Soekvorm

Matiu 27

Tikaua Yesu Ila Pang Ye Pailot

(Maka 15:1; Luka 23:1-2; Yowan 18:28-32)

1Ye bong tani in tiyepe le du muntu yege, inbe di tooltool maimai ke paroranga so inbe di tooltool maimai kidi Yuda tigaua a tiraua betanga be tiraumata Yesu a imata. 2Le nga tipauu ye ooroo medana, inbe tikauu a lo titaru la Pailot baene. Ngan Pailot tani in tool kuto mai ke Rom yo matan kala di tooltool le imot ke tana mai Yudia i.

Yuta Imata

(Aposol 1:18-19)

3Ye kene tani in Yuta, tool tani yo itara Yesu la ye di koi ki baedi i, in yeisa be ikamata di tooltool kuto maimai tina ngan tipamede betanga be ole tiraumate a imata nga, ngan le lon gurrungu ye urata dook tiap yo iyeii panga i. Le nga ikap pat silba sangaul tol tina yo tikap panga nga, ngan be la ipamulu pang di tooltool maimai ke paroranga so tiye di tooltool kuto maimai kidi Yuda. 4Inbe iwete pang di nen, “Atoo, au i ayeie noonoo mai san, yesoo tool yo ataru la baemim a be karaumate i, in taukan busunu.”

Bong ngan di kuto maimai tina tiwete panga nen, “In am so kiam tiap. In ong so kiong be sila lom modoko ye.”

5Ngan nen le Yuta ikatte pat silba tina ngan sila ikino bareme mai ke sungunu lono, inbe ikoo a ila le la ya taunu ikono le imata.

6Motong la di tooltool maimai tina ke paroranga so pang Maro nga, ngan tikap pat silba tina, inbe tiyei ne, “Pat nga tayimi urata kootoonoo ki ye be taraumata tool i. Le ye ger kiidi ngan nen, pat yo nen nga ke be tatar lo ye depe yo ke bareme ke sungunu, in tiap.” 7Le nga tigaua lodi be pat tina ngan tiyimi tana kasin kidi tooltool ke karatanga bor le so kapala ye tana, ngan pa. A be nen ngan di tooltool ke malala san yo man tiye di tiyepe ngan be timmata nga, ngan tikelmai di ye. 8Ye punu in la le tana tani yo tiyimoo i, ngan mukot le se nookoot nga, ngan tiwete ene ye Tana Ke Rara nga. 9Tina tiyei nen nga, le tiyeie betanga ke Maro koonoo Yedimia yo iweta i, in le kanono pombe moolmool. Ngan iwete nen, “Ole tikap pat silba sangaul tol yo di Isrel tiraua betanga be iyei ben pat ke yimoongoo tool tani ye nga, 10inbe la tiyimi tana kidi tooltool ke karatanga bor ye. Inbe so tani yo tiyeii nen i, in itoo betanga yo Tool Mai iwete pau nga.”-

Pailot Itoro Yesu

(Maka 15:2-5; Luka 23:3-5; Yowan 18:33-38)

11Tikaua Yesu lo tipatokode a ikodo dama ke tool kuto mai kidi Yuda, motong la itoru. Iyei ne, “Oo kuwete, ong i la tool kuto mai yo matam kala di Yuda le imot i, too?”

Ngan Yesu iyei ne, “E, dawa ben tina la kuwete koot nga.”

12Motong la di tooltool maimai ke paroranga so pang Maro, inbe di tooltool maimai kidi Yuda, ngan tisopo koodi ye betanga alunu pang Yesu, bong mala be iwete touo betanga sa a be irau betanga kidi ye, ngan tiap, sila ipas le ipalongo leu. 13Le nga Pailot itoru nen, “Ai, ong i kulongo betanga alunu yo di kuto maimai tiwetewete yong, ngan lapau?” 14Bong Yesu mala be iwete touo kan betanga sa a be iraua betanga ki ye, ngan tiap, sila ipas le ipalongo leu. Ngan nen le Pailot itakrai welewele ye yo ya taunu ikata suanga ye tiap nga.

