Soekvorm

Nyanra Njekawkulege 9

Saul tel tur hal’n

(An-in NRNK 22.6-16; 26.12-18 tɔ)

1Njékuwe-gir Kuwe-ɓeege nga, Saul ebe ra’n dè ra de kade ra de tur de’t lé ɓai a, è aw kum’n ke kété-kété dè tɔl de’t a tɔ. E an-in hant aw ra maw njèkuje nyan-mese’t, 2deje’n magtubge tede kaw’n kêm kei kebe nange’t kêm ɓee-bò ke Damas. Saul ra titeke bè tede kade ke nè á inge dingemge éké dinyege ke nange ke unni rebe le Kuwe-ɓee Jésu ɓaa, ayé tuwe de, tɔ de ree se de kêm ɓee-bò ke Jérusalem. 3Nè loo ke Saul unde dè ɓee-bò ke Damas ngɔr ɓaa, ke loon’t nè kuwe, nyan in danrán ndogó gan dè’n wàk. 4E gudu nang bɔlɔk ɓaa, è oo ndu doo ɓar’n deje’n ede nè:

– Saul, Saul, ké bain á ɔr’m kororoi bè wa?

5E deje doo ke ɓar’n deje’n tà nga ede nè:

– Kuwe-ɓee, ké i nan wa?

Kuwe-ɓee tel ede Saul ede nè:

– Man m’ee Jésu ke i ɔr’n kororoi nga. 6Ɔse nang in aw kêm ɓee-bò’t ɓaa, d’a d’edi nyan ke i a i ra nga gar-gar.

7Njémade-loo-kawge le Saul nga tà ige de sêl ade teli ndai ribik. Ei ooi ndu doo ke ɓar, nè an-in danra’n lé. 8Saul ɔse nang in teen kum’n nyan-nyan nè kum’n libe ade an loo lé. Njémade-loo-kawge le’n uwei ji’n ndɔri nin ngênn-ngênn awi se’n kêm ɓee-bò ke Damas. 9Saul ndi ase ndɔ mute anje kan loo a, anje kuse nyan éké kain nyan a tɔ.

10Njèkuwe-gir Kuwe-ɓee Jésu karé bè ndi kêm ɓee-bò ke Damas ri’n nè Ananias. Kuwe-ɓee tee dènn’t se nyanpinde ɓar’n ede nè:

– Ananias!

E ndige tànn’t ede nè:

– Kuwe-ɓee, an! man á m’nda nè.

11Kuwe-ɓee tel ede Ananias ede nè:

– In dɔ, ɔte ɗarinè aw dann rebe ke dé ɓar’n Rebe ke danné sêw. Aw kêm kei le Judas i deje’n dingem karé ke ri’n nè Saul. Doo nè nga ɓee koje’n è Tarse. An! doo nè nga ndi à ɔje tà se Nube ɗarinè. 12Nyanpinde’n ade an dingem karé ke ri’n nè Ananias, è aw goon’t kei unde ji’n dènn’t le kade kum’n tel an loo.

13Nè Ananias tel ede Kuwe-ɓee ede nè:

– Kuwe-ɓee, m’oo ser nyanra doo nè nga tà dooge bule. Majelé malang ke doo nè ra se njé ke lei ke tooi se ninn de ke kêm ɓee-bò ke Jérusalem nga géa, m’oo ta’n se mbi’m a tɔ. 14Maw njékuje nyan-mesege unni ndu de adii le kade tuwe dooge malang ke ɓari rii le tɔ de. E ke nè á è gir ree le’n.

15Nè Kuwe-ɓee tel ede Ananias ede nè:

– Aw, tede doo nè nga è nyan ra kule ke man m’ɔr’n le kade unn ri’m ase’n loo non dooge ke ei Juipge lé a, se non ngar-ɓeege a, se non kos ngann Israelge a tɔ. 16Doo nè nga, man kuwe m’a m’tɔje’n nyankêmkonge malang ke à inge tede ri’m gar-gar.

17Ananias in aw kêm kei go Saul’t ɓaa, è unde ji’n dènn’t ede’n ede nè:

– Ngokon’m Saul, Kuwe-ɓee Jesu ke kété tee dèi’t pan rebe ke a i ree’n nga ule’m le kade i tel an loo a, le kade Ndil-Kêmnda taa kêmi pel-pel a tɔ.

18Ke loon’t nè kuwe, ginde nyan tee kum Saul’t toso nang tite ngɔ nyan bè ade tel an loo njai-njai. E ɔse nang in dɔ ade d’ule’n manné njonm ke loon’t nè. 19Loo ke è use nyan ɓá ɓaa, tɔge’n tel ree rann’t gugu.

Saul ile mber Tà ke Maje kêm ɓee ke Damas

Saul nain se njékuwe-gir-Jésuge ke kêm ɓee-bò ke Damas ndɔ’n bule ndêin. 20Ke loon’t nè kuwe, è unn gir kile mber tà le Jésu kêm kei kebe nange’t titeke Jésu nga è Ngonn le Nube kerɔte kuwe. 21Dooge malang ke ooi tà le Saul nga, ndil de tee an-in soin-soin ade edi nè:

– Ké è n’ee ke n’nda nè nga kuwe á n’ee njè ra kum njétaakêm-Kristge ke Jérusalem ndoo nè lé wa? Ké n’ree tede le tuwe de tɔ de kaw se de kade de maw njékuje nyan-mesege lé wa?

22Nè Saul nda garang-garang se ndɔge malang de kundekêm’t le’n. E ede Juipge ke Damas ndàt titeke Jésu nga è Krist kerɔte kuwe.

