Soekvorm

Ranehlö 43

Chuh Aikup Hēk Yik Mëm Yāköp Ī-nu Tö Penyamin

1Kalēḵ ngaich ngam inyāchö nö im panam. 2Ngaich ngö inlahen, hē cha nö keuhēutökūö tö nuk sāiny, nuk kum cha nö ṙā-ang Aikup, ngaich ngöṙô ök kikōnyö yöng cha tö cha, Hēk yin kuṙòh, rahëichyen havah tö nyā-aṅkūö hī. 3Ngaich vë-ekūö ò Yūtā, nö ngöṙô, Löökö ṙô öp tarik nö in ih, nö ngöṙô, Öt meukkūö chu yin min yĕn höng in yīö öp kahëm yīö. 4Yē meh hòṅ tīnngö öp kahëm ih nö in ih, ngaich kiröönngöre īhö havah nyā-aṅkūö meh: 5Yē meh pöri öthòṅ tīnngen ò, hö-ö īhö hòṅ kirööngöre; pòn ngöṙô öp tarik tö ih, Öt meukkūö chu yin min, höng in yīö öp kahëm yīö. 6Ngaich ngöṙô Israĕl, Kūöyòh öyih ngatī chanôchö tī in chu, öi vë-eny nang öp tarik töre öi ōtngöre kahëm? 7Ngaich ngöṙô chā-a, Höng löönyöre ṙô öp tarik nö hatön inlahen ih, inlahen mak alaha ih inrē nö ngöṙô, Ṙòngmö aṅ öp yöng yīö kikōnyö? Kahëmu öyih tö tahëng? Ngaich īhö vë-eny nang ò höng asā minë ṙô: ngaich kô-òren hòng öre īhö akahalōn tö ò nö hòṅ ngöṙô, Kē töp kahëmre yin? 8Ngaich Yūtā nö ngöṙô tök yöng re Israĕl, Tīntö ap nyīö nö hol chu, hòṅ ih chōholre ngaich kiröönngöre; hòṅ hī aṅ öi öt kapah, ayī-ö nyöre, më-eṅ inrē, vē kun kūöṅnö hī inrē. 9Chū-ö min töminënyu tö ò; ṙā-ang eltī chu më-eṅ havëken ò: yē chu min öt kēten ò in meh, öt asöklen ò inrē ikūö meh, ngaich hökngen chu urāngen kūön öp inchököre: 10Yē hī öre öt hangöhngöre, ngaich öre ayī-ö havan töngamuh, im innët van.

11Ngaich ök yöng cha Israĕl nö ngöṙô tö cha, Yē e chĕi nö ngatī, ngö inlahen yin; kē kumre yin tö nup tö-atöllöng ṙòng chōn ngih panam el nup chūök kum yīö, kum tö raneushö öp tarik inrē, tötahūsā, mūr inrē, kulöl almòn inrē: 12Nët miyöngö kahëka tö rupīö; nup rupīö töhavantu nö ikūö sāk yīö, kē-e u hēk eltī yīö; lohten nuk nö töng öt meūkö: 13Kē ngam kahëmre inrē, chōholre ngaich, kuṙòh ip tarik hēk: 14Kētö neukhö yīö An yēḵ ngam Tēv tökeuhēuttöre chöngö öi ikūö öp tarik, hòṅ ò nö ṙānyö öp tahëng hanöng kisānö yīö tö Penyamin inrē. Ngaich yē chu öich ṙā-ai tö vē kūönre, höng töṙā-ai chū-ö ngaich. 15Ngaich yik tarik nö kē nuk raneushö, nët miyöngö kahë tö rupīö nö eltīre chā-a, tö Penyamin inrē; chōholre ngaich, ngaich kiröönngöre nö chuh Aikup, sökhakaṙen ngaich nö ikūö Yôsĕf.

