Soekvorm

Matayo ma Peba 8

Yesu Leprosi Kopa Rɨga Yɨsakendonj

(Mak 1:40-45; Luk 5:12-16)

1Ɨ re Yesu onggɨt sukak ke paga wa etaeta ikonj, jogjog rɨga bobop Tin yɨmta undoka iyo. 2Sɨ yɨr de, yɨpa leprosi kopa rɨga ikonj Ti pɨlwa dɨde ket kumsos b'amkonj odede yɨt kɨma da, “Yonggyam! Ra man singi taet, Man rɨrɨr e ken kɨlkɨp kesa notɨnyɨt.” 3Ɨ Yesu ket Tina yɨm b'ɨtnɨkonj dɨde ket tin yesopayonj odede yɨt kɨma da, “Kon ɨta singi, kɨlkɨp kesa ae!” Sɨ odenja ket ton kɨlkɨp kesa awonj onggɨt leprosi kopa ke. 4Seg ket Yesu tin yomnonj da, “Yɨr de, goro yama na usekainɨm dor. Ajɨ meke dɨde ket molenggyam b'atouyaet yɨna sɨ rɨgam pɨlwa. Sɨ man ket Godɨm sɨ gasa tanggɨkinyɨt dor ɨ eyinyɨt de yɨna sɨ rɨgam pɨlwa sɨ omnɨkam rɨna re Mose b'ingawa yoramitonj. Nokɨm da ɨdenat ton mɨtɨmjas rɨga wa wɨpɨnd da ‘Man kea b'ɨsakenjɨt dɨde kɨlkɨp kesa aet.’”

Roma Andred (100) Geja Rɨga Mopyamɨmna Gar ke Utkunda gatab Yɨtkak

(Luk 7:1-10; Yoan 4:43-54)

5Ɨ re Yesu Kaparnaum taun mora wa b'ɨgaronj, yɨpa Roma andred (100) geja rɨga mopyam Ti wus wa ikonj dɨde ket Tin yɨgekitonj 6odede yɨt kɨma da, “Yonggyam! Yɨpa koina wɨko rɨga re dɨmɨr kopa kɨma e pas nate yɨbɨm metɨnd, dɨde negɨrjog b'ɨdgotnena e yokateny.” 7Seg Yesu ket tin yomnonj da, “Kon ɨta tin ɨsakendam yopen.” 8Sɨ daka ɨtemb Roma andred (100) geja rɨga mopyam yɨsmonggawonj da, “Yonggyam! Kon ma odede rɨrɨrkɨpjog rɨga en Men yɨt omnam da, ‘Man b'ɨtgaret koina met wɨngɨr wa!’ Ajɨ b'ogla yɨt nena yopulite, sɨ ɨdenat koina wɨko rɨga b'ɨtɨsakenj. 9Mop nokɨp koda re yɨpa juwai kɨma rɨga wɨra nate nɨbnyɨn dɨde kwa daka kor wɨrand opima geja rɨga nɨbnainy. Sɨ ra kon yɨpa geja rɨgand ingaen da ‘Meke,’ sɨ ton ɨta yik, ɨ ra kon kwa yɨpa rɨgand ingaen da ‘Metkɨm,’ sɨ ton ɨta ik. Ɨ kwa ra kon yɨpa koina wɨko rɨgand ingaen da ‘Man ɨtemb gasa yomnɨke,’ sɨ ton ɨta omnɨk.” 10Sɨ re Yesu tina yɨt utkundonj, Ton kɨd kesa na awonj dɨde ket ten amninonj yepiya re Tin yɨmta yundoko da, “Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da Kon maike ya pɨlnat odede ɨmɨnjog gar ke utkunda rɨga yodarond Israel rɨga wa wɨngɨrɨnd. 11Ɨ Kon wen tamninyɨn da jogjog God ma obagɨki kesa rɨga opima tuweny dem gowukoi komkesa gatab ke, ɨlemet ke dɨde kemagmet ke, ɨ dɨde ket diyamdiyampund pɨpmet takatenanj dem omitenam yɨpand Abraam kɨma ɨ Isak kɨma ɨ dɨde Yakob kɨma de pumb tungg wa. 12Sɨ Israel rɨgapim pop onggɨt pumb tunggɨm tɨb rɨga, ajɨ God opima ten teskokiny dem dea ta bau ke sɨbɨbsɨbɨb pɨpmet wa, dɨde ket amimemb de ton yii kamil b'iyowa tuweny dem, dɨde kopa b'angnena kɨma or b'ɨinɨka tuweny dem.” 13Seg ket Yesu ɨtemb Roma andred (100) geja rɨga mopyamɨnd yomnonj da, “Meke! Moina gar ke utkunda rɨrɨrɨnd ɨta mornɨm tawɨk.” Ɨ onggɨt wɨnjogɨnd kea ɨtemb tina wɨko rɨga b'ɨsakendonj.

Yesu Jogjog Kopa Rɨga Esakenjinonj

(Mak 1:29-34; Luk 4:38-41)

14Ɨ re ket Yesu yikonj Petromna met wa, Ton kea Petromna konggayam jeam yɨr wongonj re ton juwar map pasɨnd ekobliti wɨbnonj. 15Sɨ re ket Yesu tina yɨmɨnd wesopayonj, juwarɨt tin wɨraronj. Seg ket ɨtomb kongga onyitonj dɨde ket Yesund yɨm yokawonj. 16Ɨ re sɨ imokonj, rɨgap jogjog negɨr wɨngawɨnga ke imdi rɨga eyento Yesum pɨlwa. Ɨ ket Yesu Tina yɨtkak ke negɨr wɨngawɨnga eaukeninonj dɨde ket komkesa kopa rɨga esakenjinonj. 17Sɨ nangga pena Ton odede mɨle yomnɨkonj re onggɨt bageyam Isayamna opureni yɨtkak rɨrɨrkɨp omna mana ɨte re da,

“Ton Tilenggyam meraina gɨm bodakak mɨle akasinonj,

dɨde meraina kopa pokɨrɨnd b'ɨtangisinonj.”

