Soekvorm

Nyanra Njekawkulege 3

Pierre ade nja njèdɔgemete mong ɗaj-ɗaj

1Ndɔ karé bè, loo ke kàde tel ra’n se mbɔr’n, Pierre se Jean à awi ke kêm kei’t le Nube le kɔji se’n tà. 2D’unn dingem karé ke d’oje’n ke njèdɔgemete d’unde’n tàbit kei’t le Nube ke dé ɓar’n «Tàbit kei ke maje ngain.» Dé ree se’n d’unde’n bè se ndɔge malang le kade kɔ nyan dooge ke à reei kêm kei’t le Nube. 3Loo ke doo nè an Pierre se Jean à reei ke kêm kei’t le Nube’t ɓaa, è kɔ de nyan se kumndoo. 4Pierre ede doo nè nga ede nè:

– An jè sêw-sêw.

5E an dè sêw-sêw ngine ede nè n’a n’inge nyan karé ji de’t. 6Nè Pierre ede dingem nè nga ede nè:

– M’aw se nar-nda éké nar-ɔr jim’t le kadi lé. Nè nyan ke tò jim’t nga, m’a m’adi se ri Jésu-Krist ke Nazareth, ɔse nang in dɔ i njiye.

7Pierre uwe jikon doo nè nga unn’n ur’n dɔ. Ke loon’t nè kuwe, da nja’n se kukul-nja’n mongi ɗaj-ɗaj. 8E ɔse nang karkat in dɔ. Unn gir njiye, aw a, tel a tɔ. E njiye tal jaker-jaker, aw se de kêm kei’t le Nube ɗɔi’n. 9Kosdooge malang an-in nin loo njiye’t se loo ɗɔi Nube’t le’n a tɔ. 10Dé ger’n njai titeke è nga kuwe á ndɔ ke ndi nang à kɔ nyan tàbit kei’t le Nube ke ri’n nè: «Tàbit kei ke maje ngain.» Loo ke dooge an-in nyan ke tee dè dingem ke njèdɔgemete’t nè nga bè ɓaa, ɓel unde de ndàt gang de ade ndii tikn.

Pierre ɔrgir tà kêm kei’t le Nube

11Njèdɔgemete nè nga liger go Pierre se Jean lagr-lagr. Ndil kosdooge malang tee an-in soin-soin ade an-in nan som-som reei ra de’t gir pal’t le Salomon. 12Nè loo ke Pierre an kosdooge ke reei ra de’t nè nga bè ɓaa, è deje de ede nè:

– Sei dooge ke ɓeekon ke Israel, ké bain á adi ndil si tee an-in soin-soin dè njiye ke dɔgemete nè in njiye nga wa? Ké bain á adi kum si tò dè jé jè’t kakak titeke è tɔgmong le jé, éké kile koje dè Nube’t le jé á j’ade dɔgemete nè njiye’n wa? Ḿ-m̀, è jè lé. 13Nube le kà jéige Abraham, Isaac se Jacob ule ndubra dè Jésu Ngonn njèkule’t le’n. Jésu nga, sei ulei nin ji njékonɓeege’t a, i naji se ra si dènn’t tàkum Pilate’t a tɔ; nè è an titeke kinye Jésu dɔ è soo’t. 14E ke tò se ninn’n ke njè ra nyan se dè naje’n nga, sei utei nin mbeng, nè njè tɔl dooge tá i deji Pilate kade inye’n dɔ ade sei. 15Sei tɔli Ngar ke njè kade dooge ndii kumgajer se non nga, nè Nube ade unde loo tee dann njé ke koo’t. Jésu ke Nube ade unde loo tee dann njé ke koo’t nga, jè j’an’n se kum jé a, j’oo tàge le’n se mbi jé a tɔ. 16Njèdɔgemete ke nda nè nga, sei an-in nin a, sei geri nin a tɔ. Takul ri Jésu ke unde kêm’n de’t á nja’n mong’n ɗaj-ɗaj ade an-in malang. 17Ngakonmge, man m’ger mbak titeke nyan ke sei se ngar-ɓeege le si i rai ɗarinè nga, i rai dè mbe’t karè. 18Nè nyankêmkon ke ayé ra Krist ke Nube ule’n nga, Nube kuwe ade njéribe-dè-tàge le’n tami tà’n kété mari. Tà nè nga aw loon’t deĵ ɗarinè. 19I turi hal si ɔsi wan i teli ke ra Nube’t le kade bɔr kaiyage le si kɔke. 20Titeke bè á Kuwe-ɓee à ade’n sei loo taa kebe ndɔ ke à ule’n Jésu-Krist kade tel ree on’n ɓee le’n. 21Jésu-Krist nè nga, gar-gar à ra ɓee danrán sár kade kurloo gɔl nyange malang loon’t gugu ase’n deĵ. Kurloo gɔl nyange loon’t gugu nga, Nube ade njéribe-dè-tàge le’n ke tooi se ninn de edi sei tà’n kété mari ɓá. 22Moise tam tà nè nga kété ede nè: «Kuwe-ɓee Nube le si à ɔr njèribe-dè-tà ke tànn’t karé dann ngakon sige’t. Uri mbi si ooi tàge malang ke à edi sei nga. 23Nanan ke ur mbi’n oo’n tà le njéribe-dè-tàge ke tà Nube’t nè nga lé ɓaa, d’a d’ade kum’n à udu dann kosdooge’t le Nube.» 24Njéribe-dè-tàge malang, unn gir dè Samuel’t sár tee’n dè njé ke uti goo’n nga, ei tami tà’n kété se gonan-gonan ɔji dè ndɔge ke jè ndii nè nga. 25Sei nga, sei ngannkà njéribe-dè-tàge ke tà Nube’t. Ndɔ ke Nube unn ndu’n kété mari ade kà jéige loo ke ndɔ ke ede’n Abraham ede nè: «Girkoje dooge malang ke dè nang nè a ingei ndutɔr takul ngannkàige. Sei sei njé kinge nyan-ndube ke ɔje dè kunn-ndu nè nga. 26Nube ɔr ngonn njèndi le’n Jésu ule’n ra si sei’t kuwe kété desêin sàk-sàk. Nube ade ngonn njèndi le’n Jésu unde loo tee dann njé ke koo’t. Ke nè á nanan géa dann si’t inye go nyanra pás-pàsge le’n ɓaa, Jésu à tɔr ndu’n dè si’t.

Gulei New Testament

©Alliance Biblique du Tchad, 2004

More Info | Version Index