Soekvorm

Markôs 13

Nau lơh hêng nhih jan brah

(Mat 24:1-2; Luk 21:5-6)

1Nôk Brah Yêsu lôh bơh jŏng gung nhih jan brah ma Kôranh Brah, geh du huê oh mon mbơh ma Păng: “Hơi Nơm Nti, lŏng May uănh nhih jan brah to dŭt ueh dŭt kuŏng ngăn, i lŭ blon păng to kuŏng đŏng!” 2Brah Yêsu lah ma oh mon Păng nây: “Nar jât năp tay, lĕ jay kuŏng kuŏng i may say nây bu mra lơh rlŏm lĕ phiao ro, mâu hôm ôh geh du mlŏm lŭ blon tâm rdăp jât.”*

Nau tât nar n'glĕ dŭt

(Mat 24:3-14; Luk 21:7-19)

3Jêh ri Brah Yêsu gŭ ta yôk tơm Ôlive tâm sŏng ma nhih jan brah. Pêtrôs, Yakơ, Yôhan, ndrel ma Ŏndrê, gŭ ngai đah bu ôp êng Păng: 4“Hơi Nơm Nti, lŏng May mbơh ăn ma hên gĭt đŏng, dah hôm jŏ nar tât nau i nây mêh? Lah ndri moh ndơ mbên ăn ma hên gĭt lah nau i nây lĕ bơi tât ngăn?” 5Brah Yêsu ơh ma khân păng: “Ăn khân may njrăng ngăn hŏ, lơi dâng ăn bu mƀrôh rlăm khân may ăn nhhơt lă lêng. 6Yor ma nar jât năp tay geh ŏk bu ntup rnha Gâp lah: ‘Gâp dja Brah Krist heh!’, khân păng leo nhhơt bunuyh ŏk ngăn. 7Tât khân may tăng nau mhe ma nau tâm lơh tâm sreh, ndrel ma tăng bu nkoch nchroh ma nau tâm lơh tâm sreh, lơi ôh klach, yorlah lĕ nau i nây păng geh ngăn ro, yơn ma nar n'glĕ dŭt neh ntu ê hŏ tât ôh. 8Du mpôl tâm lơh đah du mpôl êng jât, du bri dak tâm lơh đah du bri dak êng jât, ntŭk ƀaƀă geh nau n'găr neh, ndrel ma geh nau ji sŏt ji ngot kuŏng ta ntŭk êng êng. Yơn ma nau jêr i nây jêng ntơm nau jêr dơm, tâm ban ma nau bu ur ntơm tât ji ndŭl gŭ oh.* 9Ndri khân may njrăng săk hŏm, yor ma bu njŭn khân may ta ntŭk tê̆ dôih, bu sŏ mŏng rpăt khân may ta trôm nhih rƀŭn phung bân, ndrel ma bu leo khân may bơh năp kôranh kuŏng, bơh năp kađăch đŏng, yor ma khân may tâng Gâp. Jêh ri khân may dơi nkoch nau nsing ma Gâp ăn bu gĭt bu tăng.* 10Ê lor ma nar n'glĕ dŭt geh bunuyh mbơh nau mhe mhan ueh ăn ma ƀon lan ăp n'gor bri tăng lor ƀŏt.*

11Tât bu nhŭp khân may njŭn ta ntŭk phat dôih, nôk nây lơi ôh rvê lor ma nau i khân may ngơi nây, ăn khân may ngơi tâng nau Brah Huêng Ueh ăn ma khân may, yor ma nau ngơi i nây mâu ôh lôh tă bơh săk khân may nơm, tă bơh Brah Huêng Ueh i kloh ueh ri.* 12Oh ma nô, bơ̆ ma kon mra tâm rlăm nhŭp njŭn ăn bu nkhât, ndrel ma i kon kon leo băl tâm rdâng đah i mê̆ bơ̆, n'ho ma njŭn ăn bu nkhât lơi đŏng.* 13Yor ma khân may nsing ma Gâp, ndri ŏk bu mra biănh ma khân may. Yơn ma bu moh i dơi ăt, n'ho ma tât lôch, Kôranh Brah mra rklaih păng i nây.”*

Nau tât jêr kuŏng

(Mat 24:15-28; Luk 21:20-24)