16Ngaich hē Yôsĕf nö meūkö Penyamin in cha, nö ngöṙô angā-aṅ tök yōm chehen ngam patī ò, Kēhĕt më tarik el ngam patī, lòkhen cha, halēn inrē; tön holkūö chu yin min nö nyā tö sakāmö. 17Ngaich ök tarik nö asā ṙô Yôsĕf nö tölṙô ò; ane inrē ök tarik, kēhöt më tarik nö el patī Yôsĕf. 18Pa-ekūö ngaich yik tarik, pò cha nö kēhĕtvö nö el patī Yôsĕf; ngaich ngöṙô chā-a, Kēhötvö in kūö nuk rupīö nuk töhavantu nö ikūö sāk hī ik raneh van; pòn hòṅ chöh chööḵnyöre angā-aṅ nö in hī, ngaich afuk kui hī, ngaich kē-ĕ hī öi töhakövö, tö në köttö hī inrē. 19Haröhtöre ngaich chā-a nö ik yōm chehen patī Yôsĕf, ngaich vë-ekūö ò nö ikūö inkūp ök patī, 20Nö ngöṙô, Ō mā chu, kô-en in kòl ik raneh van öi yih havah nyā-aṅ: 21Ngaich ngö inlahen, hē ih sölta ip chūök sanökngö, löpnyö kūö nuk sākre īhö, ngaich, yĕhmeuk, höng, kö ikūö nuk sāk ih nuk rupīö, nuk rupīö ih nöng timhöre lumngan: eltī ih pöchö nun nö kētū nö hēk. 22Kūmu in tö tahëng rupīö eltīre öi havah nyā-aṅkūö: öt akahalōn in tö chamaphöt minë rupīö ih nö el minë sāk ih. 23Ngaich ngöṙô angā-aṅ, kumchikṙen yēḵ in yīö, ui pa-ekūö: ngam Tēv yīö an, Tēv öp yöng yīö inrē kamë-ekūö yīö tö töpōi ṙāi chehen nö el sāk yīö: īnu chin chū-ö ngaich tö nuk rupīö yīö. Kēnyen Simōn angā-aṅ ngaich nö in cha. 24Ngaich ngam tarik nö kēhĕt më tarik nö el patī Yôsĕf, ngaich kētö mak cha, söich röönre chā-a ngaich; ngaich angā-aṅ inrē nö kētö nyā-aṅkūö nuk köttö cha. 25Halēn nuk raneushö chā-a ngaich nö höng yanīhih Yôsĕf tö sakāmö: pò cha nö hāngöre nö nyā nö umuh.

26Ngaich hē Yôsĕf nö yih nö i patī, kētö nuk raneushö ò chā-a ngaich nö el ngam patī, nuk me-el tī cha ngaich fātngöre chā-a nö el tumlat nö in ò. 27Hatönö cha ngaich angā-aṅ tö lanööken cha, nö ngöṙô, Lööken ap yöng yīö, ap ṙô yīö tököiny tarik? Ṙòngmö aṅ apa? 28Ngaich ngöṙô chā-a, Lööken öp yöng ih, öp kūön alaha öp yöng ih, öp kūön alaha meh, ṙòngmö aṅ ap. Sōnngö kui re chā-a ngaich, ngaich salām. 29Chingôhòl kuire angā-aṅ ngaich meuk ök kahëmre Penyamin, kūön ök yöng ò kikānö, ngaich ngöṙô, Ngòh ang manāngö kahëm yīö, ngam ṙô yīö in chu? Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Aheūkölōn An yēḵ ngam Tēv tö meh, më-eṅ kūön chu. 30Kurāten ngaich Yôsĕf; pò ök ellōn ò nö paṙūtlöng nö ik kahëm ò: chöh chūökre angā-aṅ nö peuny; kuhēthötre nö el ök urôhòre, ngaich in e nö peuny. 31Söichlökūöre angā-aṅ ngaich, ngaich kunyī-inyre; ngaich angā-aṅ nöng ma-inngenre, ngaich ngöṙô, Ṙātö nyā-aṅ ngaich. 32Ngaich chā-a nö ṙātö nyā-aṅkūö ò nö köhngen, köhngen më inrē, köhngen inrē më aṅ Aikup, yik nyamā nö holkūö ò; pò vē aṅ Aikup nö öt holkūö Hiprū nö nyā, pò e nö sinòkkūö vē aṅ Aikup. 33Ngaich lākūö ò tī chā-a tök lanòh, sā finötnyö ò, sā ṙētöre yik manāngö: pingangkūö ngaich yik tarik nöng in höö. 34Ngaich angā-aṅ nö kē nuk i kūöre nyā-aṅkūö; kētö u ngaich nö in cha: ngaich pöri ök nyā-aṅkūö Penyamin nö taneuiköti nö pōyen tö nyā-aṅ më. Òk chā-a ngaich, ngaich ṙāmölōn nö in ò.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index