Soekvorm

Luka 17

Njrăng lơi leo bu jan tih

(Mat 18:6-7, 21-22; Mar 9:42)

1Geh du nar Brah Yêsu lah ma mpôl oh mon Păng: “Geh ŏk ntil jan ăn bunuyh geh jan tih. Tih ma rêh rnhăl ngăn ma bu moh i leo bu jan tih, Kôranh Brah tê̆ dôih dŭt kuŏng ngăn ma bunuyh i nây. 2Ueh rlau lah bu sŏ mpăl lŭ kât ta tong ko păng, jêh ri nklăch păng ta dak văch dak văr ri, ma đah ăn rong păng rêh leo du huê bunuyh nsing jê̆ jan tih. 3Ăn khân ay may njrăng săk khân ay may nơm. Lah geh oh nô jan tih, ăn khân ay may lah ntŭm păng, lah păng rgâl lơi nuih n'hâm djơh, ăn khân ay may yô̆ ma păng.* 4Lah păng jan tih ma khân ay may pơh tơ̆ ta du nar, jêh ri păng plơ̆ ngơi ma khân ay may pơh tơ̆ đŏng ta du nar, păng lah: ‘Lĕ lăn gâp jan tih nơh mê’, ăn khân ay may yô̆ ma păng ro.”

Nau nsing

5Mpôl kôranh oh mon lah ma Brah Yêsu: “Dăn May ăn nau nsing ma hên lơ ma jru jât ơ.” 6Brah Yêsu lah ma khân păng: “Lah khân may geh nau nsing jê̆ tâm ban ma du găr ntil dŭt jê̆, jêh ri khân may lah ma tơm si kuŏng dja: ‘Rôk ryeh may hon ta nklang dak văch dak văr ri’, păng mra iăt nau khân may ngăn ro.”*

Nau jan kar oh mon

7“Ta mpôl khân may, lah geh du huê bunuyh păng geh dâk hăn jan kar ta mir, mâu lah chiăp be biăp, tât păng plơ̆ sât bơh mir ri, i kôranh ri ngơi ma dâk i nây: ‘Gŭ sông sa ƀŏt’, ndri bơh? 8Mâu ndri ôh, kôranh i nây mra lah ma păng kơt nđa ro: ‘Ndrăp piăng trao ăn ma gâp, jêh ri may tơh kho ao răk ăn gâp sông, kŏp jêh gâp sông dâng may sông bơh kơi’. 9Ah kôranh lah ueh ma dâk i nây bơh, say păng jan tâng nau kôranh đă? Mâu ôh! 10Khân may tâm ban đŏng, dôl khân may jan kar tâng nau Kôranh Brah đă ăp lĕ phiao jêh, ăn khân may lah: ‘Hên jêng dâk Kôranh Brah dơm, hên jan kar moh ndơ i hên di jan dơm’.”*

Brah Yêsu jan bah jât nuyh bunuyh phŭng sa

11Dôl Brah Yêsu hăn jât ƀon kuŏng Yêrusalem, păng hăn rŏ n'hăr bri Samari, đah bri Galilê.* 12Jêh ri Brah Yêsu hăn lăp rŏ du ƀon, geh mpôl phŭng sa jât nuyh hăn mâp păng. Tâng nau vay, buay khân păng mâu ăn gŭ dăch ma bunuyh êng, ndri dâng khân păng gŭ bơh ngai nter kuăl:* 13“Hơi Kôranh Yêsu, dăn yô̆ nđach jan bah ma hên ƀă ơ.” 14Brah Yêsu uănh jât khân păng, jêh ri lah: “Hăn nhhơ săk khân may nây ăn ma mpôl jan brah uănh+ a ri, gay ma gĭt năl bah nau ji.” Khân păng lôh bơh Brah Yêsu nây, dôl khân păng hăn rŏ trong, nau ji phŭng sa lĕ khân păng ri nơh dô ma bah kloh dadê ro.* 15Tât ma say săk khân păng nơm bah kloh lĕ phiao kơt nây, geh du huê ta mpôl i nây păng plơ̆ jât kơi dja, nkre ma rnê ma Kôranh Brah dŭt nteh nteh ngăn. 16Tât ta nây păng păn ta jŏng Brah Yêsu ri, kŭnh bôk jât neh, jêh ri lah ueh ma Kôranh Brah. Bunuyh i nây mpôl bri Samari, mâu ôh di phung Israel.* 17Jêh ri Brah Yêsu lah: “Mâu di mpôl i jât nuyh bah dadê, lah ndri mpôl i mbŏl tôr sân nuyh ah jât gŭ? 18Geh du huê mpôl bri êng dja dơm bơh, plơ̆ rnê ma Kôranh Brah?” 19Jêh ri păng lah ma bunuyh i nây jât: “May dâk hăn ri hŏm, nau may nsing jan bah nau ji+ may.”*

