Soekvorm

Ɨtaikena Peba 21:16

16Ɨ nɨnda Kaisareya ke b'auyaena rɨga kea gɨlgɨl sɨn kɨma wuwonj, ɨ ton ket niito yɨpa Kipriyo tunggam Nasonɨmna met wa sɨn obai omnam. Ɨ ton re yɨpa kesam b'auyaena rɨga na yɨbnonj.