Soekvorm

Ɔrɔ 12

Batoli ɲanaman

1N balimaw, ne b'aw daali Ala ka makari kosɔn ko aw k'aw yɛrɛ kɛ saraka ɲanaman ye, min saniyanin lo, n'a ka di Ala ye: o le bena kɛ aw ka batoli ɲanaman ye. 2Aw kana aw yɛrɛ kɛɲɛ ni bii diɲɛ ye, nga aw ye hakilikura min sɔrɔ, aw jogo ka yɛlɛma ka kɛɲɛ n'o ye, janko aw ka se ka Ala sago lɔn, o min ye koɲuman ye, min ka di Ala ye, n'a dafanin be.

Jɛnɲɔgɔnyakura

3Ala ye nɛɛma min kɛ ne ye, o kosɔn, ne b'a fɔ aw bɛɛ ye ko aw kana aw yɛrɛ boɲa k'a dama tɛmɛ, aw k'aw yɛrɛ majigi ka kɛɲɛ ni jigi ye, Ala ye min di aw ma. 4Yɔrɔ caaman b'an farisogo la, u bɛɛ ka baara te kelen ye fana. 5- O cogo la, an minw lara Krista la, an n'an ka caya bɛɛ, an jɛnna ka kɛ farisogo kelen ye. 6Ala ye nɛɛma kɛ an ye ka seko minw d'an ma, an bɛɛ ta te kelen ye. Kiraya le dira dɔ ma wa? O tigi k'o kɛ ka kɛɲɛ n'a ka lanaya ye. 7Baara kɛ see le dira dɔ ma wa? O tigi ka banba k'o kɛ. Mɔgɔ kalan see le dira dɔ ma wa? O tigi ka banba ka mɔgɔw kalan. 8- Mɔgɔ ladi see dira min ma, o tigi k'o kɛ. Ka mɔgɔw sɔn fɛɛn na, o see dira mɔgɔ min ma, o tigi k'o kɛ, a kana sigasiga. Ka kɛ ɲamɔgɔ ye, o see dira min ma, o tigi ka banba k'o kɛ. Mɔgɔ min be makari, o tigi k'o kɛ ni nisɔndiya ye. 9Kanuyasɔbɛ ka sɔrɔ aw dusu la. Aw ka kojugu dabila, ka koɲuman kɛ kosɔbɛ. 10Kanuya min be badenya la, o sababu la, aw ka ɲɔgɔn minɛ, k'aw tɔɲɔgɔnw jati k'u ka fisa n'aw ye. 11Aw ye jija, aw kana kɛ salabagatɔw ye, aw ka banba ka baara kɛ Matigi ye. 12Jigi min b'aw la, aw ka nisɔndiya o kosɔn, tɔɔrɔ tuma, aw ka muɲu, aw ye jija ka Ala daali. 13Aw ye banba ka Ala ka mɔgɔw dɛmɛ u dɛsɛyɔrɔ la, ka mɔgɔ wɛrɛw ladon. 14- Mɔgɔ minw b'aw tɔɔrɔ, aw ka duba kɛ o tigiw ye, aw ka duba kɛ dɔrɔn, aw kana dangali kɛ. 15Mɔgɔ minw be nisɔndiya la, aw ye nisɔndiya ni olu ye, minw be kasi, aw ye kasi ni olu ye fana. 16- Bɛɛn ka sɔrɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ. Aw kana aw yɛrɛ boɲa, k'aw yɛrɛ jati kolɔnbagaw ye, aw k'aw yɛrɛ majigi. 17Aw kana kojugu juru sara, aw ye jija ka koɲuman kɛ mɔgɔw bɛɛ ye. 18Aw k'aw seko bɛɛ kɛ ka to hɛrɛ la ni mɔgɔ bɛɛ ye, n'o be se ka kɛ. 19- Ne teriw, aw kana aw mɔnɛ bɔ, aw k'o to Ala ma, bari a fɔra Ala ka kuma na ko: «Mɔnɛbɔko ye ne ta ye, ne le be juru sara.» Matigi ko ten. 20- Nga:

«Ni kɔngɔ b'i jugu la, dumuni d'a ma.

Ni minnɔgɔ b'a la, jii d'a ma.

N'i y'o kɛ, a bena kɛ

i ko i be takami le bon a kunna.»

21I kan'a to kojugu ka se i kɔrɔ, nga i ka see kojugu kɔrɔ koɲuman barika la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index