Soekvorm

San 20

Yesu mɛkre' bitɛnkpiib ni

(Matie 28:1-8; Mark 16:1-8; Luk 24:1-12)

1*Saba ya daali gɛ̀bre', kutaaku kùa li faa nnɔ nɛ Mari Madelɛnn wɔre' ki fii' nì bìike, ki bure' likul nnɔ bó. U tì baa' ki laa' kutɛnku kùa bi là taa' ki bìin' likul nnɔ ŋa ji bi. 2Nɛ u sɛn' ki jon' Simɔn Piɛr nin *Yesu ya panpaankɛtɔ wà u yíe wɔ ki gbien' nnɔ saan, ki tì tɔke' bɛ ki ye: «Bi ñɛn' Yonbdaan likul nnɔ ni ŋɔ! Ta bɛn bi taa' wɔ ki ble' nà saan!»

3Nɛn saan nɛ Piɛr nin *Yesu ya panpaankɛtɔ nnɔ ñɛn' ki joh likul nnɔ bó. 4Bi joh ma nnɔ biʼkɛ bile tiinh nɛ, ama upanpaankɛtɔ nnɔ sɛn' ki cɛn' Piɛr ki kpiɛ' ki baa' liʼsaan, 5nɛ ki gbìen' ki liike', ki laa' tikpɛlcɛr nnɔ nɛ dɔ len, ama wa kɔn'. 6Simɔn Piɛr, wà paan' puoli bó ní nnɔ, mɔ baa', nɛ ki kɔn' likul nnɔ ni, ki laa' tikpɛlcɛr nnɔ dɔ len, 7ki laa' kukpɛlciɛku kùa bi là taa' ki pibn' *Yesu ya yul nnɔ jɛnde' ki dɔ likonkonl, kuʼba. 8Nɛn saan nɛ upanpaankɛ wà bi kpiɛ' ki baa' likul saan nnɔ mɔ kɔn' ki laa', nɛ ki teke' ki jin'. 9Kimɛ haali nin u ya yo ba laan là cii' nà kɛle' *Uwien ya gbɔnku ni ki ye *Yesu lá li mɛkre bitɛnkpiib ni nnɔ ya tingi. 10Nɛ *Yesu ya panpaankaab nnɔ liɛbe' ki kùn'.

Yesu cère' Mari Madelɛnn laa' wɔ

(Matie 28:9-10; Mark 16:9-11)

11Tɔ, Mari juore' ki se saali nɛ likul nnɔ saan ki muɔh. U se ki muɔh, nɛ ki lá gbìen' ki liike' liʼni, 12ki laa' Uwien ya tondb bile bi guo tiwɛnpenpient ki kɛ *Yesu ya gbɛnɛnt là dɔ nà saan nnɔ. Uba kɛ uʼyul là kunh nà bó, nɛ utɔ mɔ kɛ uʼtàan là kunh nà bó nnɔ. 13Nɛ bi niire' wɔ ki ye: «Upii, bɛ tien' a muɔh?» Nɛ u jiin' bɛ ki ye: «Bi ñɛn' nʼYonbdaan nɛ, ma bɛn bi taa' wɔ ki ble' nà saan.» 14U len' nnɔ ma nnɔ nɛ ki jiɛbe' ki laa' *Yesu se, ama wa bɛnde' ki ye *Yesu nɛ. 15Nɛ *Yesu niire' wɔ ki ye: «Upii, bɛ tien' a muɔh? A nuunh ŋmɛ?» Mari maale' ki ye ujɛ wà gu bukpàabu nnɔ nɛ, nɛ ki tɔke' wɔ ki ye: «Cɛnbaa, sin nɛ taa' wɔ la, wuɔn' nni, a ble' wɔ nà saan ń jo kí taa.» 16Nɛ *Yesu ye: «Mari.» Nɛ u jiɛbe' ki tɔke' wɔ *Sufmbɛ ya lenm ni ki ye: «Rabuni.» Niʼtingi si «Cɛnbaa.» 17Nɛ *Yesu ye: «La li co nni+, kimɛ ma laan don' nʼBaa bó, ama jo kí tì tɔke nʼninjiɛb kí ye: n doh nʼBaa wà yé niʼmɔ ya baa nnɔ bó nɛ. U yé nʼWien nɛ, ki yé niʼmɔ ya Wien.» 18Nɛ Mari Madelɛnn jon' ki tì tɔke' *Yesu ya panpaankaab ki ye: «N laa' Yonbdaan,» nɛ ki tɔke' bɛ *Yesu tɔke' wɔ tigbɛr tà nnɔ.