Nau gĭt mbên ma nau Kôranh Brah mât uănh bunuyh

(Mat 24:23-28, 37-41)

20Geh du nar phung Pharisi ôp Brah Yêsu, dah jŏ nau Kôranh Brah mât uănh văch. Brah Yêsu ơh ma khân păng: “Nau Kôranh Brah mât uănh văch mâu geh ôh nau say ma măt bunuyh.* 21Mâu geh ôh bunuyh dơi lah: ‘Nau Kôranh Brah mât uănh ta ntŭk dja’, mâu lah ‘Ta ntŭk ri’. Ăn khân may gĭt lah, nau Kôranh Brah mât uănh geh ta nuih n'hâm bunuyh.”* 22Brah Yêsu lah ma oh mon Păng: “Jât năp tay, khân ay may ŭch say nar Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah plơ̆ văch, gay ma mât uănh khân ay may ta nau dơi Kôranh Brah, tih ma khân ay may mâu say ôh. 23Nôk nây geh bu mbơh ma khân ay may lah: ‘Kôranh Brah ta ntŭk dja’, mâu lah ‘Ta ntŭk ri’, khân ay may lơi ôh iăt khân păng, lơi ôh hăn uănh.* 24Yorlah nar Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah plơ̆ văch, tâm ban ma lơp nglayh ang chrat bơh jŏng trôk du ding tât ma jŏng trôk du ding, kơt nây đŏng lam neh ntu mra gĭt say nar Gâp plơ̆ văch. 25Yơn ma ê lor ma tât nar i nây nơh, Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah mra geh nau jêr jŏt dŭt hô lor, jêh ri bunuyh ta rnôk aƀaơ dja mƀăr lơi Gâp đŏng.* 26Ta nôk Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah plơ̆ văch nây, jêng tâm ban ma rnôk Nôê kăl e nơh đŏng.* 27Rnôk nây bunuyh gŭ nhêt sông sa, nđăp ur sai lơh mir jan ba, bă oh bă kon, n'ho ma tât nar Nôê lăp ta trôm duk kuŏng ri, jêh ri dak lêng dak dơng bŭk lơh hêng khân păng lĕ phiao.*

28Nar Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah plơ̆ văch, jêng tâm ban ma rnôk Lŭt kăl e nơh đŏng. Rnôk nây bunuyh gŭ nhêt sông, tăch rgâl drăp ndơ, tuch tăm, ndrel ma jan nhih jan jay ăp nar ăp nar.* 29N'ho ma tât nar Lŭt du lôh bơh ƀon Sôđŭm nây, geh ŭnh, ndrel ma lŭ hit ŭnh tă bơh kalơ trôk ti tâm ban ma tŭp mih ngăn, jan hêng lĕ phiao bunuyh ta ƀon Sôđŭm i nây. 30Nar Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah plơ̆ văch nsôh săk, jêng tâm ban ma kơt nây đŏng. 31Ta nar i nây, lah bu moh gŭ kalơ chor jay lŏng+ , lah păng geh drăp ndơ ta trôm jay lơi ôh jŭr lăp sŏ, ăn păng jŭr du nchuăt hŏ. Bu moh i gŭ ta mir tâm ban kơt nây đŏng, lơi ôh plơ̆ ta jay ma sŏ ndơ, ăn du nchuăt hŏ. 32Ăn kah gĭt nau tât ma i ur Lŭt, păng khât yorlah păng n'gâl jât kơi nôk khân păng du bơh ƀon Sôđŭm.* 33Yorlah bu moh i ŭch prăp ma nau rêh păng nơm, păng i nây mâu ôh geh nau rêh n'ho ro, yơn ma bu moh roh nau rêh yor ma tâng Gâp+ , păng i nây geh nau rêh n'ho ro ngăn ta nar jât năp tay+ .* 34Gâp mbơh ma khân ay may, ta nar nây lah geh bar hê bunuyh bêch ta du mlŏm gre dơm ta nôk măng, du huê Kôranh Brah sŏ ăn gŭ ta ƀon ueh ta kalơ, hôm rong du huê ma tê̆ dôih. 35Geh bar hê bu ur peh tâm răp, du huê Kôranh Brah sŏ ăn gŭ ta ƀon ueh ta kalơ, hôm rong du huê ma tê̆ dôih. 36[Lah bar hê bu klô gŭ ta mir, du huê Kôranh Brah sŏ hôm rong du huê].” 37Oh mon ôp Brah Yêsu: “Hơi Kôranh, ah ntŭk geh nau i nây mêh?” Brah Yêsu ơh ma khân păng: “Ah ntŭk geh ndơ khât, grŏt mra rgum băl mpăr ndăch ta ntŭk i nây đŏng, kơt ndri ndơ i nây ăn mpơl ma bunuyh say bơh ngai.”+

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index