Soekvorm

Mateo 27

Pilato anu Jesús iyuaibun Judas eiskain tenexeketan mawanikiaki, na janchadan

(Mr 15.1; Lc 23.1-2; Jn 18.28-32)

1Janua penaya Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun judio xanen ibu betsabu icha jaska wakin Jesús tenantikidi yubakaxun 2Jesús menexxun romano xanen ibu Pilato anu iyuaibun

3Judasin jatu achimabidana Jesús tenankatsi ikaibu uinkin unankin shinain jawen nuikin ja 30 pei jexe Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun xanen ibu betsabun inanshinabu ana jatu inanun, iwanan, 4jatu yuikin:

—Jesús juni pepabiaken jau man tenanun chakabu shinankin en matu achimashinaki. Na pei man ea inanshinadan, en ana jaska jayakatsi ikamaki— jatu wa

jawen pei ana bikatsi ikama jabun Judas yuikin:

—Min chakabushina nun jawen nuiamaki. Min nuku jaska wamashinadan, minaki— akabu

5janua juinti nishmajaidai keyutan janu Templo jikiti xui xexekaian nitan ja pei jexe putakin sa atan kainkaini ka dispiwen tenexeketan dunua mawanikiaki.

6Ja pei jexe sa abaina Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubun tupitan yuinamei:

—Na peiwen juni achishinxun nun jatu tenanmai kaiwen taexun Dios kenwankin janu inankuinti bauki nun jaska jaki nanetidumaki, ja pei jimiwen iduma keskadan— itan

7¿jawen jawa jaska wananxanpa? ika yuinamei yubakakin shinantan Jerusalén anu bai bea mawabu medibi janu jatu maiwati wanun, iwanan, mai kenti wanikan bai ja 30 pei jexewen bikin ibu wanibukiaki. 8Jaska wanibu na jabiatiandi kenakin: “Jimi Baiki”, nun wamiski. 9-10Jaska Diosun jancha yuixunika Jeremíasin bebunkidi jatu yuikin: “Jabun 30 pei jexe bixun mai kenti wanikan bai bikin jaska Israelbun jawen kadu yubashina jawen pakakin ibu waxankanikiki, akin Diosun ea yuia en matu yuixuki”, jatu waxun keneniki. Jabiaskadi kaneama menekin Judasin peiwen bai bikin ibu wanibukiaki.

Pilaton jau Jesús unanti wanun janu iyunibukiaki, na janchadan

(Mr 15.2-20; Lc 23.3-5, 13-25; Jn 18.33–19.16)

11Janua romano xanen ibu Pilato anu Jesús iyuabu kainkidan tsauxun yukakin:

—¿Miadan, min judio xanen ibubu binu keyuamen?— aka

Jesúsun yuikin:

—Jawaikika! Jabiadi min ea yuiaii— akaya

12Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun xanen ibu betsabun jakidi yuikin chani tibi chiteaibun Jesúsun jawa yuiama niken 13Pilaton ana yukakin:

—Ja mikidi betsa betsapa chakabu yuiaibudan, ¿min jawa ninkamamen?— aka

14Jesúsun jawa jancha betsa yuiama niken:

—Jabaa! ¿Jaskai janchamamen? —itan Pilato jadakidi shinantimawa

Jesús jau tenanunbun Pilaton yununikiaki, na janchadan

(Mr 15.6-20; Lc 23.13-25; Jn 18.38–19.16)

15romano soldadobun jatu achixun bichimabu badi tibi ja Pascua nawaibutian jau bestichai taxninun ja romano xanen ibu Pilaton beyawen taexun maen katuaya jatu kainmaxunpakemisken 16jabiatiandi juni betsa detenameti unan keyuai Barrabás achixun bichimabun 17-18janua Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu Jesúski chani chakai jaki sinatakin jaska waxun maematima maemanun ixun iyuabu Pilaton unankin mae anua dasibi ichabu jatu yukakin:

—¿Jadatu man bechipaiai, ja en matu taxnimaxunaidan? ¿Barrabásmenkain? ¿Jesús Diosun Katua Mesías kenamisbudaka?— jatu wai 19janu Pilato gobernador tsauti anu tsaudiaken jawen ainen jancha bumakin yuikin:

—Jesúswen taea en nama chakashinaii. Jaskawen taexun ja juni pepa jawa jatubetans jakidi chakabu yuikin jawa yunuyamawe— aka juxun jawen tsumapan yuixunbiaya

20Pilato ninkamama june Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun xanen ibu betsabun yudan kaian Jesúski jatu sinatajaidamakin yunukin:

