Soekvorm

Matayo ma Peba 24:49

49Sɨ ɨngkaemb ton ket b'atom odede negɨr mɨle omnɨkam, opi re ti wɨko rɨgamadwar ipowam, ɨ ɨkpɨp rɨga kɨma owou yiyand wɨmenam ɨ ɨk onaika yiyand wɨmenam.