23Mbɔr go’t gugu ɓaa, Juipge ɔri nan tà le tɔl Saul kɔke. 24Nè Saul oo tà’n kété. D’um’n tà keige’t le ɓee-bò nè nga ndɔ a, kada a, le tɔl’n. 25Nè Pajage le Saul unni nin dann ndɔɔ ilei nin kêm janga’t, risi nin nang gide geng bɔr’t.

Saul tel aw Jérusalem

26Loo ke Saul tel tee kêm ɓee-bò ke Jérusalem ɓá ɓaa, è sang le kum nan’t bɔk se njékuwe-gir-Jésuge. Nè ei malang ɓeli gide’n m an-in nin ke njèkuwe-gir-Jésu ke get lé bai. 27Barnabas ɔr non Saul aw se’n ra njékawkulege’t, è ede de ede nè:

– Saul nga kété an Kuwe-ɓee rebe a, Kuwe-ɓee tam se’n tà a tɔ. Saul nda kêm’n káng ile mber Tà ke Maje se ri Jésu ade dooge ke kêm ɓee-bò ke Damas.

Barnabas ɔr gir nyange nè titeke bè ade njékawkulege ooi njai. 28Unn gir kêm ndɔn’t nè nga, Saul ringe se njékawkulege kêm ɓee ke Jérusalem. E nda kêm’n káng ile mber Tà ke Maje se ri Kuwe-ɓee Jésu. 29Saul ɔje tà se Juipge ke tami tà grec a, naje se de tà a tɔ. Nè ei nè nga sangi le kade dé tɔl’n. 30Nè loo ke njétaakêm-Kristge ooi tà nè bè ɓaa, ei ɔri non Saul awi se’n kêm ɓee-bò ke Césarée adi tel aw ɓee le’n Tarse.

31Titeke bè á njékebe nange le Nube bere mbak ke ɓeekon ke Judée se Galilée a, se Samarie teli ndii se kêmlom. Njétaakêm-Kristge rai tɔge a, ilei koje dè Kuwe-ɓee a tɔ. Kɔr de in dè made’t ke kété-kété takul nain ke tɔgmong le Ndil-Kêmnda nain se de.

Pierre aje Enée

32Pierre aw se kêm ɓee-ɓee. Ndɔ karé bè è aw ɓee le njétaakêm-Kristge ke ndii kêm ɓee ke Lidda le kan de tɔ. 33E inge dingem karé ke ri’n nè Enée. Dingem nè nga kêl ra’n wei tonrin ade tò nang dè tire ratur’t lo sɔsɔ. 34Pierre ede Enée ede nè:

– Enée, Jésu-Krist aji ɓá! Ɔse nang in dɔ i kuwe i gɔl tire lei.

Ke loon’t nè kuwe, Enée ɔse nang karkat in dɔ. 35Loo ke dooge ke ndii kêm ɓee ke Lidda se njé ke ndii kêm mbo ke Saron malang an-in ratur ke ɔr dè Enée’t nga bè ɓaa, ɔsi wan teli undei kêm de dè Kuwe-ɓee’t.

Tabitha tel ndi kumgajer

36Dinye karé ke njètaakêm-Krist ndi kêm ɓee ke Joppé. Dinye nè nga ri’n nè Tabitha ke dé ɓar’n Dorcas se tà grec. Dorcas se tà le jéi ɓaa è «jêl». E dinye noje ke ra nyange gai-gai uwe’n noje se njéndooge bule. 37Ndɔ karé bè, Tabitha oso se ratur ɓaa wei. Loo ke dé ndogo’n mann ɓá ɓaa, d’unn’n d’aw d’ile’n kêm kei ke dè made’t dɔ. 38Ɓee ke Joppé nga tò ngɔr se ɓee ke Lidda. Loo ke njékuwegir-Jésuge ooi titeke Pierre ndi kêm ɓee ke Lidda ɓaa, ei ulei dingemge joo rann’t. Dooge joo ke d’ule de rann’t nga, ndêti nin edi nè:

– Kɔkrɔ karè, in se jé nan’t nal tile mbɔr.

39Pierre in aw se dooge ke joo nè nga nan’t. Loo ke è tee Joppé ɓá ɓaa, d’ɔr non’n d’aw se’n kêm kei ke dɔ dè made’t. Njékei-kingege malang reei an-in dè Pierre girm se non tà de’t jik-jik. Taɓai dé tɔje’n kubuge gai-gai ke Dorcas ra ade de loo ke è ndii’n kumgajer ɓai nga. 40Pierre ade dooge malang teei nata. E ɔse keje’n nang ɔje tà se Nube ɓita tel tur ra’n ke dè ninn’t ede nè:

– Tabitha ɔse nang in dɔ.

Ke loon’t nè kuwe, Tabitha teen kum’n yerer an Pierre. E gɔl ra’n yák-yák in ndi dɔ ngêrêng. 41Pierre ule ji’n ade Tabitha uwe in’n dɔ. Pierre tel ɓar njétaakêm-Kristge se njékei-kingege ule’n ji de’t kumgajer. 42Kɔbe nyan ke tee nè nga oso se loo mbit-mbit kêm ɓee ke Joppé ade dooge malang geri. Dooge ngain undei kêm de Kuwe-ɓee’t takul nyan nè nga. 43Pierre ra ɓee Joppé kêm kei le Simon ke njè kɔr gide ndar ade kuru’n ebe ɗak.

Gulei New Testament

©Alliance Biblique du Tchad, 2004

More Info | Version Index