Soekvorm

Marc 1

Vi Pur̂â I Ioané Batiyi

Mat 3.1-12; Luk 3.1-18; Ioan 1.19-28

1Pèci né ka rhavûû vi rherhî i Ièsu Kérisö, o i Bâô. 2Na ûr̂û ka yu mâ i Isaia péröféta, na êr̂ê:

«Tö rhûû, gö tùr̂ùwaa ka vi pè vi rherhî xi-nya baayêr̂î-i,

Nè yè kâ vè tö vâ wêyê xi-i na ce.

3Mêr̂ê aʼ i ö kâmö ré aʼ rö nékaê, êr̂ê,

Kâ vè tö vâ wêyê i Ör̂ökau,

Waa vè târi pâr̂â jöö wêyê xi-e!»

4Na bör̂i pwa na Ioané rö nékaê, mâ vi pur̂â i êr̂ê: «Vipââr̂i na gëve, mâ cëi vi batiyi cè ki cöö pâr̂â nô ka yaané xe-ve na Bâô.» 5Cér̂é bör̂i rhau vi ua-è mi na pâr̂â kâmö rö névâ rö Juda mâ tö Iérusalèm, na bör̂i batiyi-r̂é na ce rö kar̂ö rhëë Ioridanô, wè cér̂é êr̂ê vèa nô ka yaané xé-r̂é.

6Ökâré Ioané, wè na cur̂i mêr̂ê pûr̂û kaméla, na bör̂i pönémui kâr̂â bwâr̂âwê, néara-è na kör̂éé mâ dörö rö néxö. 7Na vi pur̂â êr̂ê: «Na mö ké mi rhaadè-nya na ce ré vi kwéjî rai-nya, aè gö yè tâ nôô ria, nè yè da pâr̂i-nya bar̂ee na ké yè cöö kwé né mwâ néxar̂a â-ê. 8Gö batiyi-ve i rhëë na gènyâ, aè nè yè batiyi-ve i Ko-Ar̂ii na ce.»

Vi Batiyi Mâ Ké Waa Yeyèè Yè Ièsu

Mat 3.13--4.11; Luk 3.21,22; 4.1-13

9Tèi ö nédaa-ré, na bör̂i pwa na Ièsu, wi xè Nazarèt rö Galilé, na bör̂i batiyi-e na Ioané rö Ioridanô. 10Aè na mö ké vi rua xè kar̂ö rhëë na Ièsu, na bör̂i tö rhûû nékö na é cîî, mâ ko ré vi ria rö bwêêwé-é, na ûr̂û mawi. 11É bör̂i pwêr̂ê dèxâ mêr̂ê aʼ mi xè nékö, êr̂ê: «Gèi o xi-nya ka dö wêê nénââ xi-nya, na tö xi-i na pè vi or̂o-nya.»

12Na bör̂i yatùr̂ùwaa Ièsu na nékaê na ko, 13na bör̂i waa yeyèè yè-è rö-i na méavor̂a rèi kaar̂u kâmö nédaa. Na bör̂i tö-i na ce cér̂é pâr̂â bwâr̂âwê ka vi kùxè, aè cér̂é bâ kâmö yar̂i xi-e na pâr̂â angéla.

Na Aʼyè Kavùè Pâi Pa Kwâna Na Ièsu

Mat 4.12-22; Luk 4.14,15; 5.1-11

14Aè tèi nédèè ké wê pöi Ioané, na bör̂i vi na Galilé na Ièsu, mâ vi vaa i vi rherhî i Bâô, 15êr̂ê: «É wê yexèvè pâr̂â nédaa, wè na tö vè ubwa na mwâcir̂i i Bâô, vipââr̂i na gëve, tâ néwèi mâ cëi vi rherhî!»

16Na köiwaa pwar̂awiè rö Galilé na Ièsu, na bör̂i tö rhûû Simona mâ Adèrè, pâdii-e, na cur̂u ye poè rö nérhëë, wè dui dua kwâna. 17Na bör̂i êr̂ê yè-r̂u na ce, êr̂ê: «Ua-nya mi na göu, wè, gö yè pugèwè-u cè göu kwâna kâmö.» 18Cur̂u bör̂i cê kâyâi poè xi-r̂u, mâ vi ua-è. 19Na wê vi xè-i vi na Ièsu, na bör̂i rhûû tëë mwâr̂â kaar̂u dui duarii, wi-a Iakobo, o i Zébédaio, mâ Ioané pâdii-e, wè cur̂u tö kwâ mâ yâwîî pâr̂â poè xé-r̂é. 20Na bör̂i aʼyè-r̂u na Ièsu, cur̂u bör̂i kâyâi Zébédaio, pevaa xi-r̂u rö kwâ, mâ pâr̂â pa béé-r̂é, mâ vi ua Ièsu.

