Soekvorm

Luk ma Peba 1:45

45Sɨ ton b'ogɨl omni omb jɨ yeto re yɨtkak gar ke akateniny rɨna re Yonggyam tin wumɨr womnonj, mop nokɨp opimemb Tina yɨtkak opima ɨmɨnjogɨm taukanj.”