Soekvorm

Matthieu 7

Koa Yè Rhôôr̂u Kaavèâi

Luk 6.37,38,41,42

1«Koa yè tâ néxâi vi bwir̂i, wè, wi mâ tâ néxâi bwir̂i yè-ve. 2Wè ka é tâ néxâi xe-ve gëve tâ néxâi, é yè tâ néxâi ûr̂û-ré yè-ve bar̂ee, mâ é yè dâ yè-ve ûr̂û ké vi dâ xe-ve. 3Gè wêr̂êi, gè tö rhûû ùùr̂ù rö pièmè kaavèâi-i, na gè da tö rhûû kêê ka vi rhéxér̂é rö pièmè-i? 4Gè êr̂ê tâîî yè kaavèâi-i êr̂ê: “Göi pè wîr̂î ùùr̂ù rö pièmè-i, na dè ö kêê ka vi rhéxér̂é a tö pièmè-i-a”? 5Gè kâmö ka vee, kui baayê wîr̂î kêê ka vi rhéxér̂é ré tö pièmè-i cè gèi tö rhûû e na gèi ké yè pè ùùr̂ù rö pièmè kaavèâi-i.»

6«Koa yè nââ pâr̂â kââ ka ar̂ii yè pâr̂â loova, koa-wi cér̂é yabér̂é mâ ketia-ve, koa yè yer̂e bar̂ee pâr̂â perle na gëve rö némèè pâr̂â poka wé-r̂é texai.»

Pëër̂ii, Mèyè Mâ Nida Rö Mèö Mwâ

Luk 11.5-13; 18.1-7

7«Pëër̂ii é bör̂i nââ yè-ve; mèyè gëve mâ cêmèèr̂i; nida é bör̂i cîî yè-ve. 8Wè nè dè wii rö pwar̂a pâr̂â kâmö ré vi pëër̂ii, nè cêmèèr̂i na kâmö ka mèyè, é yè cîî yè kâmö ré nida. 9Wîr̂î na kâmö rai-ve ré wii na o xi-e ka ânââ wa var̂awa, é bör̂i nââ yè-è pèyaa? 10Na bör̂i vi pëër̂ii êêwâ, é bör̂i xa nââ yè-è mârhùr̂ii? 11Tö ökâré, gëve yè pâr̂â kâmö pa yaané na câwâ xe-ve na ké yè nââ pâr̂â kââ ka e yè pâr̂â pâlè-ve, ö jië nè yè da vi kwéjî na pâr̂â kââ ka e ré nè yè nââ na Bâô xe-ve a rö rua nékö yè pâr̂â kâmö ré vi pëër̂ii yè-è?»

12«Tö ökâré, pâr̂â kââ-ré wânii na gëve bar̂i tö rhûû na ké-r̂é waa yè-ve na pâr̂â kâmö, waa ö kââ-ré yè-r̂é, wè ö kââ-ré rö mââyöö mâ pâr̂â pérövéta.»

Mèö Bé Ka Cee

Luk 13.23-25

13«Vi ru na gëve rö mèö bé ka cee. Wè, na kau na mèö bé mâ bavar̂a na wêyê na yerii, na pôr̂ô yéyé na pâr̂â kâmö ré cér̂é vi ru rö-i. 14Aè na dö cee na mèö bé mâ yar̂i na wêyê na mör̂u, na duwê na pâr̂â kâmö ré tö rhûû.»

Pâr̂â Péröféta Pa Vee

Luk 6.43-45; 2Tim 3.5-9; 2Pet 2.1-3

15«Koa-ve rö xè-i pâr̂â pérövéta pa vee, wè cér̂é mi wa-ve mâ cur̂i kâr̂â mutô, aè, na tö léwé-r̂é na pâr̂â lupo ka vi kùxè aau. 16Gëve rhî tâwai-r̂é rö pâr̂â pwêê-r̂é. Ö jië, é ya pwêê viné rö pwar̂a kêê ka köyir̂ida, mâ pwêê bââwê rö néjêr̂ê kavita? 17Na ûr̂û-ré bar̂ee na pâr̂â kêê ka e wè na pwa pwêê ka e, aè pâr̂â kêê ka yaané wè na pwa pwêê ka yaané. 18Na da tâwai na kêê ka e ki yè pè pwa pwêê ka yaané, na dè ûr̂û-ré bar̂ee na kêê ka yaané, wè na da pwa pwêê ka e. 19É yè rharher̂e virai wânii pâr̂â kêê ka da pwa e, mâ yer̂e ö kêmör̂u. 20Gëve rhî tâwai-r̂é rö pâr̂â pwêê-r̂é.»

Êr̂ê Mâ Waa

Luk 13.25-28

21«Cér̂é yè da rhau vi ru rö mwâcir̂i xè nékö na cér̂é wânii ré êr̂ê yè-nya, Ör̂ökau, Ör̂ökau mwêê! Na e rö na kâmö ré waa kââ ka é rhî vè e i Pevaa xi-nya rö rua nékö. 22Cér̂é pôr̂ô na paxa yè vi na ka êr̂ê yè-nya rèi ö nédaa-ré, êr̂ê: “Ör̂ökau, Ör̂ökau mwêê, ö jië gèvé da pur̂â ûr̂û péröféta rö-i néé-i? Mâ yayâwâ pâr̂â u rö-i néé-i? Na pôr̂ô yéyé na pâr̂â nêr̂ê ka ar̂inadö ré gèvé waa rö néé-i?” 23Aè, gö yè vi na gènyâ na ka êr̂ê vè târi yè-r̂é, êr̂ê gö da rhûû-ve aau, aè tö vè mwâi vèr̂i rai-nya, na gëve paxa waa nô ka yaané.»

Kaar̂u Mwâ

Luk 6.47-49

24«Tö ökâré, ö kâmö ré pwêr̂ê pâr̂â nô xi-nya-â mâ waa, wè gö yè vi na ka pè virù-é vèr̂i kâmö ka gaamëë, na pè tömâ mwâ xi-e rö bwêêwé pèyaa. 25Na bör̂i kwa mâ pwa na déé, mâ ku na kayâ, na bör̂i yùi ö mwâ-ré, na bör̂i da bèi, wè na kavèè-è na pèyaa. 26Ö kâmö ré pwêr̂ê pâr̂â nô xi-nya, na da bör̂i waa, gö yè vi na ka pè virù-é vèr̂i kâmö ka yaané, na pè tömâ mwâ xi-e rö bwêê dââwê. 27Na bör̂i kwa, mâ pwa na déé, mâ ku na kayâ, na bör̂i yùi ö mwâ-ré, na bör̂i bèi ria, na kau aau na yerii ré é.»

Vi Winô I Ièsu

28Na wê cowa na ké êr̂ê i Ièsu pâr̂â nô ré, cér̂é bör̂i buèi vè kau mâmâ na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé vi pur̂â xi-e, 29wè na pur̂â-r̂é na ûr̂û kâmö ka rhî tâwai, aè na da ûr̂û nô i pâi pa vi yu ga xé-r̂é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index