Soekvorm

Yir 10

Mɛlɛkɛ be kitabu di Zan ma

1O kɔ, ne ye mɛlɛkɛ fangatigi wɛrɛ jigitɔ ye ka bɔ sankolo la. Sankaba tun kɛnin be k'a lamini, sanmuru tun b'a kuun na. A ɲada tun be manamana i n'a fɔ tile, a seenw ɲaa be i n'a fɔ tasuma. 2Kitabufitini dɔ dayɛlɛnin tun b'a bolo. A y'a kinibolosen la kɔgɔji kan, k'a numanbolota la dugukolo kan. 3A ŋunana kosɔbɛ, i n'a fɔ jara. A ŋunana ten minkɛ, saan pɛrɛnna siɲɛ wolonwula k'a jaabi. 4Saan pɛrɛnna siɲɛ wolonwula minkɛ, u ye min fɔ, n ko n b'o sɛbɛn nga kumakan dɔ bɔra sankolo la ko: «Kana saan pɛrɛnkan wolonwula nunu darakan sɛbɛn, o to i kɔnɔ.»

5O tuma na, n tun ye mɛlɛkɛ min lɔnin ye n'a seen kelen be kɔgɔji kan ni kelen be dugukolo kan, ale y'a kinibolo kɔrɔta sanfɛ. 6Ala min be yen tuma bɛɛ, ale min ye sankolo, ni dugukolo ani kɔgɔji n'u kɔnɔnafɛnw bɛɛ dan, mɛlɛkɛ nin kalila n'o tɔgɔ ye ko: «Kɔnɔni t'a la tugu! 7- Nga ni mɛlɛkɛ wolonwulanan y'a ka buru fiyɛ loon min na, Ala ben'a ka koo dogonin dafa o loon na, i n'a fɔ a tun ya fɔ a ka kiraw ye cogo min na.»

8N tun ye kumakan min mɛn ka bɔ sankolo la, o tigi kumana n fɛ tugu ko: «Mɛlɛkɛ min lɔnin be kɔgɔji ni dugukolo kan, taga bolola kitabufitini nin minɛ.»

9N tagara mɛlɛkɛ nin daali ko a ka kitabu nin di yan. A ko n ma: «Hɔn, a minɛ k'a ɲimi, a bena diya i daa la i n'a fɔ lii, nga a bena kunanya i kɔnɔ.»

10- Ayiwa, n ye kitabu nin minɛ mɛlɛkɛ nin bolo k'a ɲimi. A tun ka di n daa la i n'a fɔ lii, nga a ye n kɔnɔ bɛɛ kunanya.

11O la, u y'a fɔ n ye ko: «I ka kan ka kiraya kɛ tugu, ka Ala ka kuma fɔ siya caaman ye, ni jamanaw, ani masa caaman ye.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index