Soekvorm

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒑᓐ 4

ᒋᓴᔅ ᐊᔭᒥᐁᐤ ᐃᔅᑴᐗ ᓴᒣᕆᐊ ᑳ ᐅᒋᑦ

1ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑌᐯᓕᒋᑫᑦ ᑫᔅᑫᓕᑕᒻ ᐸᕋᓯᔭ ᐁ ᑮ ᐯᑕᒥᓕᒋ ᒋᓴᓴ ᐊᐙᓯᑌ ᒥᒉᑦ ᐁ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓂᑫᓕᒋ ᓀᔥᑕ ᓯᑲᐋᑕᐙᓕᒋ ᐃᔥᐱᔥ ᒑᓐ, 2(ᐋᑕ ᒋᓴᔅ ᑫᒋᐙᒃ ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᓯᑲᐋᑖᑫᑦ, ᒫᑲ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ)᙮ 3ᑮ ᓇᑲᑕᒻ ᒎᑎᐊᐃᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑭᑐᑌᑦ, ᒥᓇ ᑮ ᐃᑐᑌᐤ ᑳᓖᓖᒃ᙮ 4ᔮᓕᑌᓪ ᒫᑲ ᑮ ᔖᐳᑕᐌᔥᑲᒻ ᓴᒣᕆᔭᐃᓕᐤ᙮

5ᐁᑯ ᐌᑎᑕᒃ ᐃᑖᐎᓂᓕᐤ ᓴᒣᕆᔭᐃᒃ, ᓴᐃᑳᕐ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᑌᓕᒃ, ᑭᔑᐙᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐊᔅᑭᓕᐤ ᒉᑲᑉ ᑳ ᑮ ᒥᓛᑦ ᐅᑯᓯᓴ ᒍᓯᐸ᙮ 6ᒉᑲᑉ ᐅ ᒧᓇᐃᐹᓐ ᒫᑲ ᐊᓐᑕ ᑮ ᐃᑕᑾᓂᓕᐤ᙮ ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᐁ ᐋᔦᔅᑯᓯᑦ ᐁ ᑮ ᐱᒧᑌᑦ, ᑮ ᓇᐊᐱᐤ ᒧᓈᐃᐹᓂᒃ: ᓈᓐᑕᐤ ᒫᑲ ᑮ ᐋᐱᑕ ᑭᔑᑳᓕᐤ᙮

7ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᒫᑲ ᐃᔅᑴᐤ ᓴᒣᕆᔭᐃᒃ ᐁ ᐅᒌᑦ ᑭᒋ ᐃᔅᑾᐱᑫᐱᑕᒃ ᓂᐱᓕᐤ: ᒋᓴᔅ ᐃᑌᐤ, ᒥᓇᐃᓐ᙮ 8(ᐌᓴ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᑮ ᐃᑐᑌᓕᐗ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᑭᒋ ᐊᑖᐌᓕᒋ ᒥᒋᒥᓕᐤ᙮)

9ᐁᑯ ᐃᔅᑴᐤ ᓴᒣᕆᔭᐃᒃ ᑳ ᐅᒌᑦ ᐁᑖᑦ, ᑖᓐᑌ ᐌᒋ ᓇᑐᑕᒪᐎᔭᓐ ᑭᒋ ᒥᓇᐃᑖᓐ, ᑭᓚ ᐁ ᒎᐎᔭᓐ, ᓂᓚ ᒫᑲ ᐁ ᓴᒣᕆᔭ ᐃᔅᑴᐎᔮᓐ? ᐌᓴ ᒎᐗᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᑐᑌᒥᒣᐗᒃ ᓴᒣᕆᔭ ᐃᓕᓕᐗ᙮

10ᒋᓴᔅ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑕᒧᐙᐸᓀ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᒥᓕᐌᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᐊᐌᓇ ᐊᓇ ᑳ ᐃᑎᔉ, ᒥᓇᐃᓐ; ᑭ ᑳ ᑮ ᓇᑐᑕᒪᐙᑖᔾ, ᑭ ᑳ ᑮ ᒥᓕᑯᑖᔾ ᒫᑲ ᐱᒪᑎᓯᐎ ᓂᐱᓕᐤ᙮