Yesu cère' uʼpanpaankaab laa' wɔ

(Matie 28:16-20; Mark 16:14-18; Luk 24:36-49)

19Tɔ, *Saba ya daali gɛ̀bre', kutaaku kùa li faa' nnɔ ya tajuɔku, nɛ *Yesu ya panpaankaab taan' ki te kuduku kuba ni ki pìnpìin' inañuɔn, kimɛ bi là fɛnge *Sufmbɛ ya ciɛnb nɛ. Nɛ *Yesu baa' ki lá sere' biʼsiik ni, ki tɔke' bɛ ki ye: «Li te mɛn uyɛnduɔn ni.» 20U len' nnɔ, nɛ ki wuɔn' bɛ uʼnuɔ nin uʼkɛle ni ya gbìɛn. Uʼpanpaankaab laa' wɔ ma nnɔ, nɛ biʼyɛnm sɔnge. 21Nɛ u tí tɔke' bɛ ki ye: «Li te mɛn uyɛnduɔn ni. NʼBaa sɔn' nni ma nnɔ, nɛ nʼmɔ sɔn' ninbi.» 22U len' nnɔ, nɛ ki piebe' biʼbo, ki tɔke' bɛ ki ye: «Teke mɛn *Mifuoñaanm. 23Ni fère' binib bà biʼbiɛre la, Uwien mɔ li fère bɛ. Na fère' bà la, Uwien mɔ ŋa ń fère bɛ.»

Toma laa' Yesu nɛ ki teke' ki jin'

24*Yesu ya panpaankaab piik nin bile ya uba bi yih wà Toma, ki liɛbe' ki yih wɔ lilebl nnɔ, ŋa là te nin bitɔb uyo wà *Yesu baa' biʼsaan nnɔ. 25Bipanpaankɛtɔb tɔke' wɔ ki ye: «Ti laa' Yonbdaan.» Nɛ u tɔke' bɛ ki ye: «Ma laa' bi là kpɛ' uʼnuɔ ni ipenjen nà saan ya gbìɛn, ka taa' nʼnɔbil ki tuun' igbìɛn nnɔ ni, ka taa' nʼnuɔ ki tuun' bi là cɔke' uʼkɛle ni nà saan nnɔ ya gbiɛl ni la, ma ń teke kí ji fiebu.»

26Tɔ, iwien iniin gɛ̀bre', nɛ *Yesu ya panpaankaab tí taan' ki te kuduku ni. Toma mɔ ji te biʼni. Nin inañuɔn pipi ma kɛ nnɔ *Yesu baa' ki lá sere' biʼsiik ni ki ye: «Li te mɛn uyɛnduɔn ni.» 27Nɛ ki tɔke' Toma ki ye: «Tɛnde aʼnɔbil kí mɛ niɛ saan, kí liike nʼnuɔ ya gbìɛn, kí tɛnde aʼnuɔ kí tuun nʼkɛle ya gbiɛl mɔ ni. Ji la maaleh tɛma, teke kí ji.» 28Nɛ Toma ye: «A yé nʼYonbdaan nin nʼWien nɛ.» 29Nɛ *Yesu tɔke' wɔ ki ye: «A laa' nni ma nnɔ nɛ ki teke' ki jin'. Bà ŋa laa' nni ki teke' ki jin' nnɔ, Uwien ya mɔnm te biʼbo.»

Nà cère' San kɛle' kugbɔnku kuu

30*Yesu tien' miyɔkm ya bontɔr mɔ tù yɛbe uʼpanpaankaab ya nun ni. Ba kɛle' tù kugbɔnku kuu ni. 31Bi kɛle' tuu nɔ ŋɔ ní teke kí ji kí ye *Yesu yé Uwien ya Nigɛndkɛ Kristo, ki yé Uwien ya Bijɛ nɛ. Ni teke' wɔ ki jin' la, wɔn bo nɛ ni li lɛ limiɛl.

Uwien ya Jɔtiefɛ̀nku ya gbɔnku

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index