Soekvorm

Luc 5

Na Aʼyè Pâi Pa Pâgür̂ü Ka baayê Na Ièsu

Mat 4.18-22; Mar 1.16-20

1Bör̂i tèi dèxâ nédaa, wè cér̂é dö pavia pwânûr̂i-e pwêr̂ê nô i Bâô na pâr̂â kâmö wânii, aè ce wè na wê tömâ rö kâr̂âwâ nérhëë rö Génésarèt. 2Na bör̂i tö rhûû kaar̂u kwâ ré tö kâr̂âwâ nérhëë, cér̂é wê vi ria xè-i na pâi pa kwâna, cè ké-r̂é jai poè xé-r̂é. 3Na bör̂i koyo rua rö dèxâ kwâ-ré na Ièsu, kwâ i Simona, mâ êr̂ê Simona ki ré pwêr̂ê yùù ria vee kwâ-ré rai né mèr̂i, na bör̂i cuè rö-i na ce, mâ vi pur̂â rö-i yè pâr̂â kâmö. 4Na wê cowa tëvë, na bör̂i êr̂ê yè Simona, êr̂ê: «Pè vèr̂i kwâ rö nénui, mâ ye poè xe-ve cè ke-ve kwâna.» 5Na bör̂i aʼcëi na Simona, êr̂ê: «Ka vi pur̂â éé, gèvé wakè rèi bwê wânii, gèvé bör̂i da pè rha kââ; aè xè-i nô xi-i, wè gö yè ye poè.» 6Na bör̂i waa, na bör̂i dö pôr̂ô yéyé aau na poè-ré. 7Cér̂é bör̂i ya vè kö yè pâr̂â béé-r̂é rö dèxâ kwâ cè ké-r̂é mi na ka nââbéé köwi-r̂é. Cér̂é bör̂i mi, na bör̂i dö rhâri na kaar̂u kwâ mâ dö mû xè-i êêwâ. 8Na tö rhûû ö kââ-ré na Simona Pètèru, na bör̂i yùù béé â-ê yè Ièsu, êr̂ê: «Ör̂ökau, vi vè mwâi vèr̂i rai-nya, wè gö kâmö ka yaané.» 9Wè na wê tuwir̂i-e na bar̂a, mâ rhau cér̂é bar̂ee ré tö cér̂é-é xè-i nékwâna ré cér̂é kwâna i. 10Na wê ûr̂û-ré bar̂ee na ké bar̂a i Iakobo mâ Ioané dulè Zébédaio, wè duö béé Simona na cur̂u. Na bör̂i êr̂ê yè Simona na Ièsu, êr̂ê: «Koa yè bar̂a, wè xina, wè gè yè kwâna kâmö.» 11Cér̂é bör̂i wê yùù mi kwâ xé-r̂é na némèr̂i, cér̂é bör̂i virai pâr̂â kââ mâ vi ua Ièsu.

Na Pè Mör̂u Rha Kâmö Ka Kö Pâr̂ê Na Ièsu

Mat 8.1-4; Mar 1.40-45

12Na wê tö dèxâ névâ, tö rhûû dèxâ kâmö ka yarui-e na pâr̂ê, wè na tö rhûû Ièsu, na bör̂i tâ nôô ria i némèè rö bwêê jë mâ bëia yè-è, êr̂ê: «Ör̂ökau, nè tövu-i na gè yè tâwai nyââmöi-nya e.» 13Na bör̂i yùù néxar̂a â-ê na Ièsu mâ paxè-è, êr̂ê: «Gö rhî vè e, na e na ki yè nyââmöi-i.» Na bör̂i virai-e na pâr̂ê xi-e. 14Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu êr̂ê: «Koa yè êr̂ê yè dèxâ kâmö. Vèr̂i mâ pèri vèa-i yè kâmö ka vi ye êê pwaér̂ö, mâ nââ yè-è pè ëi yè-è ké nyââmöi-i, ûr̂û ké êr̂ê mâʼ i Mosé, cè ki pè ye vè avâr̂i yè-r̂é.» 15Aè na bâ mâʼ vi kwéjî vi na rhenô, mâ cér̂é kâ vèâi-r̂é na pâr̂â ba cè ké-r̂é tö pwêr̂ê mâ cè ké-r̂é mör̂u rai pâr̂â pèii xé-r̂é. 16Aè ce, wè, na wê pi vi na pâr̂â nékaê mâ pwaér̂ö rö-i.