Kâmö Ka Oè Na U Ka Yaané

Luk 4.31-37

21Cér̂é bör̂i vi na Kapérénaum, na bör̂i vi ru rö mwâ waa ar̂ii na Ièsu rèi nédaa ar̂ii, mâ vi aʼpâgür̂ü rö-i. 22Na bör̂i jö vé cêrhö-r̂é na ké vi aʼpâgür̂ü xi-e, wè na tawa vè var̂awê yè-r̂é na mêr̂ê aʼ xi-e, aè na da ûr̂û mêr̂ê aʼ i pâi pa yu ga. 23Aè na tö mwâ waa ar̂ii na dèxâ kâmö ka tö xi-e na ko né u ka yaané, na bör̂i aʼvè kau rua yè-r̂é: 24«Ö jië na néjêr̂ê xé-ré vèâ, gèvé mâ gèi, wè Ièsu wi xè Nazarèt? Gè wê pwa cè gèi kâ vè bwir̂i vé ra? Gèvé tâwai êr̂ê, gè wîr̂î, wè, gèi, wè Ar̂ii i Bâô.» 25Na bör̂i tëvë vè mör̂ö na Ièsu, êr̂ê: «Koa yè aʼ, mâ vi rua rai-e!» 26Na bör̂i dö kâ vè bë wi-a na u, mâ kuvii mêr̂ê kauʼ, mâ vi rua rai-e. 27Cér̂é bör̂i vapââmu waa, mâ vi caa-r̂é, êr̂ê: «Ö jië na ö kââ-ré? Vi aʼpâgür̂ü ka mö ké döwöö ra? Wè na câwâ tawa vè var̂awê yè pâr̂â u ka yaané, cér̂é bör̂i pwêr̂ê-ê.» 28Na bör̂i mâʼ pwânûr̂i vi bèr̂éé na rhenô rö pâr̂â névâ ka tö vè ubwa i Galilé.

Na Pè Mör̂u Pâr̂â Paxa Pèii Ka Pôr̂ô Na Ièsu

Mat 8.14-17; Luk 4.38-41

29Cér̂é wê tù xè mwâ waa ar̂ii, cér̂é bör̂i vi cér̂é Iakobo mâ Ioané na wêê mwâ i Simona mâ Adèrè. 30Na wê kur̂u rö-i na pâni bwè i Simona, xar̂a pèii pixê, cér̂é bör̂i vi pè aʼ Ièsu wa-è. 31Na bör̂i vi vè ubwa i-e na Ièsu, mâ rhè vè tömâ-ê, na bör̂i wê yèri tëë pixê i bwè-a, aè na kâ vè tö vâ ké-r̂é êê ara na ce.

32Na wê bwê, na wê luu na mèèxa, cér̂é bör̂i rhiè mi yè-è pâr̂â paxa pèii mâ paxa oè-r̂é na u. 33Aè ba wânii xè névâ-ré, wè cér̂é wê tö rhaavu rö mèö bé. 34Na bör̂i pè mör̂u na Ièsu pâr̂â kâmö pa pôr̂ô xè-i pâr̂â pèii wânii, mâ yayâwâ pâr̂â u; aè na yakoa yè pâr̂â u cè ké-r̂é da aʼ xè-i ké wê rhéwêr̂ê-ê xé-r̂é.

Na Vâr̂â pwânûr̂i Galilé Na Ièsu

Luk 4.42-44

35Aè tèi dö mélöö xâ tù, na na mö ké orê yè daa, na bör̂i tömâ na Ièsu, mâ vi rua, mâ vi na dèxâ kaa tö ka yèri kâmö rö-i mâ pwaér̂ö rö-i. 36Cér̂é bör̂i vi mèyè-è na Simona mâ pâr̂â béé-é; 37aè cér̂é pwa yèr̂i-e, cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è êr̂ê: «Cér̂é rhau mèyè-i na pâr̂â kâmö.» 38Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é êr̂ê: «Gèré vi na dèxâ, tö pâr̂â névâ ka tö vè ubwa, cè göi vi bar̂ee na ka vi pur̂â rö-i. Ökâré pûû ké wê vi rua xi-nya, cè göi waa ûr̂û-ré.» 39Aè na vi pwânûr̂i rö Galilé na ce, mâ vi pur̂â rö pâr̂â mwâ waa ar̂ii xé-r̂é, mâ yayâwâ pâr̂â u.

Na Pè Mör̂u Kâmö Ka Kö Pâr̂ê Na Ièsu

Mat 8.1-4; Luk 5.12-16

40Na bör̂i pwa yèr̂i-e na dèxâ kâmö ka kö pâr̂ê, mâ bëia yè-è, mâ yùù duö béé â-ê, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Nè tövu-i, na gè yè tâwai nyââmöi-nya e.» 41Na bör̂i kââwaa-è na Ièsu, mâ yùù néxar̂a â-ê mâ paxè-è mâ êr̂ê yè-è êr̂ê: «Na tövu-nya cè gèi e.» 42Na bör̂i wê virai-e na pâr̂ê, mâ na wê e. 43Na bör̂i yayâwâ-ê na Ièsu mâ yakoa vè mör̂ö yè-è. 44«Tö rhûû rö, koa yè êr̂ê yè dèxâ kâmö, aè gè vi êr̂ê vèa-i yè kâmö ka nâânévâ, mâ nââ kwââvâr̂â né ké nyââmöi-i na êr̂ê mâ na Mosé, cè ki pè ye vè avâr̂i yè-r̂é.» 45Aè na vi na wi-ré, na bör̂i bâ vi yëwaa vi mâ êr̂ê vèa nô ré wê pwa, na bör̂i tâ cérè yè Ièsu na ké yè vi ru vèa rö névâ, aè na bâ tö koa rö ka yèri kâmö rö-i, cér̂é bör̂i vi pwa yèr̂i-e rö-i na pâr̂â kâmö paxa mi xè pâr̂â ékar̂aè wânii.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index