâi mwâ kö rhëë xi-e na bwè-ré, mâ vi tëë na névâ, mâ vi êr̂ê yè pâr̂â kâmö, êr̂ê: 29«Gëve mi na ka tö rhûû ö kâmö ré rhau êr̂ê vèa yè-nya wânii pâr̂â kââ ré gö waa, wè wi wîr̂î? Wi Kérisö ra?» 30Cér̂é bör̂i rhau vi röi na pâr̂â kâmö xè névâ-ré na ka tö rhûû-é.

31Na mö ké yidöö mi na bwè, cér̂é bör̂i a paur̂u-é na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Kâmö ka vi pur̂â-ê, gèi ara wîr̂î.» 32Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Na wii na néara-nya rö-a ré gëve da tâwai.» 33Cér̂é bör̂i vi êr̂ê na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü, êr̂ê: «Na ûr̂û ka wii na kâmö ka nââ ara-è?» 34Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Néara-nya rö, na ké yè waa kââ ka é rhî vè e i ce ré tùr̂ùwaa-nya, mâ waa röi nêr̂ê-ê. 35Na wêr̂êi, na da ké êr̂ê xe-ve, êr̂ê: “Na mö ké tö na kavùè var̂ui né ké yè vi yiur̂u.” Aè tö rhûû, gö êr̂ê yè-ve, tö rhûû e vèr̂i döwöö na gëve, wè na wê kùr̂ù cè ki mâ vi yiur̂u! 36Nè wii na pè urhii yè kâmö ré kî mâ ka vèâi vè rhaaxâ pè yè mör̂u ka da tâwai yèri, cè ku-r̂u rhau vi or̂o na kâmö ré nai mâ kâmö ré kî. 37Ökâré na bör̂i avâr̂i na ki êr̂ê, êr̂ê: “Rhaaxâ kâmö, wè na nai, aè dèxâ wè na kî.” 38Gö tùr̂ùwaa-ve na ka kî ö kââ-ré gëve da waa; aè ka é waa i bör̂i, gëve bör̂i vi ru rö kaa mar̂a xé-r̂é.»

39Gèré pôr̂ô yéyé na pâi xè Samaria pâi pa tâ néwèi rö névâ-ré, xè-i nô ré na êr̂ê yè-r̂é na bwè-ré, êr̂ê: «Na rhau êr̂ê vèa yè-nya röi pâr̂â kââ ré gö waa na ce.» 40Cér̂é bör̂i wê pwa yèr̂i-e na pâi xè Samaria mâ pëër̂ii yè-è cè ki tö cér̂é vèâ; na bör̂i tö cér̂é vèâ rö-i kaar̂u nédaa 41Cér̂é pôr̂ô yéyé bar̂ee na bör̂i kâmö pa dö tâ néwèi-e xè-i ké dö tëvë xi-e. 42Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è bwè-ré, êr̂ê: «Gèvé da tâ néwèi xè-i nô xi-i rhar̂i, aè gèvé wê pwêr̂ê mâ tâwai, êr̂ê, avâr̂i, ce wè kâmö ré pè mör̂u bwêê jë.»

Na Pè Mör̂u O I Kâmö Ka Vi Winô Na Ièsu

43Tèi nédèè duö nédaa-ré, na bör̂i vi xè-i na Galilé. 44Wè na ye vè avâr̂i na Ièsu, êr̂ê: «Na da mâ vè kau na dèxâ pérövéta rö névâ xi-e.» 45Na bör̂i pwa na ce rö Galilé, cér̂é bör̂i cëi-e na pâi xè Galilé, wè cér̂é wê tö rhûû pâr̂â kââ ré na waa na ce rö Iérusalèm tèi nédaa né vi ara, wè cér̂é wê vi bar̂ee na ka tö rhûû vi ara.

46Na bör̂i pwa tëë na Ièsu rö Kana rö Galilé, tö ökâré na pugèwè rhëë vè viné rö-i. 47Ökâré dèxâ kâmö ka vi winô, wè na pèii na ö xi-e rö Kapérénaum. Na wê tö pwêr̂ê na ce, êr̂ê, na wê pwa na Ièsu rö Galilé, mi xè Juda, na bör̂i vi ua-è na ce, mâ pëër̂ii yè-è cè ki pè mör̂u o xi-e, wè na wê tö vè ubwa na ké yè mé xi-e. 48Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Gëve yè da tö rhûû pâr̂â pètâbâ mâ pâr̂â nêr̂ê ka ar̂inadö, nè yè bör̂i yèri vi tâ néwèi xe-ve!» 49Na bör̂i êr̂ê yè-è na kâmö ka vi winô, êr̂ê: «Ör̂ökau, mi baayê na ki da tö pèii na o xi-nya.» 50Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Wê vi, wè na wê mör̂u na o xi-i.» Na bör̂i tâ néwèi na kâmö-a nô ré na êr̂ê yè-è na Ièsu, mâ vi. 51Aè na mö ké vi, cér̂é bör̂i vi javirù cér̂é pâi pâ kâmö yar̂i xi-e, cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Na wê mör̂u na o xi-i.» 52Na bör̂i ërëwaa-r̂é wa pè mèèxa ré na iwa rèi. Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Na yèri pixê xi-e xöömwê rèi kanii na ma kaar̂u pè mèèxa.» 53Na bör̂i tâ néxâi na pevaa xi-e, êr̂ê, ökâré pè mèèxa ré na êr̂ê na Ièsu rèi, êr̂ê nè yè mör̂u na o xi-i rèi. Na bör̂i tâ néwèi, cér̂é pâr̂â wêê mwâ xi-e wânii. 54Ökâré pèkaar̂u nêr̂ê ka ar̂inadö ré na waa na Ièsu na na mö ké pwa rö Galilé mi xè Juda.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index