Na Pè Mör̂u Rha Kâmö Ka Vi Yöi Na Ièsu

Mat 9.1-8; Mar 2.1-12

17Tèi dèxâ nédaa, na wê vi aʼpâgür̂ü na Ièsu, aè cér̂é tö-a cuè na bör̂i farésaiö mâ pâi pa gaamëë rö-i mââyöö ré wê pwa mi xè pâr̂â névâ rö Galilé, mâ Juda, mâ Iérusalèm. Aè na wê tö vèa na awir̂è i Ièsu xè-i pâr̂â pèii ré na wê pè mör̂u na ce. 18Tö rhûû, cér̂é vi yûi mi yè-è dèxâ kâmö ka vi yöi na bör̂i kâmö, cér̂é bör̂i mèyè ka yè pè xi-e ru na léwé mwâ mâ yùè rö pwar̂a Ièsu. 19Aè na wê tâ cérè xè-i ké dö cee vi pavia-r̂é i pâr̂â kâmö, cér̂é bör̂i tèi rua rö gwâ mwâ mâ ngëyûi, mâ lèèi ria kâmö ka pèii xar̂a bwêêvè xi-e rö négowé mwâ rö némèè Ièsu. 20Na tö rhûû tâ néwèi xé-r̂é na Ièsu, na bör̂i êr̂ê yè kâmö ré êr̂ê: «Aauu, kâmö xi-nya, é wê cöö rö-i nô ka yaané xi-i.» 21Aè cér̂é tëvë vidii na pâr̂â pâi pa yu ga mâ pâr̂â farésaiö, êr̂ê: «Wîr̂î na wi-ré ka aʼ pè kau-é yè Bâô? Ré tâwai ké yè cöö nô ka yaané, aè dè Bâô rhar̂i?» 22Na bör̂i tâwai vi tâ néxâi xé-r̂é na Ièsu, mâ aʼcëi êr̂ê: «Ki-yé ré gëve aʼvidii rö wêê nénââ xe-ve? 23Ö jië ka mâmâ ré yè êr̂ê: “É yè cöö röi nô ka yaané xi-i”, aè é yè êr̂ê: “Tömâ rua mâ vâr̂â vi.” 24Aè cè ke-ve tâwai, êr̂ê, na kâmö ka ar̂inadö na o i kâmö rö bwêê jë na ka cöö nô ka yaané.» Na bör̂i êr̂ê yè kâmö ka vi yöi, êr̂ê: «Tömâ rua na gèi, mâ pè kaa kur̂u xi-i mâ vi na wêê mwâ xi-i.» 25Na bör̂i tömâ rua vi udâ rö némèè-r̂é na ce, mâ pè bwêêvè ré na wê kur̂u rö-i, mâ vi na wêê mwâ xi-e mâ na pè kau Bâô. 26Na bör̂i tu vè cêrhö-r̂é na pâr̂â kââ-ré, mâ cér̂é pè kau Bâô, mâ bar̂a vè kau, êr̂ê: «Gèré mö ké tö rhûû xina pâr̂â kââ ka wê pi dèxâ.»

Na Aʼyè Lévi Na Ièsu

Mat 9.9-13; Mar 2.13-17

27Tèi nédèè, na bör̂i wê vi rua na Ièsu, na bör̂i tö rhûû dèxâ télöna néé-é na Lévi, ré wê cuè tö mwâ êê vië, na bör̂i êr̂ê yè-è: «Ua-nya mi.» 28Na bör̂i rhau kâyâi pâr̂â kââ na ce, mâ tömâ rua mâ ua-è. 29Na bör̂i waa dèxâ êê ara ka kau yè Ièsu rö mwâ xi-e na Lévi. Cér̂é bör̂i tö vèâ cér̂é-ré rö taapër̂ë na pâr̂â télöna, mâ pâr̂â kâmö pa pôr̂ô. 30Cér̂é bör̂i tëvë bör̂ödûû na pâr̂â pâi pa yu ga mâ pâr̂â farésaiö, mâ êr̂ê yè pâi pa pâgür̂ü, êr̂ê: «Ki-yé ré gëve ara vèâ gëve pâr̂â télöna mâ pâr̂â kâmö pa yaané?» 31Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Na da dö kââ yè pâr̂â kâmö pa mör̂ö na ö kâmö ré wii na deewi xi-e, aè na e rö yè pâr̂â kâmö pa wii na pèii xé-r̂é 32Gö da mi na ka aʼyè-r̂é yè vipââr̂i pâr̂â kâmö pa târi, aè na e rö na pâr̂â kâmö pa yaané.»

Ièsu Mâ Ké Tö mêr̂ê

Mat 9.14-17; Mar 2.18-22

33Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Na wêr̂êi na pâr̂â pa pwêr̂ê wa Ioané, wè cér̂é tö mêr̂ê vè pôr̂ô, mâ pwaér̂ö na ûr̂û-ré bar̂ee na paxa pwêr̂ê wa pâr̂â farésaiö, aè pâlè-i, wè cér̂é ara mâ wâyö.» 34Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Na wêr̂êi gëve tâwai kâyâi cè ké-r̂é mêr̂ê na pâr̂â pâ ker̂e wi-ré mö ké öyö tèi ökâré na mö ké tö cér̂é-r̂é? 35Aè nè pwa rua na pâr̂â nédaa, é yè bör̂i pè rai-r̂é ö wi ré mö ké öyö, ökâré nédaa né ké yè tö mêr̂ê xé-r̂é.» 36Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é bar̂ee dèxâ yeyèè, êr̂ê: «Na yèri kâmö ré yè rhètia dèxâ pârê mêr̂ê ka müü mâ rhu vèâi rö mêr̂ê ka wê jer̂e é, wè nè da pâr̂i ka wê jer̂e é na pârê é pè rö ka müü. 37Na yèri bar̂ee kâmö ka piyöwîî viné ka mö ké müü rö mwââ-ê kâr̂â bwâr̂âwê ka kwaôroé, wi kôtia mwââ-ê na viné mâ piyöwîî-e, cér̂é yè bör̂i bwir̂i na pâr̂â mwââ-ê. 38Aè na e na ké yè piyöwîî viné ka mö ké müü rö pâr̂â mwââ-ê ré mö ké müü. 39Na yèri bar̂ee kâmö ré wâyö viné ka béâr̂i, cè ki rhî vè e bèr̂éé viné ka mö ké müü, wè na êr̂ê, êr̂ê: “Na né e na ka béâr̂i.”»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index