Yesund Yɨmta Undoka map Bebɨg

(Luk 9:57-62)

18Ɨ re Yesu rɨga bobo yɨr yongonj Tin ɨwatɨndenand, Ton ket Tina b'auyaena rɨga engainonj sɨpa tab wa ɨjendam. 19Ɨ ket yɨpa Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga Yesum pɨlwa ikonj, ɨ ket Tin yomnonj da, “Ouyaena rɨga! Kon ɨta men yɨmta undoka mitiyenyɨn rɨtata ra man metkenyɨt.” 20Sɨ Yesu ket tin yomnonj da, “Gongɨr wa opima towa wul bora wɨmenam, dɨde pumbɨnd ngena wa kwa opima towa met, ajɨ Rɨgamna B'ɨgam re awɨr e kwa Ti wɨmenapu pɨpmet mop owaglitam.” 21Ɨ kwa yɨpa Tina b'auyaena rɨgat Tin yomnonj da, “Yonggyam! Kon yɨmta kae Mor pɨlwa tɨtenjɨn ajɨ naska kon kor b'und eungitam neken.” 22Ajɨ Yesu tin yomnonj da, “Man yɨmta nundoke! Ajɨ toko wɨngawɨnga ke uj rɨgap gop raukinem towainajog uj rɨga.”

Yesu Depu Rɨb Muma kesa Yomnonj

(Mak 4:35-41; Luk 8:22-25)

23Seg re ket Yesu gɨga wa angitonj, sɨ Tina b'auyaena rɨgap kea Tin daka yɨmta yundoko gɨga wa angitam. 24Ɨ ket yɨr de, demb de ukoi depu rɨb b'atomonj onggɨt sɨpand, sɨ ɨdenatemb ket wurop ɨtemb gɨga ɨkangɨndena yiyo nyɨ b'auratam. Ajɨ Yesu re yutunga na yikonj. 25Sɨ Tina b'auyaena rɨgap Ti pɨlwa wuwonj dɨde ket yɨt opmura yiyeno odede yɨt kɨma da, “Yonggyam! Yɨm nokaine! Men momta im negɨr taindam.” 26Ɨ ket Yesu ten amninonj da, “Utkunda kesa rɨga! Wɨn nangga paim mogamoga aenindam?” Ɨ Ton ket odenja utnyitonj dɨde ket rɨb ake sɨpa wuro samany eyowonj. Seg ket sɨpa kupkakupka mumakesajog awonj. 27Sɨ komkesa rɨga re kɨd kesa na aukɨto, dɨde ket endento da, “Sɨ rɨdede rɨga e jɨ? Rɨb ake sɨpa wuro todaka kea Tin yɨt yutkunjya!”

Yesu Nɨmog Negɨr Wɨngawɨnga ke Okati Rɨga esakendonj

(Mak 5:1-20; Luk 8:26-39)

28Ɨ re Yesu opendonj yɨpa sɨpa tab wa de Gadarene eriya wa, nɨmog negɨr wɨngawɨnga ke okati rɨgap Tin wɨpwɨp yomnonda yepiya re gɨmo yɨund oski gopmet ke opendonda. Sɨ osiemb rɨga nɨmog re ma sobijog wɨp ɨnggrawa kesa na ebnonda, sɨ onggɨt penaemb makwa yet rɨrɨr aukenenonj opandenam onggɨt nya nata. 29Ɨ odenja ket ton obailitonda odede yɨt kɨma da, “God ma B'ɨga! Nangga e man singi yomnyɨt sowa pɨlɨnd? Sowa makaya ogeni wɨn yokas, ajɨ rɨngma, ma man naska kana e metket sɨn bebɨgɨnd oramitenam?” 30Ajɨ onggɨt wɨnɨnd rɨgap kea dɨkɨnd towa wus ke jogjog b'om bobo ongena eyento. 31Sɨ negɨr wɨngawɨngap Yesund yɨgekito odede yɨt kɨma da, “Ra man sɨn notpenjinyɨt rɨga wa pɨlke, sɨ man bea ngai sɨn nɨtmɨkurine de onggɨt b'om bobo wa pɨlwa.” 32Ɨ Yesu ket ten amninonj da “Wuwe!” Seg ton ket opekto onggɨt rɨga wa pɨlke, ɨ ket b'om wa pɨlwa b'ɨgarkɨto. Ɨ yɨr de, opimemb komkesa b'om bobo wanakana b'ɨkto sɨpa yuru kumb wa, ɨ ket sɨpa wa unykurto, ngɨrpu ket komkesa uj aukɨto. 33Sɨ opimemb b'om ongena rɨga b'ɨkento, ɨ re ton ket opekto taun wa, ton kea rɨga wumɨr amnento komkesa mɨle gatab rɨna re aukɨto dɨde kwa onggɨt gatab rɨna re negɨr wɨngawɨnga ke okati rɨga wa pɨlɨnd aukonj. 34Ɨ yɨr de, komkesa taun rɨgap kea Yesund yɨr ongongɨm yopeno. Seg re rɨgap Yesund yɨr yongo, ton Yesund yerkito towaina eriya ke ewaikitam dɨde menonɨm deta b'enga gatab wa.