Pailot Iwete Be Tipatoto Yesu Lo Kai Palasingi Kaini

(Maka 15:6-15; Luka 23:13-25; Yowan 18:39—19:16)

15Ye momo ke tool kuto mai ke Rom tani, in nen. Ye rai kanakana nga, ngan kumata be lo tigoro lal kidi Yuda ke be tikanen inbe lodi tut ye Paskimoolooningi Ke Maro nga, ngan di tooltool yo tiyepe rumu dook tiap kidi talnga dikidiki lono nga, ngan ole ipadu atu a idu tana. Bong ole di tooltool le imot tipootoo tool yo lodi be ipadua a isi diki in ene. 16Ye kene tani in tool dook tiap atu yo ene Barabas i, in iyepe rumu dook tiap kidi talnga dikidiki lono. Ya in di tooltool nga le imot ngan lodi galanga ye. 17Ngan nen le nga di tooltool le imot man tigaua, motong la Pailot itor di nen, “Oo, sei lomim be apadua si tana i; Barabas, too Yesu yo tiweta ye Kirisi i?” 18Pailot itor di nen, yesoo lon galanga ye di tooltool kuto maimai kidi Yuda tina ngan lodi dook tiap pang Yesu, yesoo tikamata ben di tooltool tiyitmaka ene, ngan la le titaru la baene nga.

19Le nga Pailot tani in iwurur ye kookoowoo ke karatanga betanga go, inbe rimana iwanga ye betanga naii panga. Iyei ne, “Ai, kin kuyeie so sa pang tool yo taukan busunu i, in be. Yesoo, bong ngan akamata ye mianga le nookoot nga lok massingi ye mai san.”

20Bong di tooltool maimai ke paroranga so pang Maro, inbe di tooltool maimai kidi Yuda, ngan tiso di tooltool le imot lodi be koodi pang Pailot a nen ngan ipadu Barabas a isi tana, e be tiraumata Yesu a imata. 21Motong la Pailot itor di tooltool tina mulu. Iyei ne, “Ai, di tooltool ru tina nga, sei tool lomim be apadua a isila tana yang i?”

Ngan di le imot tikata be koodi le mai nen, “Barabas!”

22Motong la Pailot itor di mulu. Iyei ne, “Lomim belei ye Yesu yo tiweta ye Kirisi i? Ole ayeie soo panga?”

Ngan di le imot tikata be koodi le mai nen, “Kupatota lo kai palasingi kaini a imata!”

23Le nga Pailot itor di nen, “Nga yelei? Soo dada dook tiap ikapsap ye i?”

Bong di tooltool tina ngan oorootang a koodi le mai mulu nen, “Kupatota lo kai palasingi kaini a imata!”

24Le Pailot lon galanga nen, kumata be iwete nga, ngan o ke be tilongo betanga ki tiap. Inbe ikamata di ngan be tipamaditi patokongo. Le nga ikap ran a ingas baene la di tooltool tina ngan le imot matadi, inbe iwete pang di nen, “Kumata be tool i imata nga, ngan au i taukak busunu. Le urata yo be kayeii ye i, in so kiang.”

25Motong la di tooltool tina tiwete panga nen, “Ngan dook mata, dada dook tiap sa be amyeii panga le imata nga, ngan ole urata moonoo ke matenge ki in isolo yam inbe ye di natumam nen lapau.”

26Motong la Pailot ipadu Barabas a idu pang ye di. Bong iwete a di tooltool ke patokongo tisaliti Yesu ye ooroo medana, motong la ikauu a itaru la baedi a tikauu be du tipatota lo kai palasingi kaini nga.

Di Tooltool Ke Patokongo Tipalele Sere Ye Yesu

(Maka 15:16-20; Yowan 19:2-3)

27Motong la di tooltool ke patokongo tina ngan tikaua Yesu a tilo rumu lono ke tool kuto mai tani, inbe tikiu di diedi kapala ke patokongo nga le imot a timan tigaua ye Yesu. 28Motong la tidudu sousoungu ki du tana, inbe tisousouu ye wam kooroonoo atu. 29Inbe tikaua ooroo yo dongana iso in a titali, motong titaru lo Yesu kutono. Inbe tikaua toto kidi tooltool kuto maimai panga a titaru lo baene oonoo, motong la tigun turudi du dama ki a tipalele sere ye. Tiyei ne, “Aa, tool kuto mai yo matam kala di Yuda le imot i, kemai dook!” 30Ngan tiyei nen, motong la tikorokoronaii, inbe tikaua toto tani a tirau tootoo kutono ye. 31Tipalele sere ye a imot, motong la tidudu sousoungu tani yo tisousouu ye i, inbe tisousouu ye sousoungu ki ya taunu mulu, inbe tikauu a tila be la tipatota lo kai palasingi kaini.

