Soekvorm

Sir 51

Siraki dencɛ Yezu ka dalili

1Ne b'a fɛ ka barika la i ye, Masa Ala.

Ne b'a fɛ k'i tanu,

ne kisibaga Ala.

Ne be ele le fora.

2Bari, e kɛra ne tangabaga,

ni ne dɛmɛbaga ye.

I ye ne kisi saya ma.

I ye ne kisi mɔgɔ tɔgɔ cɛnbagaw ka janjugu ma,

olu minw be galon tigɛ.

I ye ne kisi n jalakibagaw ma.

3I kɛra ne dɛmɛbaga ye,

i ye ne bɔsi

e ka makari n'i tɔgɔ boɲa kosɔn.

I ye ne tanga ne ɲimibaga nunu ɲiiw ma.

I ye ne nii kisi n fagabagaw ma.

Ne ye gwɛlɛya caaman minw sɔrɔ,

i y'a kɛ ne sera k'u muɲu.

4I ye ne kisi tasuma ma min tun ye ne lamini,

ne tun ma tasuma min mana.

5I ye ne bɔsi lahara bolo.

I ye ne kisi mɔgɔ dajugu ma,

i ye ne kisi u ka galon ma.

6Nɛɛn ka fɔta min be i ko biɲɛ,

i ye ne kisi o ma.

Ne tun sera saya ma yɛrɛ.

Ne tun sera lahara ka ban yɛrɛ.

7Ne juguw tun ye ne lamini faan bɛɛ fɛ,

dɛmɛbaga ma ye ne la.

Ne tun be dɛmɛbaga ɲinina mɔgɔw cɛma,

nga ne ma foyi sɔrɔ.

8O tuma na, ne hakili jigira ele Matigi ka makari la.

Ne hakili jigira e ka ɲumanya kɔ,

min ye tuma bɛɛ ta ye.

Minw be muɲuna k'i kɔnɔ,

i be olu kisi.

E b'u bɔsi mɔgɔjugu bolo.

9O la, ne tora duguma ka kule i nɔɔ fɛ,

ne tun b'i dalila janko ne ka kisi saya ma.

10Ne ye Matigi dali,

ale min ye ne matigi faa ye,

janko a kana ne fili lonjugu la,

yɛrɛboɲalaw ka waati la,

dɛmɛbaga tanya be ne la yɔrɔ min na.

11Ne tena i tɔgɔ tanu dabila fewu.

Ne bena e ka ɲumanya kofɔ dɔnkili la.

O tuma na, ne ka dalili jaabira.

12I ye ne kisi saya ma.

I ye ne bɔsi waatijugu la.

O kama, ne b'a fɛ k'i fo,

ka barika la i ye.

Ne bena ele Matigi tɔgɔ tanu.

Lɔnniya ɲini

13Ne tun ye denmisɛn ye tuma min na,

sanni ne ka taga yaala,

ne ye lɔnniya ɲini kɛnɛ kan n ka Aladaliwaatiw la.

14Ne ye Ala dali lɔnniya la Alabatosoba ɲafɛ.

Ne ben'a ɲini fɔɔ n sii daan na.

15Lɔnniya yiriwara i ko *ɛrɛzɛn min be mɔna.

A kɛra ne dusu diyafɛn ye.

Ne seenw ye sira tilennin minɛ.

Kabini ne denmisɛnman,

ne tugur'a kɔ.

16Ne ye n tulo malɔ dɔɔni dɔrɔn,

ne y'a sɔrɔ.

Ne ye koo caaman lɔn kosɔbɛ.

17Ale barika la,

ne ka koow tagara ɲa.

Min ye lɔnniya di ne ma,

ne bena barika la o tigi ye.

18Ne y'a ŋaniya ko ne ben'a bato.

Koɲumankɛdusu be ne la,

ne tena nimisa o la abada.

19Ne jijara waasa k'a sɔrɔ,

ne ye n timina diya sariya batoko la.

Ne ye n bolow kɔrɔta sanfɛ ka Ala dali

ka n ka dɛsɛ fɔ lɔnniya la.

20Ne ye n ka miiriya sin a ma,

ne ma n yɛrɛ nɔgɔ, ne y'a sɔrɔ.

Ale sababu la,

ne kɛra hakilitigi ye kabin'a daminɛ.

Ne y'a lɔn ko a tena ne to abada.

21Ne kɔnɔ tun gwann'a ɲini la.

O le y'a to,

ne y'a sɔrɔ cogoɲuman na.

