Soekvorm

Luka 19

Yezu be taga Zase ka soo

1Yezu sera Zeriko. A tun be dugu cɛtigɛra tuma min na, 2lɛnpominɛlaw ka kuntigi dɔ tun be yen, a tɔgɔ ko Zase. Nafolobatigi tun lo. 3A tun b'a fɛ k'a ɲaa la Yezu kan k'a lɔn, nga a tun te se k'a ye jama kosɔn, bari ale Zase tun ka surun. 4A dɛsɛra ka boli ka taga yɛlɛ torosun dɔ kan ɲafɛ waasa a ka se ka Yezu ye, bari a tun ka kan ka tɛmɛ yen. 5Yezu sera o yɔrɔ la tuma min na, a y'a ɲaa kɔrɔta k'a fɔ a ye ko: «Zase, jigi joona joona. Wajibi lo ne ka jigi i ka soo bii.»

6Zase jigira joona joona ka taga n'a ye a ka soo ni nisɔndiya ye. 7Mɔgɔ minw bɛɛ ye u taatɔ ye, u tun be ŋunuŋunu ko: «Cɛɛ nin be tagara jigi hakɛkɛla fɛ.»

8Nga Zase y'a fɔ Matigi ye ko: «Matigi, sisan ne bena n ka nafolo tilancɛ di fantanw ma, ni ne ye mɔgɔ min namara, ne bena o ɲɔgɔn naani segi a tigi ma.»

9O la, Yezu ko: «Kisili sera soo nin kɔnɔ bii, bari ale fana ye Ibrayima ka deen dɔ ye. 10- Mɔgɔ Dencɛ nana ka mɔgɔ tununinw lo yaala k'u kisi.»

Masacɛ dɔ ka deen talen

(Mat 25.14-30)

11Mɔgɔ minw tun be Yezu lamɛnna, olu kɔni tun be miirila ko Ala ka masaya tun bena yira o waati yɛrɛ la. O y'a sɔrɔ, a tun surunyana Zeruzalɛmu na, o la, Yezu ye talen la u ye 12ko: «Masacɛ dɔ ka deen tagara jamanajan dɔ la masacɛw bɛɛ kuntigi fɛ k'a fɔ a ye ko n'a ye sira di, ale b'a fɛ ka sigi a facɛ nɔɔ na masaya la. N'a ye sira sɔrɔ o yɔrɔ la, a be kɔsegi a yɛrɛ ka dugu la ka sigi masaya la. 13Sanni a ka taga, a y'a ka baaradenw mɔgɔ tan wele ka sanukuru kelen kelen di u kelen kelen bɛɛ ma k'a fɔ u ye k'u ka jago kɛ n'o ye fɔɔ ale ka taga ka na. 14Nga a koo tun man di a ka jamana mɔgɔw ye. A taanin kɔ, olu ye mɔgɔw bila ka taga fɔ masacɛba ye k'olu t'a fɛ cɛɛ nin be kɛ u ka masa ye.

15«O n'a ta bɛɛ, masacɛba sɔnna ko a ka kɛ masacɛ ye. O kɔ, a segira ka ta'a ka jamana na. A tun ye sanukuru di a ka baaraden minw ma, a ye mɔgɔ bila ka taga olu wele. U ye tɔnɔ minw sɔrɔ, a tun b'a fɛ k'o lɔn. 16Baaraden min kɔnna ka na, ale y'a fɔ masacɛ ye ko: ‹I ye sanukuru min di ne ma, ne y'a ɲɔgɔn tan sɔrɔ tɔnɔ ye.› 17Masacɛ y'a fɔ a ye ko: ‹O ɲana, i ye baaradenɲuman ye. I kɛra mɔgɔsɔbɛ ye kofitini na minkɛ, n b'i sigi dugu tan kunna.› 18Baaraden min tugura, ale y'a fɔ masacɛ ye ko: ‹I ye sanukuru min di ne ma, ne ye a ɲɔgɔn duuru sɔrɔ tɔnɔ ye.› 19Masacɛ y'a fɔ o fana ye ko: ‹N b'i sigi dugu duuru kunna.›

20«Dɔ wɛrɛ nana k'a fɔ masacɛ ye ko: ‹I ye sanukuru min di ne ma, o filɛ nin ye. Ne tun y'a don kɔɔrimugu la k'a mara ka ɲa. 21Ne tun be siran i ɲa bari i ka koo ka gwɛlɛ. I ma fɛɛn min kalifa mɔgɔ ma, i b'o le koo ɲininga a tigi fɛ. I ma danni kɛ foro min na, i b'o yɔrɔ lo suman tigɛ.› 22Masacɛ y'a fɔ a ye ko: ‹Baaradenjugu, ne bena i kiti ka kɛɲɛ n'i yɛrɛ ka kuma ye. I tun y'a lɔn ko ne ka koo ka gwɛlɛ, ko ne ma fɛɛn min kalifa, ko n b'o lo koo ɲininga, ko ne ma danni kɛ foro min na, ko n b'a fɛ o suman be kɛ n ta ye. 23Mun na i ma ne ka sanu kalifa warimaralaw ma? N'i tun y'o kɛ, ne tun bena segi ka na n ka sanu n'a tɔnɔ sɔrɔ.›

