Soekvorm

Ɨtaikena Peba 3:21

21Ɨtemb re Yesu b'ogla ɨbɨm de pumb tungg wa, ngɨrpu ra onggɨtyam wɨn ik dem ɨt re ra God komkesa gasa sisɨl tamnɨkiny dem. Seg ket ton ik dem. Mop nokɨp God kea get ke Tina yɨna bageyam odede yɨt omnena teyinonj pɨtapɨta omnenam.