22Matigi ye ne sɔn boɲafɛn na,

min ye ne daa ye.

Ne ben'a waleɲuman lɔn n'o le ye.

23Aw minw te hakilitigiw ye,

aw ye na ne fɛ.

Aw ye don ne ka kalan na.

24Mun na aw bena to a tanya la ka waatijan kɛ?

K'a sɔrɔ, a nigɛ b'aw la.

25Ne mana n daa yɛlɛ,

n b'a wango la.

Aw ye sɔn a ma k'a kɛ aw ta ye, sara t'a la.

26Aw k'aw yɛrɛ majigi ka sɔn a ka tɔɔrɔ ma.

Aw ka sɔn a ka kalan ma.

Aw ben'a sɔrɔ aw kɔrɔ yɔrɔsurun na.

27Aw yɛrɛ ɲaa k'a ye ko ne ma sigɛnba kɛ a kosɔn

sanni ka lafiɲɛba sɔrɔ.

28Aw k'aw sɔbɛ don kalan la,

lɔnniya barika la,

aw bena sanu caaman sɔrɔ.

29Aw k'aw nisɔn diya Matigi ka makari kosɔn.

Aw kana maloya n'a tɔgɔ tanu ye.

30Aw k'aw ka kɛta kɛ sanni waati ka se,

o la, a bena aw ka sara d'aw ma a diwaati la.

Dɔnkili nin sɔrɔla Ezipiti

1 Aw ka Matigi tanu,

bari a ka ka ɲi,

a ka ɲumanya te ban abada.

2 Ala min ka kan ni tanuli ye,

aw k'a tanu,

bari, a ka ɲumanya te ban abada.

3 Aw ka Isirayɛli kɔlɔsibaga tanu,

bari, a ka ɲumanya te ban abada.

4 Aw ka diɲɛ Danbaga tanu,

bari, a ka ɲumanya te ban abada.

5 Aw ka Isirayɛli kumabɔbaga tanu,

bari, a ka ɲumanya te ban abada.

6 Aw ka Isirayɛliden jɛnsɛnninw kafobaga tanu

bari, a ka ɲumanya te ban abada.

7 Aw k'a ka dugu sigibaga n'a batoso lɔbaga tanu

bari, a ka ɲumanya te ban abada.

8Aw ka Dawuda ka masaya kɔrɔtabaga tanu

bari, a ka ɲumanya te ban abada.

9 Aw ka sarakalasebagaw wolomabaga tanu

olu minw ye Sadɔki dencɛw ye,

bari, a ka ɲumanya te ban abada.

10 Aw ka Ibrayima tangabaga tanu

bari, a ka ɲumanya te ban abada.

11 Aw ka Isiyaka tangakabakuru tanu

bari, a ka ɲumanya te ban abada.

12 Aw ka Yakuba ka Setigi tanu

bari, a ka ɲumanya te ban abada.

13 Aw ka Siyɔn wolomabaga tanu

bari, a ka ɲumanya te ban abada.

14 Aw ka masaw ka Masa tanu

bari, a ka ɲumanya te ban abada.

15 A ben'a ka jama kɛ setigiw ye kosɔbɛ,

o le y'a tanukun ye a ɲasiranbagaw bɛɛ fɛ,

Isirayɛlidenw fɛ,

siya min ka surun a la.

Aleluya!

Mɔgɔ ka kan ka lɔnniya ɲini

13 Tuma min na n tun ye kamelen ye,

sanni n ka taa yaala, n ye lɔnniya ɲini.k

14 N y'a sɔrɔ caaman

n ben'a ɲini foo ka taa se a dan na.

15 Ɛrɛzɛn be mɔn ka dusudiya di tuma min na,

feere be kuru cogo min na,

ne fana taamana nisɔndiya la ten fana

bari ne ye lɔnniya lɔn kabi n kamelen tuma.

16 N ye n tulo malɔ dɔɔni,

waasa ka kalan diman caaman sɔrɔ.

17 A kɛra sababu ye ne fɛ

ani lɔnniya min ye kalan ye,

n ka boɲa la a kan a ka kan nin min ye.

N tun ko n be n ka nisɔndiya ɲini,

18 n banbana ka lɔnniya ɲini n ma waati kɔnɔ.

19 N ye n ka hami bana a kosɔn

n ma n kɔ di.

20 N ye yɛrɛ tɔɔrɔ a kosɔn

n taara foo a nɔ fɛ.

N ye n tigɛ jan a fɛ,

n y'a ka gundo jati minɛ

n ye n yɛrɛ saniyani to.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index