—Barrabás jau nuku taxnimaxuntan Jesús jau jatu tenanmanun yunukanwen— jatu waibu mae anuabun ninkaibun 21Pilaton ana jatu yukakin:

—Ja juni dabedan, ¿jadatu man bechipaiai? jawa meama ja en matu taxnimaxunaidan— jatu wa

jabundi Pilato yuikin:

—Barrabás nuku axunwen— iake iakeaibun

22Pilaton ana jatu yukakin:

—Jesús Mesías Cristo kenamisbudan, ¿jadan, jaska wapa?— jatu wa

dasibibun yuikin:

—Cruzki nuku mastaxunwen— iake iakeaibun

23ana Pilaton jatu yukakin:

—¿Natunan, jawa chakabuwashinamen?— jatu wa

ana unanxubima jancha kushipawen yuikin:

—Cruzki nuku mastaxunwen— jawenchains ikaibun

24Pilaton jancha jawa ninkama ana keketikubainaibun jabun shinan jatu mae wamatiduma Pilaton unankin jatu unanti wanun, iwanan, jawen soldado yunua unpax bexuan yudan kaianen bedubi mepanukin jatu yuikin:

—Na juni pepa en jatu tenanmakatsi ikama matu unanmanun ika en mepanuaii. Matun man jaska yunuai bestiwen taea mawatiduki— jatu wa

25ja yuda dasibibun yuikin:

—Peki. Nuku inun nukun bakebun nun yunuaiwen besti jau mawanunwen— akabu

26januxun Pilaton jatu daewakin Barrabás jatu taxnimaxuntan Jesús jatu kusha kusha amatan jau jiki mastatanunbun jawen soldadobu yunua

27januxun xanen ibu Pilaton jiwe ewapa jemaintin anu soldadobun Jesús iyuxun soldado jabus jaki xukui kexebauntan 28januxun Jesúsun tadi pekatan kaxe wakin xanen ibun bemakia tadi tashijaida Jesús sawematan 29janua muxa maiti waxun maimatan jawen meken yusiudi ji sidi jawen xanen ibun mestenti keska tsumamatan janua jaki kaxei ja bebun danti itan yuikin:

—Judio xanen ibu kayabidan, min miaki— atan atankin

30jaki kemu michukin jabias ji sidiwen tsumamabuwen makush makush atan 31kaxe wai jaki beyusi keyutan bemakia tadi tashijaida pekatan jawen tadi kayabis sawemabainkin cruzki mastanun, iwanan, jaki mastai kanun, iwanan, cruz iamatan xadamabainkin iyuaibun

Cruzki Jesús mastanibukiaki, na janchadan

(Mr 15.21-32; Lc 23.26-43; Jn 19.17-27)

32janua juni betsa Simón jawen mae Cirene anua juaiki nukuxun Jesúsun cruz jau iaxunyubainun soldabobun yunua iaxunbainaya

33Gólgota anu Jesús jadi iyukin mapematan, jaska yuidan, Buxka Xau Mati anudan, 34vino isin nemati dau muka jusia amabu metan danankin akamaken

35januxun cruz bexuki Jesús mastaxun nichintan januxun soldadobun jawen beyustiwen maemanankin jawen tadi paxkanun iwanan: “¿Tsuan dukun jawen tadi bimenkain? Akanwen”, ikin Jesúsun tadi paxkakin menetan 36janua jau mawanun Jesús kexea tsauxun uiainbun 37jabiatiandi jawen unanti ji bexa tuaxki kenekin: “Nadan, judiobun Xanen Ibu Jesúski”, Pilaton aka buxun Jesús mamaki mastadiabun

38jabianudi jabe juni yumetsu dabedi cruz dabeki mastaxun betsa jawen yusiudi nichinxun betsa jawen yusmaudi akabun 39janua juni betsabun ichakin dainbaini budi budi ikin 40yuikin:

—Uinwen. “Dios kenwanti mishki Templo tekekin pudekin keyutan xaba dabe inun besti kaya en ana benixanaii”, min ishianki. Min ja kushipa jayadan, jaska min Diosun bakemenkain ja cruz anua mimebi paxai butudiwe, mawamadan— akaibun

41Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun, Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu inun, judio xanen ibu betsabudi Jesúski kaxekin yuikin:

42-43—Juni betsabu medabewabiamis jamebi paxatidumaki. Jaskakenan, jaska Israelbun Xanen Ibu Cristo kayamenkain cruz anua butuai uinkin na jabiatian nun ikunwantiduki. Dios ikunwain jakidi janchakunkainshinaki. Natiandi Dios benimakin jau medabewanunwen, paxawakinan, jaska waya nukundi nun ikunwainan— ikaibun

44juni yumetsu dabe jabe mastabundi Jesús ichadianibukiaki.

