Soekvorm

Luc 4

Ké Waa Yeyèè Yè Ièsu

Mat 4.1-11; Mar 1.1-13

1Ièsu wè na rhâri i Ko-Ar̂ii, na bör̂i vi rua mi tëë xè Ioridanô, na bör̂i vi xè-i Ko na nékaê. 2Na bör̂i waa yeyèè yè-è rö-i na méavor̂a rèi kaar̂u kâmö nédaa. Na da ara rha kââ rèi pâr̂â nédaa-ré, aè tèi nédèè, wè na mêr̂ê 3Na bör̂i êr̂ê yè-è na méavor̂a êr̂ê: «Gè yè o i Bâô na gèi, gè bör̂i êr̂ê yè waanawê pèyaa-a cè ki var̂awa.» 4Na bör̂i aʼcëi na Ièsu, êr̂ê: «É wê yu röi, êr̂ê: Nè da mör̂u na kâmö xè-i var̂awa rö.»

5Na bör̂i pè xi-e rua na méavor̂a, na pèri yè-è vi udâ yè pâr̂â mwâcir̂i rö bwêê jë, 6mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Gö yè nââ yè-i pâr̂â awir̂è mâ rhîrhér̂é né pâr̂â mwâcir̂i ré; wè é wê kâyâi yè-nya, cè göi nââ yè kâmö ré gö yè rhî vè e. 7Ökâré, na ki gèi tâ nôô rö némèè-nya, nè bör̂i rhau ki-i na pâr̂â kââ-ré.» 8Na bör̂i aʼcëi na Ièsu: «É wê yu röi, êr̂ê, gè yè tâ nôô yè Ör̂ökau Bâô xi-i, mâ gè yè kâmö yar̂i xi-e rö.»

9Na bör̂i pè xi-e na Iérusalèm na méavor̂a mâ pè cuè-è rö gwâ mwâ ka ar̂ii, mâ êr̂ê yè-è êr̂ê: «Gè o i Bâô na gèi, wè koyo xè-a na ria, 10wè é wê yu röi, nè yè vi câwâ yè pâr̂â angéla xi-e cè ké-r̂é târ̂î-i. 11Dèxâ, cér̂é yè pè xi-i rö néxar̂a â-r̂é wè-wi paxè köwi-i rö pèyaa.» 12Na bör̂i a kurher̂e yè-è na Ièsu, êr̂ê: «É wê yu röi, êr̂ê gèi koa yè waa yeyèè yè Ör̂ökau Bâô xi-i.» 13Na wê rhau waa pè puu yeyèè xi-e na méavor̂a, na bör̂i wê kâyâi Ièsu waanawê na ce, kwéyë rua rèi dèxâ nédaa.

Na Rhavûû Nêr̂ê-Ê Rö Galilé Na Ièsu

Mat 4.12-17; Mar 1.14,15

14Na bör̂i vi tëë na Galilé na Ièsu, rö-i awir̂è i Ko-Ar̂ii, na bör̂i mâʼ pwânûr̂i névâ na rhenô-né. 15Na wê vi aʼpâgür̂ü rö pâr̂â mwâ waa ar̂ii, aè cér̂é rhau vi aʼvè e-é xèi.

É Da Cëi Ièsu Rö Nazarèt

Mat 13.53-58; Mar 6.1-6

16Na wê pwa rö Nazarèt, névâ ré é wê vi ër̂i-e mâ' rö-i, na bör̂i vi ru rö mwâ waa ar̂ii rèi nédaa ar̂ii, ûr̂û ké waa xi-e yawi, mâ tömâ rua cè ki vâr̂â pèci. 17É bör̂i nââ yè-è pèci pérövéta Isaia, na bör̂i pivar̂a-i mâ pwa yèr̂i ka tö-i ka yu-a, êr̂ê:

18«Na tö bwêêwé-nya na ko i Ör̂ökau,

Wè na ôâ-nya cè göi vi rherhîrëi yè pâi pa rhauadè;

Cè göi waa e-r̂é paxa deyi na wêê nénââ xé-r̂é,

Mâ êr̂ê vèa yè pa tö êê pö, êr̂ê é cöö-r̂é,

Mâ yè paxa bwi êr̂ê, cér̂é rhî tëë,

Mâ cér̂é ré é bâ tuwir̂i-r̂é, êr̂ê na wii na târi yè-r̂é,

19Mâ cè göi êr̂ê vèa nédö ka e yè Ör̂ökau.»