Tipatoto Yesu Lo Kai Palasingi Kaini

(Maka 15:21-32; Luka 23:26-43; Yowan 19:17-27)

32Di tooltool ke patokongo tina ngan tikaua Yesu a tiye tipa a tila, ngan titauaraia tool atu ke malala mai Sairini yo ene Simon i. Motong la tiparama a tiwete le koodi mede ye betanga panga be ilono Yesu a ikooroo kai palasingi ki pa. 33Ngan nen le tipa a tilo pombe ye ni yo tiwete ene ye Golgata i. (Ngan betanga yo Golgata in punu ben Tool Kutono Ruruana). 34Motong la di tooltool ke patokongo tina ngan tipargarungraia ooroo wain puana surunu in ilo ye bar ke be ipammata tool tinini a iyetai tiap i, inbe tikauu pang Yesu a be iyinu. Bong iyin toua, ngan lono panga tiap. 35Motong la tipatoto Yesu lo kai palasingi kaini nga. Tiyeii nen, motong la di tina ngan di tapdi tiparsu ye sousoungu le so ki, le nga tikatte madamada a be tipuske sema tooltool yo be ole tikap so ki tina nga. 36Tikatte madamada a imot, motong la sila tiwur ye ni tani a be matadi kala Yesu.37Ngan ke ete, ye ni yo Yesu kutono ilo pang ye i, in tiwodo betanga yo tikadoni ye a le tirauu nga, ngan nen: I YESU, Tool Kuto Mai Yo Matan Kala Di Yuda Le Imot I.

38Ye kene tani in tipatoto di tooltool ke pinnau ru lapau a tiye Yesu tiyepe. Atu in tipatota lo kai palasingi kaini le iyepe ke Yesu baene oonoo, inbe san in tipatota lo kai palasingi kaini le iyepe ke baene ngas. 39Ngan di tooltool yo tipa a tila be timan nga, ngan tikilkiloi, inbe tikan paseme Yesu. 40Tiyei ne, “In ong tool tani yo kuwete be kusaua bareme mai ke sungunu, lo ngan be kupatokode mulu ye ke tol leu i, too? Be nen ngan ong taum kulonong! Kumata be ong in Maro Natunu moolmool nga, ngan kuyege kai palasingi in a kusi tana!”

41Inbe gaongo leu ye di tooltool maimai ke paroranga so pang Maro tiye di pannoongoo ke ger ke Maro inbe di tooltool maimai kidi Yuda nga, ngan di lapau tipalele sere ye Yesu nen. 42Tiyei ne, “Kakamata, kanakana ngan ilon di tooltool kapala, bong nga yelei a le ya taunu iloni tiap nga? Ya i iyei tool kuto mai pang di tooltool ke tana mai Isrel le imot, too? Kumata be iyege kai palasingi ni a isi tana nookoot nga, ngan la be tatara lodo medana panga nga. 43Ya i itara lono medana pang Maro, inbe iwete be ya in Maro Natunu, too? Le kayepe a takamata too, ole Maro lono panga a iloni nookoot nga, too?” 44Tipalele sere ye nen, inbe gaongo leu ye di tooltool ke pinnau ru tina yo tipatoto di lo kai palasingi kaini, ngan tikan paseme Yesu lapau.

Yesu Imata

(Maka 15:33-41; Luka 23:44-49; Yowan 19:28-30)

45Ye kemai ye ke matana sangaul be ru, ngan todo maiyoko iduku tana mai i le imot, a iken nen le du rrai ye ke matana tol. 46Ngan potai pang ye ke matana tol, motong la Yesu koonoo le mai nen, “Eloi, Eloi, lema sabaktani?” Ngan betanga tina ngan lono ki nen, “Maro kiau, Maro kiau, nga yelei a le kuyegau nga?”

47Tina Yesu koonoo nen nga, ngan le di tooltool kapala yo tikododo potai nga, ngan tilongo le nga tiyei ne, “Ngo koonoo pang Ilia.”

48Motong la palbe leu, inbe di tooltool tina ngan atu idada la kaua so ben punpun a isilia du ye ooroo wain surunu yo malingene in lono, inbe isuiu ye pi kaini a isulmaii lo pang ye Yesu koonoo a be iyinu. 49Bong ngan di diene kapala tiwete panga nen, “Oi, kuyege sila iyepe a takamata toua. Ole Ilia si iloni, too tiap?”