Jesús mawanikiaki, na janchadan

(Mr 15.33-41; Lc 23.44-49; Jn 19.28-30)

45Janua badi manananbibiaken badi nuka meshua itsa daka manaibun ma badi nai puchinin dakaken bepenakainaya 46jabiatiandi Jesúsun jui kushipawen yuikin:

—Elí, Elí, ¿lemá sabactani?— ikidan juni kuin janchadan, “En Diosuun, en Diosuun, ¿jaskakin min ea jeneamen?” ikaya

47ja naman jatidi mapuxun betsabun ninkatan yuikin:

—Ninkakanwen, Diosun jancha yuixunika Elías kenaikikidan— ikaibun

48janua ja naman mapuabu betsa kushikidan janu jawen tsiniti vino muka pu atan tawaki ustanxun bexun amanun, iwanan, sananxunaya 49betsabun nemakin yuikin:

—Jaska wama jeneyuwe, Elíasin butekin paxawayuimenkainan— akaibun

50janua Jesús ana unanxubima bis itan mawaya 51jabiatiandi Templo medan tadi dintu wakin kebenibu jamebi manaundia dis iki keyuaya mai pacha sakuaya mishkipanwan bepunibu maei dabekeaya 52janua janu maiwati tanpe xabakabiaya jabun Dios ikunwain mawanibu Diosun jatu bestenwan 53Jesús bestendiamawen taea jabu dukun kainbaini Jerusalén ja mae medibi anu jikiabu januxun yuda ichapabun jatu uinibuki.

54Janua romano capitán inun jabun Jesús mekekin mai pacha sakui betsa betsai uin datejaidakin yuikin:

—Chanima kayaki. Na junidan, Diosun bakeki— ikaibun

55-56janua ainbuaibun Galilea anuxun duawakin Jesús chibanmisbu María Magdalena inun Santiago inun Josén ewa María betsa inun Zebedeon juni bake dabetan ewadi Jesús mawai jabu benanta nixun uindianibuki.

Jesús mawa maiwanibukiaki, na janchadan

(Mr 15.42-47; Lc 23.50-56; Jn 19.38-42)

57Janua ma badi kaya judio betsa mabu pai paimaya jawen kena José Arimatea anua kainitun Jesús ikunwankin chibankubainshinatun 58ana jawaki dateama Pilato anu kaxun Jesús maiwakatsi jawen yuda yuka jau Josén butetan butanun Pilaton jaska yunua 59kaxun Josén jawenabubetan butetan tadi juxupawen dayabutan buaibun 60ainbu dabetan jatu chibainbun jawen yuda bakebainkin bukin jawen bai neki mishki kini bena jatu amaima anu Jesús datantan mishki beputi ewapawen beputan buaibun 61jabianudi María Magdalena inun María betsa maiwati tanpe anu ja bebun niti ika tsauxun dasibi uinibukiaki.

Jesúsun yuda jau yumetsuyamanunbun soldadobu kexemanibukiaki, na janchadan

62maiwashinabu judiobun juindukuntitian Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun fariseobu Pilato anu jabe janchanun ika bua ichaxun 63yuikin:

—Xanen ibuun, ja juni chani chakakin mawadiama janchai nun ninkamisdan: “Mawa xaba dabe inun besti kaya en ana bestenxanaii”, ishian nuku yuishinabu nun shinaiin. 64Jaskawen taexun xaba dabe inun besti binudiama maiwashinabu jau kexexun meke pewanunbun min soldadobu yunuwe. Min jatu jaska wamamaken meshu medan jawen tsumabu bexun jawen yuda june tsekabain butan chipu yudan kaian yuikin: “Nukun Xanen Ibu ma nuku bestenxun kainshinaki”, iwanan, dasibibu jatu padantidubuki. Jaska wakin jawen chani jancha jatu pikumatidubuki— akabu

65Pilaton jatu yuikin:

—Na soldadobu man jayaki. Matudi maiwashinabu anu jatube buxun jatu pewamatankanwen, jau jaska yumetsuyamanunbunan— jatu wa

66buxun jawen beputi mishkiki juni betsan bepean unanti shadawakin jawen unanti dispiki tsamintan puntekin bewexetan jau mekekin uinunbun soldadobu yunukin kexematan benibukiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index