11ᐃᔅᑴᐤ ᐃᑌᐤ, ᐅᑭᒪᐤ, ᓇᒪ ᑫᒀᓐ ᑭᑦ ᐋᔮᓐ ᑭᒋ ᐃᔅᒀᐱᑫᐱᒋᑳᑫᔭᓐ, ᒧᓇᐃᐹᓐ ᒫᑲ ᓛᐎᓈᒀᑖᑲᓐ: ᑖᓐᑌ ᒫᑲ ᐌᒋ ᐋᔮᔭᓐ ᐊᓂᒪ ᐱᒫᑎᓯᐎ ᓂᐱ? 12ᐊᐙᓯᑌ ᓈ ᑭ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᓐ ᐃᔥᐱᔥ ᓄᑖᐎᓈᓐ ᒉᑲᑉ, ᑳ ᑮ ᒥᓕᔭᒥᑦ ᒧᓇᐃᐹᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᐎᓚ ᑫᒋᐙᒃ ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᒥᓂᑴᑦ, ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕ, ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐊᐗᑳᓂᒪ?

13ᒋᓴᔅ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᑳ ᒥᓂᑴᑦ ᐅᒣᓕᐤ ᓂᐱᓕᐤ ᒥᓇ ᑲᑕ ᓄᑌᔮᐸᑴᐤ: 14ᒫᑲ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᑫ ᒥᓂᑴᑦ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᓂᐱᓕᐤ ᑫ ᒥᓚᒃ ᓇᒪᐎᔅᑳᑦ ᑲᑕ ᓄᑌᔮᐸᑴᐤ; ᒫᑲ ᓂᐱᓕᐤ ᑫ ᒥᓚᒃ ᑲᑕ ᐱᒋᔅᑳᑯ ᐁ ᒧᓇᐃᐹᓂᐗᓂᓕᒃ, ᐁ ᒧᔅᑭᒋᐗᓂᓕᒃ ᑭᒋ ᐅᒋ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓰᑦ᙮

15ᐃᔅᑴᐤ ᐃᑌᐤ, ᐅᑭᒪᐤ, ᒥᓕᓐ ᐅᒪ ᓂᐱ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᓄᑌᔮᐸᑴᔮᓐ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᐅᑕ ᑭᒋ ᐯᒋ ᐃᔅᒀᐱᑫᐱᒋᑫᔮᓐ᙮

16ᒋᓴᔅ ᐃᑌᐤ, ᒫᒑ, ᓇᑐᒻ ᑭ ᓈᐯᒻ, ᐯᒋ ᐃᑐᑌ ᒫᑲ᙮

17ᐃᔅᑴᐤ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᑦ, ᑮ ᐃᑗᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂᑦ ᐅᓈᐯᒥᓐ᙮

ᒋᓴᔅ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᒀᔭᔉ ᑭᑦ ᐃᑣᓐ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂᑦ ᐅᓈᐯᒥᓐ, ᐁ ᐃᑗᔭᓐ: 18ᐌᓴ ᑭ ᑮ ᐋᔭᐗᐗᒃ ᓂᔮᓚᓐ ᓈᐯᐗᒃ; ᐊᓇ ᒫᑲ ᐊᓄᒡ ᑳ ᐋᔭᐗᑦ ᓇᒪᔦᐤ ᑭ ᓇᐯᒻ: ᐁᑯᑕ ᑎᐋᐺᔭᓐ ᑳ ᐃᑗᔭᓐ᙮

19ᐃᔅᑴᐤ ᐃᑌᐤ, ᐅᑭᒪᐤ, ᓂ ᐙᐸᑌᓐ ᐁ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐎᔭᓐ᙮ 20ᓄᑖᐎᓈᓇᒃ ᑮ ᐋᔭᒥᐁᔅᑖᑫᐗᒃ ᐅᑕ ᐗᒌᒃ; ᑭᓚᐗᐤ ᒫᑲ ᑭᑦ ᐃᑣᓇᐗᐤ, ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᐁᑯᑕ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑫ ᐃᔑ ᐋᔭᒥᐁᔅᑖᑫᐙᔅᐸᓐ᙮