14“Tât khân may say ndơ dŭt ƀơ̆ ƀơch bu tê̆ ta ntŭk kloh ueh i ntŭk bu mâu ăn tê̆ - bu moh i rŏ nau i nây ăn păng gĭt vât nau i nây - jêh say ndơ i nây bunuyh i gŭ ta bri Yuđa ri ăn du nchuăt nde ta yôk.* 15Bu moh i gŭ kalơ chor jay lŏng+ , lơi hôm ôh jŭr lăp ta trôm sŏ drăp ndơ. 16Bu moh i gŭ ta mir, lơi hôm plơ̆ ta jay sŏ ao kuŏng đŏng. 17Nôk nây bu ur ntreo, bu ur mpu toh kon geh nau rêh rnhăl hô ngăn. 18Mbơh sơm dăn ma Kôranh Brah hŏm, lơi ôh ăn geh nau tât dja ta khay ji kăt. 19Ta nôk nây geh nau jêr jŏt hô ngăn. Ntơm bơh rnôk Kôranh Brah njêng dâng lĕ ntil ndơ tât aƀaơ dja, n'ho ma nar jât năp tay, mâu prot đŏng geh nau dŭt jêr kơt nây.* 20Lah Kôranh Brah mâu n'hŭch lơi dâng lĕ nar nây, ndri mâu hôm geh ôh du huê bunuyh rêh, khât lĕ phiao, yơn ma Kôranh Brah n'hŭch lơi nar i nây, yor ma Păng yô̆ mpôl i lĕ Păng kơih. 21Ta nôk nây lah geh bu mbơh ma khân may: ‘Lŏng may uănh Brah Krist gŭ ta dja’, mâu lah ‘Gŭ ta to’, lơi ôh iăt bu. 22Yor ma geh bunuyh ntup lah săk păng Brah Krist, ndrel ma geh bunuyh ntup lah săk păng bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah. Khân păng i nây jan nau mbên i khlay êng êng đŏng, gay ma leo bunuyh ăn nhhơt lă lêng, nkhêp lah dơi leo nhhơt phung i Kôranh Brah lĕ kơih đŏng, yơn ma mâu dơi ôh.* 23Ăn njrăng ngăn hŏ! Gâp lĕ nkoch lor ăn ma khân may nau i nây.”

Nau Kon Bunuyh plơ̆ văch

(Mat 24:29-44; Luk 21:25-33)

24“Lôch jêh nar jêr jŏt i nây

Ta nôk nây nar jêng ngo,

Khay mâu hôm ôh ang,

25Mănh mbing đuh bơh trôk,

Lĕ ndơ i têh kuŏng kalơ trôk geh n'gơ dadê.*

26Nôk nây dâng lĕ bunuyh say Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah, hăn rŏ ndŏr tŭk nđâp ma geh nau dơi, ndrel ma nau chrêk lơp dŭt hô.* 27Jêh ri Gâp njuăl phung tông păr Gâp hăn ăp puăn njônh bri lam neh ntu, ntơm mpeh bơh lôh nar tât mpeh bơh nhŏp nar, gay ma rgum lĕ mpôl i Kôranh Brah nơm lĕ kơih nơh.* 28Ăn khân may nklŏn rvê dô, nau ntât ma tơm Rvi. Lah n'ging păng geh chăt n'ha nse nđâr, khân may gĭt lah khay ta mih bơi tât hơyh. 29Ndri lah khân may say nau i nây lĕ tât, gĭt ro Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah bơi tât đŏng. 30Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, lĕ nau dja păng tât dôl bunuyh ta rnôk aƀaơ ri hôm rêh. 31Trôk neh ntu mra roh lêk ro, yơn ma nau Gâp ngơi mâu ôh blao roh lêk, hôm geh dâng lĕ ngăn.”*

32“Mong nar i nây mâu geh ôh du huê bunuyh dơi gĭt, bol lah tông păr i gŭ ta kalơ trôk i ntŭk Kôranh Brah, mâu lah Gâp i Kon Kôranh Brah mâu dơi gĭt đŏng, geh du huê Bơ̆ Gâp dơm dơi gĭt.* 33Khân may mâu ôh dơi gĭt mong nar tât lor, ndri ăn njrăng săk jăn ngăn, 34yor ma nôk mong nar i nây tât tâm ban ma du huê bu klô i lôh bơh jay hăn ntŭk êng. Păng đă mpôl dâk mât uănh jay, n'ho ma pă nau jan kar ăn ma du huê du huê, jêh ri păng đă bunuyh i chăm jay nây njrăng ngăn.* 35Lah ndri ăn khân may gŭ rngeh njrăng ngăn kơt nây đŏng, yorlah khân may mâu gĭt ôh mong nar i nây, tâm ban ma dâk i nây mâu gĭt ôh mong nar tơm jay nây plơ̆ sât, gĭt măng gĭt n'gul măng gĭt ndrau iăr, mâu lah ơm ôi. 36Klach lah tât păng plơ̆ sât mâu geh mbơh lor, jêh ri say khân may hăk bêch.* 37Nau i Gâp mbơh ma khân may dja, Gâp ŭch mbơh ma dâng lĕ bunuyh đŏng: Ăn gŭ rngeh njrăng săk!”

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index