24«O kɔ, minw tun be yen, masacɛ y'a fɔ olu ye k'u ka sanukuru nin bɔsi a la, k'a di tantigi ma. 25U y'a fɔ masacɛ ye ko: ‹O sanukuru nin ɲɔgɔn tan b'ale bolo ka ban!› 26- Masacɛ y'u jaabi ko: ‹Ne b'a fɔ aw ye ko fɛɛn be mɔgɔ min fɛ, dɔ bena d'o tigi ma ka fara a ta kan, nga fɛɛn te min fɛ, hali dɔɔni min b'a fɛ, o bena bɔsi a la. 27Sisan, ne jugu minw tun t'a fɛ ne ka kɛ u ka masacɛ ye, aw ka na ni olu ye yan k'u faga ne ɲana.› »

28Yezu kumana ten ka ban tuma min na, a tɛmɛna u ɲa, u ye sira minɛ ka taga Zeruzalɛmu.

Yezu be donna Zeruzalɛmu

(Mat 21.1-11,15-17; Mar 11.1-10; Zan 12.12-16)

29Yezu n'a kɔfɛmɔgɔw surunyana Bɛtifaze ni Betani la Olivuyirikulu gɛrɛfɛ. A ye kalandenw fila ci 30k'a fɔ u ye ko: «Aw ye taga ɲafɛ dugu nin na. Aw dontɔ, aw bena faliden dɔ sirinin ye, mɔgɔ si ma deli ka yɛlɛ min kan fɔlɔ. Aw k'a foni ka na n'a ye. 31Ni mɔgɔ dɔ y'aw ɲininga ko mun na aw b'a foni, aw k'o tigi jaabi ko Matigi mako le b'a la.»

32Ciden nunu tagara faliden sɔrɔ i ko Yezu tun y'a fɔ u ye cogo min na. 33U k'u b'a foni, falitigiw y'u ɲininga ko: «Mun na aw be faliden nin fonina?»

34U y'u jaabi ko Matigi mako le b'a la. 35O kɔ, u tagara ni faliden ye Yezu fɛ. U y'u ka faniw la a kɔɔ la, Yezu ka sɔrɔ ka yɛlɛ a kan. 36Yezu taatɔ, mɔgɔw tun b'u ka faniw lala sira kan k'a boɲa.

37K'u to kulu nin kan, u surunyana a jigijigi la tuma min na, a ka kalandenw bɛɛ lajɛnnin nisɔn diyara k'a daminɛ ka Ala tanu kosɔbɛ a ka kabako kɛninw bɛɛ kosɔn. 38- U tun b'a fɔ ko: «Masacɛ min be nana Matigi tɔgɔ la, Ala ka barika don o la. Hɛrɛ ka kɛ sankolo la, tanuli ka kɛ Ala ye fɔɔ ka se sankolo la!»

39*Fariziɲɛ dɔw tora jama cɛma k'a fɔ Yezu ye ko: «Karamɔgɔ, a fɔ i ka kalandenw ye k'u ka mankan dabila.»

40Yezu y'u jaabi ko: «Ne b'a fɔ aw ye ko hali n'u jera, kabakuruw bena mankan kɛ.»

Yezu ko Zeruzalɛmu bena halaki

41Yezu surunyana ka Zeruzalɛmu ye tuma min na, a kasira. 42A y'a fɔ ko: «Zeruzalɛmukaw, koo min be se ka hɛrɛ d'aw ma, n'aw tun b'o lɔn bii yɛrɛ, o tun bena ɲa. Nga, aw te foyi lɔnna o la. 43Loon dɔ bena se, aw juguw bena dogoyɔrɔw lalaga k'aw lamini, k'aw dɛrɛ faan bɛɛ la. 44U bena aw ka dugu n'aw yɛrɛ bɛɛ halaki, u bena boonw bɛɛ ci. O koow bɛɛ bena aw sɔrɔ, bari Ala tun b'a fɛ k'aw dɛmɛ waati min na, aw ma sɔn.»

Yezu be jagokɛlaw gwɛn ka bɔ Alabatosoba kɔnɔ

(Mat 21.12-13; Mar 11.15-19; Zan 2.13-16)

45Yezu tagara don Alabatosoba kɔnɔ, a y'a daminɛ ka jagokɛlaw gwɛn ka bɔ yen. 46- A ko u ma: «A fɔra Ala ka kuma na ko: ‹Ne ka soo bena kɛ daalilikɛyɔrɔ ye.› Nga, aw kɔni y'a kɛ soonw ka yɔrɔ ye.»

47- Yezu tun be mɔgɔw kalan loon o loon Alabatosoba kɔnɔ. Sarakalasebagaw ni sariya karamɔgɔw ani zuwifuw ka mɔgɔbabaw tun b'a fagacogo ɲinina. 48Nga, u tun ben'a kɛ cogo min na, u m'o lɔn, bari a dalakan tun ka di jama bɛɛ ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index