21ᒋᓴᔅ ᐃᑌᐤ, ᐃᔅᑴᐤ, ᑖᐺᑖᐎᓐ, ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ ᐹᐸᓕᐤ, ᐃᔅᐱ ᐁᑳ ᐅᑕ ᐗᒌᒃ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᑫ ᐋᔭᒥᐁᔅᑕᐌᒃ ᐅᑖᐎᒪᐤ᙮ 22ᑭᑦ ᐋᔭᒥᐃᔅᑌᓇᐗᐤ ᐊᓂᒪ ᐁᑳ ᑳ ᑭᔅᑫᓕᑕᒣᒃ; ᓂᓚᓈᓐ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᓈᓐ ᐊᓂᒪ ᑳ ᐋᔭᒥᐁᔅᑕᒫᒃ: ᐌᓴ ᐱᒫᒋᐃᐌᐎᓐ ᒎᐗᒃ ᐁᑯᑕ ᐌᒋᒪᑲᒃ᙮ 23ᒫᑲ ᐹᐸᓕᐤ ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ, ᐋᔕᔾ ᒫᑲ ᐊᓄᒡ, ᐃᔅᐱ ᐊᓂᑭ ᑖᐺ ᐅᑖᔭᒥᐊᐗᒃ ᑫ ᓇᐗᑮᔅᑕᐙᒋᒃ ᐅᑖᐎᒫᐗ ᐊᒑᑯᒃ ᓀᔥᑕ ᑖᐺᐎᓂᒃ: ᐌᓴ ᐅᑖᐎᒪᐤ ᓇᑕᐌᓕᒣᐤ ᐊᓂᐃ ᑐᐎ ᑭᒋ ᓇᐗᑮᔅᑖᑯᑦ᙮ 24ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐊᒑᑯᐎᐤ: ᐊᓂᑭ ᓀᔥᑕ ᑳ ᓇᐗᑮᔅᑕᐙᒋᒃ ᔮᓕᑌᓪ ᑲᑕ ᓇᐗᑮᔅᑕᐌᐸᓇᒃ ᐊᒑᑯᒃ ᓀᔥᑕ ᑖᐺᐎᓂᒃ᙮

25ᐃᔅᑴᐤ ᐃᑌᐤ, ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᒥᓵᔭᔅ ᑭᒋ ᑕᑯᔑᒃ, ᙭ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᑖᑲᓂᐎᑦ: ᐃᔅᐱ ᑕᑯᔑᑫ, ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᓂ ᑳ ᐎᑕᒫᑯᓈᓐ᙮

26ᒋᓴᔅ ᐃᑌᐤ, ᓂᓚ ᑳ ᐋᔭᒥᐃᑖᓐ ᐁᐗᒀᓇ ᑳ ᐋᐎᔮᓐ᙮

27ᐁᑯ ᒣᒀᒡ ᑮ ᑕᑯᔑᓂᓕᐗ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒥᓕᐗ ᒫᑲ ᐁ ᐎᒋᐋᔭᒥᒫᑦ ᐊᓂᐃ ᐃᔅᑴᐗ: ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᐅᒋ ᐃᑗᐤ, ᑫᒀᓐ ᓀᑕᐌᓕᑕᒪᓐ? ᓀᔥᑕᐱᑯ, ᑫᒀᓐ ᐌᒋ ᐎᒋᐋᔭᒥᒪᑦ?

28ᐁᑯ ᐃᔅᑴᐤ ᓀᑲᑕᒃ ᐅ ᒀᐱᑳᑲᓐ, ᑮ ᐃᑐᑌᐤ ᒫᑲ ᐃᑖᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᐃᑌᐤ ᐃᓕᓕᐗ, 29ᐋᔅᑕᒥᑐᒃ, ᐯᒋ ᐙᐸᒥᒃ ᐃᓕᓕᐤ, ᑳ ᑮ ᐎᑕᒫᐎᑦ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑳ ᑮ ᐯᒋ ᑐᑕᒶᒃ: ᓇᒪ ᓈ ᐁᐗᑯ ᐊᐗ ᙭? 30ᐁᑯ ᐌᓚᐎᒋᒃ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐯᒋ ᐅᑎᑌᐗᒃ᙮

31ᒣᒀᒡ ᐅᒪ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᑮ ᔑᑭᒥᑯ, ᐁ ᐃᑗᓕᒋ, ᐅᑭᒪᐤ, ᒥᒋᓱ᙮

32ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᓂᑦ ᐋᔮᓐ ᒥᒋᒻ ᑭᒋ ᒥᒋᔮᓐ ᐁᑳ ᑳ ᑭᔅᑫᓕᑕᒣᒃ ᑭᓚᐗᐤ᙮

33ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐁᑎᑐᒋᒃ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ, ᑮ ᐯᑣᑯ ᓈ ᐊᐌᓕᐗ ᑫ ᒥᒋᑦ?