20Na bör̂i pwîr̂i tëë pèci na Ièsu, mâ nââ tëë yè kâmö béé mâ cuè. Aè pâr̂â kâmö ré tö mwâ waa ar̂ii wè cér̂é rhau ye pièmè-r̂é rö xi-e. 21Na bör̂i rhavûû na ce cè ki yè êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Xina, wè na wê yexèvè röi na nô rö ka yu ré wê tö böödê-ve.» 22Cér̂é bör̂i rhau ye vè avâr̂i-e, mâ buèi wa pâr̂â mêr̂ê aʼ ka dö vië ré tù rua xè-i néwâ-ê, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Na da o i Ioséfa na ce ra?» 23Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é na Ièsu êr̂ê: «Avâr̂i, gëve yè êr̂ê yè-nya vi nimö-a êr̂ê ka vi yakôîî éé, pè mör̂u-i na gèi. Waa bar̂ee rö-a, rö névâ i pa pevaa xi-i, pâr̂â kââ ré gèvé wê pwêr̂ê êr̂ê, gè waa rö Kapérénaum.» 24Na bör̂i êr̂ê: «Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve êr̂ê, na da wii na dèxâ pérövéta ka é cëi-e rö névâ xi-e. 25Aè gö êr̂ê yè-ve rö-i avâr̂i ö kââ-ré gö êr̂ê, cér̂é wê pôr̂ô na pâr̂â jâmé rö Israèl rèi nédaa i Élia, tèi ökâré é wê yâwîî nékö karir̂i nédö na ma kanii na ma rhaaxâ var̂ui, na bör̂i kau aau na mêr̂ê rö bwêê jë wânii, 26aè é da tùr̂ùwaa Élia rö pwar̂a dèxâ rai-r̂é, aè na e rö pwar̂a dèxâ bwè jâmé rö Sarépta, névâ rö Sidona. 27Aè cér̂é wê pôr̂ô na paxa kö pâr̂ê rö Israèl rèi nédaa i Éliséa pérövéta; na yèri aau dèxâ ka é wê pè mör̂u-é, rhaaxâ r̂ö na Naama, wi xè Syria.»

28Cér̂é bör̂i rhau rhôê na cér̂é wânii pa tö mwâ waa ar̂ii na ké-r̂é wê pwêr̂ê pâr̂â nô-ré. 29Cér̂é bör̂i tömâ rua, mâ yayâwâ-ê tù xè névâ-ré, kwéyë rua rö gwâ gwêêwè ré é vâi névâ xé-r̂é rö-i, cè ké-r̂é yapurhâi e rö-i. 30Aè ce wè na tù rö négomu né-r̂é mâ wê vi.

Kâmö Ka Oè Na U Ka Yaané

Mar 1.21-28

31Na bör̂i vi ria na Kapérénaum, névâ rö Galilé mâ aʼpâgür̂ü yè-r̂é rö-i rèi pâr̂â nédaa ar̂ii. 32Na bör̂i jö vé cêrhö-r̂é na vi aʼpâgür̂ü xi-e, wè na tawa vè var̂awê yè-r̂é na mêr̂ê aʼ xi-e. 33Na tö mwâ waa ar̂ii na dèxâ kâmö ka tö xi-e na ko né u ka yaané, na bör̂i aʼvè kau rua êr̂ê: 34«Aa! Ö jië na néjêr̂ê xé-ré vèâ, gèvé mâ gèi, wè Ièsu wi xè Nazarèt? Gè wê pwa cè gèi kâ vè bwir̂i vé ra? Gö tâwai êr̂ê gè wîr̂î wè gèi wè ar̂ii i Bâô.» 35Na bör̂i tëvë vè mör̂ö na Ièsu, êr̂ê: «Koa yè aʼ, mâ vi rua rai-e.» Na bör̂i pè bèi wi-a rö négowé na u, mâ vi rua xè-i xi-e na na da waa vè yaané-é. 36Cér̂é bör̂i vapââmu waa, mâ vi tëvë yè-r̂é, êr̂ê: «Ö jië na nô-ré? Wè na câwâ tawa vè var̂awê mâ awir̂è yè pâr̂â ko yaané, cér̂é bör̂i tù!» 37Na bör̂i mâʼ pwânûr̂i rö pâr̂â névâ na rhenô né-é.

Na Pè Mör̂u Pâr̂â Pèii Ka Pôr̂ô Na Ièsu

Mat 8.14-17; Mar 1.29-34

38Na wê tù xè mwâ waa ar̂ii, na bör̂i pwa rö wêê mwâ Simona. Na tö-i na pâni bwè i Simona xar̂a pèii pixê ka kau. Cér̂é bör̂i vi pëër̂ii vè ki-e yè Ièsu. 39Na bör̂i rhè nôô wa-è mâ aʼyè pèii pixê, na bör̂i wê tù rua na pèii pixê. Na bör̂i cê tömâ rua na bwè-a, mâ kâ vè tö vâ ké-r̂é êê ara.

40Na wê luu na mèèxa, bör̂i pâr̂â kâmö pa wii na kâmö ka pèii rö pwar̂a-r̂é, wè cér̂é rhéxar̂a-r̂é mi yè-è. Na bör̂i yùù köwi-e rö bwêêwé-r̂é vidù na Ièsu, mâ pè mör̂u-r̂é. 41Cér̂é bör̂i tù bar̂ee xè-i bör̂i pa pôr̂ô na pâr̂â u, mâ kauʼ, êr̂ê: «Gèi rö O i Bâô!» Na bör̂i yakoa na Ièsu cè ké-r̂é da aʼ, wè cér̂é wê tâwai êr̂ê na Mésia na ce.

Na Vi Pur̂â Na Ièsu Rö Pâr̂â Mwâ Ka Ar̂ii

Mat 4.23; Mar 1.35-39

42Aè na wê daa, na bör̂i wê tù, mâ vi na dèxâ kaa töö ka yèri kâmö rö-i. Aè cér̂é wê mèyè-è na pâr̂â kâmö wânii, cér̂é bör̂i wê pwa yèr̂i-e mâ aʼrhua-è cè ki da virai-r̂é 43Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é, êr̂ê: «Na e na göi vi bar̂ee na ka vi rherhîrëi mwâcir̂i i Bâô rö bör̂i névâ. Wè pûû-é na ké tùr̂ùwaa-nya cè göi waa ûr̂û-ré.» 44Aè na wê vi pur̂â rö pâr̂â mwâ waa ar̂ii rö Galilé.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index