50Motong la Yesu koonoo mulu le somai, inbe imooroon pattu leu le tina imata yege. 51Le ye kene tani in pattu leu, inbe wam matolene yo tituka bareme mai ke sungunu lono i, in imassarak ke ete a ipa so le idu lopo le iyei paru. Inbe nauningi mai itak le pat maimai nga perperbe. 52Inbe agoro yo kidi matenge nga, ngan perperbe a koon panganga, inbe di tooltool yo muku ngan Maro ipootoo di panga motong timmata nga, ngan di alunu la timadit mulu nga. 53Ngan nen le tiyege gomo ke di matenge a tisi diki, inbe tiyepe nen le lo Yesu imadit mulu ye matenge ki. Motong la tilo ye malala mai mison ke Maro yo Yerusalem i, a lo di tooltool alunu tikamata di.

54Ngan tool turana bulbulini ke patokongo, in iye di tooltool ki ke patokongo yo matadi kala Yesu nga, ngan tikamata nauningi mai yo itak i, inbe so kapala yo pompombe nga, le titattadai, inbe tiyei ne, “Ona, moolmool sa, tool i Maro Natunu!”

55Inbe di garup alunu yo titoo Yesu ke Galili a timan be man tiloni ye so nga, ngan tikodo manga mooloo kasin ye kai palasingi, inbe tikamata so tina yo pompombe ngan ye matadi lapau. 56Ngan le atu in ene la Madia ke malala mai Makdala, inbe san in Madia ninsou yo Yemis ye Yosep tinadi i, inbe garup san in Sebedi di natunu tamoto ru ngan tinadi.

Titara Yesu Bobono Lo Agoro Lono Ke Matenge

(Maka 15:42-47; Luka 23:50-56; Yowan 19:38-42)

57Ke du a rrai, motong la tool ballingana atu ke malala yo ene Arimatia i, in iman pang ye rumu ke Pailot. Ngan tool tani in ene la Yosep i, inbe ya in Yesu galiunu lapau. 58Ila ye Pailot, motong la itoru be imalum panga a nen ngan ikaua Yesu bobono. Ngan Pailot imalum panga le iwete pang di tooltool ki ke patokongo be tikaua Yesu bobono panga. 59Motong la Yosep ikaua Yesu bobono tani a iduku ye wam kookoonoo paunu, 60inbe lo itaru ye agoro paunu ki ke tarungu di matenge. Ngan agoro tani, in muku ngan Yosep iwete pang di tooltool a tikeli ke sakar madini. Ngan Yosep tani lo itara Yesu bobono, motong la ipulu pat somai atu la ikatkala agoro tani in koonoo ye, inbe ila pang ni ki. 61Ngan Madia, garup ke Makdala, inbe ninsou Madia san, in yaru sila tiyepe a tiwur potai pang ye agoro tani in koonoo.

Di Tooltool Ke Patokongo Tikodokala Agoro

62Tiken ye bong atu a du muntu, ngan lal tani yo be tipare so pang lal kidi Yuda ke sungunu i, in ila oo. Motong la di tooltool maimai ke paroranga so pang Maro tiye di Paresi tila pang ye Pailot be la tikamata. 63Tila, motong la tiwete pang Pailot nen, “Tool mai, am nga lomam tutu betanga ke tool kaplungunu ni. Ye kene yo iyepe matana rerene go nga, ngan iwete nen, ‘Ole amata a aken ye ke ru, le ye ke tol kiau ngan ole amadit mulu.’ 64Le nga lomam be kuwete pang di tooltool kiong ke patokongo a la tikodokala agoro ni le lo ke tol nga imot ngan. Ole nen ngan di galiunu timan man tipinoo bobono ni, inbe tila la tiwete pang di tooltool be tool ni imata a nga imadit mulu oo. Kumata be tiyei nen nga, ngan ole betanga kidi paunu yo be tillung ye i, in ole ingaua ni mai i le imot, le illoso betanga ki doko yo iweta muku i.”

65Motong la Pailot iwete nen, “Kakap di tooltool ke patokongo pattu a kala, inbe la kakodokala agoro tani ben tina yo kawete nga.”

66Le tina tila a la titara so ben tarkilanga ke tool mai tani in ilo ye pat somai tani yo tikatkala agoro koonoo ye i. Inbe titar di tooltool ke patokongo a tikodokala.

Rau Ke Maro

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index