34ᒋᓴᔅ ᐃᑌᐤ, ᐁᐗᑯ ᓂ ᒥᒋᒥᒻ ᑭᒋ ᑐᑕᒶᒃ ᐅᑦ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓐ ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᑦ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᑭᔑᑖᐗᒃ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᐎᓐ᙮ 35ᓇᒪ ᓈ ᑭᑦ ᐃᑣᓇᐗᐤ, ᑫᔮᐸᒡ ᓀᐤ ᐱᓯᒶ, ᐁᑯ ᑫ ᐅᑎᒋᐸᓕᒃ ᑭᒋ ᒪᐗᒋᒋᑳᓂᐗᒃ? ᒫᑎᑲ, ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᑕᔅᑕᓵᐱᒃ, ᑲᓇᐙᐸᑕᒧᒃ ᒫᑲ ᓂᑖᐎᑭᒋᑲᓇ; ᐌᓴ ᐋᔕᔾ ᐙᐸᐗ ᑭᒋ ᒪᐗᒋᒋᑳᓂᐗᒃ᙮ 36ᐊᓇ ᒫᑲ ᑳ ᒪᓂᔑᑫᑦ ᐅᑎᓇᒻ ᑎᐸᐊᒫᑯᓯᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᒪᐗᒋᑕᐤ ᓂᑖᐎᑭᑖᑲᓇ ᑭᒋ ᐅᒋ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓰᑦ: ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᓇ ᑳ ᐸᑭᑎᓂᑫᑦ ᓀᔥᑕ ᐊᓇ ᑳ ᒪᓂᔑᑫᑦ ᑭᒋ ᒥᓚᐙᑕᑭᒃ᙮ 37ᐁᑯᑕ ᐅᑕ ᑌᐱᐸᓕᒃ ᐊᓂᒪ ᐃᑗᐎᓐ, ᐯᔭᒃ ᐸᑭᑎᓂᑫᐤ, ᑯᑕᒃ ᒫᑲ ᒪᓂᔑᑫᐤ᙮ 38ᑭ ᑮ ᐃᑎᔕᐅᑎᓇᐗᐤ ᑭᒋ ᒪᓂᔕᒣᒃ ᐊᓂᒪ ᐁᑳ ᑳ ᐅᒋ ᐋᓕᒥᑲᒣᒃ: ᑯᑕᑭᔭᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑮ ᐊᑑᔅᑫᐗᒃ, ᑭᓚᐗᐤ ᒫᑲ ᑭᑦ ᐋᔮᒧᐙᓇᐗᐤ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᐎᓂᐗᐗ᙮

39ᒥᒉᑦ ᒫᑲ ᓴᒣᕆᔭ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐊᓂᒪ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ ᑮ ᑖᐺᔦᓕᒣᐗᒃ ᐃᔅᑴᐗ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐗ ᐅᒋ, ᑳ ᑮ ᐃᑗᓕᒋ, ᓂ ᑮ ᐎᑕᒫᒃ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑳ ᑮ ᐯᒋ ᑐᑕᒶᒃ᙮ 40ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᓴᒣᕃᔭ ᐃᓕᓕᐗ ᐌᑎᑎᑯᑦ, ᑮ ᓇᑐᑕᒫᑯ ᑭᒋ ᐎᒋᑕᔑᑫᒫᑦ: ᐁᑯᑕ ᒫᑲ ᑌᔑᑫᑦ ᓂᔓ ᑭᔑᑳᐗ᙮

41ᓀᔥᑕ ᐊᐙᓯᑌ ᒥᒉᑦ ᑮ ᑖᐺᑕᒶᒃ ᐎᓚ ᑫᒋᐙᒃ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ ᐅᒋ; 42ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑌᐗᒃ ᐃᔅᑴᐗ, ᐁᑯ ᑎᐋᐺᑕᒫᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭᓚ ᑭᑦ ᐃᑗᐎᓐ ᐅᒋ: ᐌᓴ ᓂᓚᓈᓐ ᑫᒋᐙᒃ ᓂ ᑮ ᐯᑕᐙᓈᓐ, ᓀᔥᑕ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᓈᓐ ᐊᐗ ᑖᐺ ᐁᐗᒀᓇ ᙭, ᑳ ᐱᒫᒋᑖᑦ ᐊᔅᑭᓕᐤ᙮

ᒋᓴᔅ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ ᑭᒋ ᐃᓕᓕᐤ ᐅᑯᓯᓴ

43ᑳ ᓂᔓ ᑭᔑᑳᓕᒃ ᒫᑲ ᐊᓐᑕ ᑮ ᐅᒋ ᑭᑐᑌᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑐᑌᐤ ᑳᓕᓕᒃ᙮ 44ᐌᓴ ᒋᓴᔅ ᑫᒋᐙᒃ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ ᓇᒪᐎᓚ ᐋᔭᐤ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓂᓕᐤ ᐎᓚ ᑎᐱᓚᐌ ᐅᑦ ᐊᔅᑮᒃ᙮ 45ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑌᑯᔑᒃ ᑳᓕᓕᒃ, ᑳᓕᓕ ᐃᓕᓕᐗ ᑮ ᒥᓜᓕᒥᑯ, ᐁ ᑮ ᐙᐸᑕᒥᓕᒋ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑳ ᑮ ᑐᑕᒃ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᒣᒀᒡ ᑳ ᒪᑯᔖᓂᐗᓂᓕᒃ: ᐌᓴ ᐎᓚᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑐᑌᐗᒃ ᐁ ᒪᑯᔖᓂᐗᓂᓕᒃ᙮

46ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᒥᓇ ᑌᑯᔑᒃ ᑫᓇᐃᒃ ᑳᓕᓕᒃ, ᐃᑕ ᑳ ᑮ ᔓᒥᓇᐳᐎᑖᑦ ᓂᐱᓕᐤ᙮ ᑮ ᐃᑖᐤ ᒫᑲ ᑭᒋᐃᓕᓕᐤ, ᐅᑯᓯᓴ ᐁ ᐋᑯᓯᓕᒋ ᑲᐸᕐᓀᔭᒥᒃ᙮ 47ᐃᔅᐱ ᐱᐁᑕᒃ ᒋᓴᓴ ᐁ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᓕᒋ ᑳᓕᓖᒃ ᒎᑎᐊᐃᒃ ᐅᒋ, ᑮ ᓈᑌᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓇᑐᑕᒪᐌᐤ ᑭᒋ ᐯᒋ ᒥᓂᐙᒋᐋᓕᒋ ᐅᑯᓯᓴ: ᐌᓴ ᑫᑳᑦ ᑮ ᓂᐱᓕᐗ᙮ 48ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᐁᑖᑦ, ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᐙᐸᑕᒣᑴ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋ ᐙᐸᑎᓕᐌᐎᓇ ᓀᔥᑕ ᒫᒪᑖᐎ ᑫᒀᓇ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑳ ᑖᐺᑌᓇᐗᐤ᙮

49ᑭᒋᐃᓕᓕᐤ ᐃᑌᐤ, ᐅᑭᒪᐤ, ᐯᒋ ᐃᑐᑌ ᐸᒧᔑ ᓂᐱᑦ ᓂᑦ ᐊᐙᔑᒥᔥ᙮

50ᒋᓴᔅ ᐃᑌᐤ, ᑭᐌ, ᐱᒫᑎᓯᐤ ᑭᑯᓯᔅ᙮

ᐊᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᒫᑲ ᑮ ᑖᐺᑕᒬᐤ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ ᑳ ᑮ ᐃᑎᑯᒃ ᒋᓴᓴ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᐌᐤ᙮ 51ᐁ ᐊᑎ ᑭᐌᑦ ᒫᑲ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇ ᑮ ᓇᑭᔥᑳᑯ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐎᑕᒫᑯ, ᐁ ᐃᑗᓕᒋ, ᐱᒫᑎᓯᐤ ᑭᑯᓯᔅ᙮

52ᐁᑯ ᑫᑴᒋᒫᑦ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑎᐸᔨᑲᓂᓕᐤ ᐱᓯᒪᑳᓂᒃ ᐃᔅᐱ ᑳ ᐊᑎ ᒥᓇᐙᑎᓯᓕᒋ᙮ ᑮ ᐃᑎᑯ ᒫᑲ, ᐅᑖᑯᔒᒃ ᒣᒀᒡ ᓂᔂᓱ ᑎᐹᔨᑲᓂᓕᐤ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ ᑮ ᓇᑲᑎᑯ ᑭᓯᓱᐎ ᐃᑖᔅᐱᓀᐎᓂᓕᐤ᙮ 53ᐁᑯ ᐅᑖᐎᒪᐤ ᑫᔅᑫᓕᑕᒃ ᐁ ᑮ ᐃᑭᓂᓕᒃ ᒣᑾᒡ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑎᐳᔨᑲᓂᓕᐤ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ ᑳ ᐃᑎᑯᑦ ᒋᓴᓴ, ᐱᒫᑎᓯᐤ ᑭᑯᓯᔅ: ᐁᑯ ᐎᓚ ᑎᐋᐺᑕᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐁᑕᓯᓕᒋ ᐅ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᒃ᙮

54ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᒫᑲ ᓂᔓ ᒋᓴᔅ ᒫᒪᔅᑳᒋ ᐃᓯᒋᑫᐎᓂᓕᐤ ᑳ ᑐᑕᒃ ᐃᔅᐱ ᑳ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᑦ ᑳᓕᓕᒃ, ᒎᑎᐊᐃᒃ ᐅᒋ᙮