Soekvorm

Luc 10

Jésu ule njékuwe-girnge kɔr-ji sejimute-gidé-joo kile mber’t

1Go’t gugu, Kuwe-ɓee ɔr njékuwe-girnge ke rang kɔr-ji sejimute-gidé-joo ule de joo-joo nonn’t kété kêm ɓee-bòge se kêm ɓeege malang ke ndi à aw ke tutu ɓai nga. 2E ede de ede nè:

– Ko ke ide kum kuje è ngain, nè njékujennge ii lé ɓai. I deji Nube ke è kuwe-ndɔr le kade ule njékuje koge loo sa ko’t le’n. 3Awi, an-in! sei i tooi asinan se ngann batege ke m’ule de dann heng-ge’t bè. 4Loo ke a awi ɓaa, an-in tá nè a kin-in kunni nar éké mbu ji si’t; i tulei gabang’t nja si’t lé tɔ. Ke nè á a awi ɓaa, i ndai nang se rebe-rebe i rai dooge lapya lé. 5Kêm kei ke rara ke a awi tutu nga, edi dooge ke kêm kei nè titeke bè kété edi nè: «Maje kade ndutɔr nain se si.» 6Ke nè á doo karé ke ndi dè njann’t tchên le kinge ndutɔr ndi kêm kei nè nga ɓaa, ndutɔr le si à nain se’n. Ke nè á è bè lé ɓaa, ndutɔr le si à tel ree kinge sei gugu. 7Kêm kei ke rara ke awi tutu nga, è kuwe i ndii tutu, usei a, an-in nyan ke d’ade sei a tɔ; tede tete ndam á tɔ karè m tete kule tɔ karè lé. Awi asi loo nák-nák tà keige’t le dooge lé. 8Kêm ɓee ke rara ke a awi tutu nga, ke nè á dooge uwei sei ke ra de’t adi sei nyankuse ɓaa, usei. 9Ɔri ratur ra njératurge ke kêm ɓee’t nè a, edi dooge ke kêm ɓee’t nè nga edi nè: «Konɓee le Nube nain ngɔr se si ta.» 10Nè kêm ɓee ke rara ke a awi tutu nga, ke nè á dooge ke kêm ɓee’t nè uwei sei ke ra de’t lé ɓaa, undei loo i teei awi ndá-loo’t i tami edi nè: 11«Bubur ke kêm ɓee’t le si ke uwe nja jé’t nga, jè geke gák-gák j’um dè si’t.» Nè gar-gar, è tà le kade i geri titeke Nube à on ɓee dè si’t ngɔr ta. 12Kerɔte kuwe, man m’ede sei ndàt, titeke kêm ndɔn’t nè nga, tà ke d’a gang dè dooge ke kêm ɓee’t nè à tur ngain dum tà ke ndɔ ke Nube à gang dè dooge ke kêm ɓee-bò ke Sodome nga ɓai.

Jésu in se dooge ke mbati turi hal de

(An-in Matt 11.20-24 tɔ)

13Sei dooge ke kêm ɓee ke Chorazin nga a an-in ɓai! Sei dooge ke kêm ɓee ke Bethsaida nga, a an-in ɓai! Nyankɔbege ke ndɔ ke dé ra dann si’t nè nga, ke nè á ndɔ ke kété dé ra d’ade dooge ke kêm ɓee ke Tyr se Sidon an-in ɓaa, bainléa ɓila à tulei kubu ndoo ndii nang dann bu’t tede turi hal de mari bere. 14Gir’n ke nè á, ndɔ gangtà’t ɓaa, tà ke d’a gang dè dooge ke kêm ɓee ke Tyr se Sidon nga à è soo’t dum le si. 15Sei dooge ke kêm ɓee ke Capernaum, ké sei giri kêm si’t edi nè ɓee le si nga d’a tel’n ke ɓee ke bò wa? Ḿ-m̀ è bè lé, ɓee le si nga d’a tel’n ke ɓee ke njè kutu go madennge malang.

16Jésu tel ede njékuwe-girnge ede nè:

– Nanan ke ur mbi’n oo’n tà le si ɓaa, è man kuwe á ur mbi’n oo’n tà le’m. Doo ke rara ke ute sei mbeng ɓaa, è man kuwe á ute’m mbeng. Ke nè á doo ute’m man mbeng ɓaa, è njèkule’m á ute’n mbeng m è man lé.

Njékuwe-gir-Jésuge ke kɔr-ji sejimute-gidé-joo teli mba’t reei

17Go’t gugu, njékuwe-gir-Jésuge ke kɔr-ji sejimute-gidé-joo teli se ranel reei edi nin edi nè:

– Kuwe-ɓee, ndilge ke majelé géa, loo ke jè tam tà se rii ɓaa, d’ule dè de d’ade jè.

18Nè Jésu tel ile de dè’t ede nè:

– Loo ke m’an loo gerer ɓaa, m’an Mweisekar’m lé in danrán oso nang tite ndi ke têl bè. 19An-in! man m’ade sei tɔgmong le kade i tubei dè li jênênnge se kuju-nang-ge nang a, le kade i leri tɔgmong le njèban nang làr a tɔ. Nyan karé bè géa à ra sei majelé lé. 20Nè né è bè géa, i rai ranel tede ri si ke dé ndang kêm Konɓee ke danrán’t, m i rai ranel tede ndilge ke majelé ke ulei dè de adi sei nga lé.

Jésu tɔje Bɔ’n njékuwe-girnge ade geri nin

(An-in Matt 11.25-27; 13.16-17 tɔ)

21Kêm kàdenn’t nè nga, Ndil-Kêmnda ade ranel rusu kêm Jésu njin-njin ade tam ede nè:

– Bɔ’m, i Kuwe-ɓee ke danrán se ke dè nang nè, m’tɔyi tede i ribe dè nyange nè nga ade dooge ke nyanger le de goto, nè njékumkunjuge se njényangerge ɓaa, i ɓɔyɔ se de dè kák. Oiyo Bɔ’m, m’tɔyi tede i kuwe ɔje nyan nè nga titeke bè se go kêmkanm lei.

22Bɔ’m tel se nyan malang um jim’t. Doo karè bè ke ger’m man ke Ngonn’n goto, nè Bɔ’m karè bere á ger’m ke ngonn’n. Doo karé ke ger Bɔ’m goto, nè man Ngonn’n kuwe karé bere á m’ger’n. Doo ke man Ngonn’n kuwe m’ndige ɓita m’a m’ribe se’n dè Bɔ’m kade ger’n ke doo ke bè ɓai.

23Loo ke dooge ke rang gotoi se njékuwe-girnge ɓaa, Jésu tel tur ra’n dè de’t ede de ede nè:

– Doo ke kum’n an nyan ke sei an-in nè nga ɓaa, ra’n à nel’n. 24Man m’ede sei ndàt, njéribe-dè-tàge ke tà Nube’t se ngar-ɓeege bule ke kété mari ndigi kan-in nyange ke sei an-in ɗarinè, nè d’an lé. Dé ndige koo tàge ke sei ooi ɗarinè, nè d’oo lé.

Sertà le dingem ke njè ra kêmkanm ke ɓee le’n è Samarie

25Njèkɔrgir gute-ndu Nube karé bè ɔse nang in dɔ, unn tà deje Jésu an-in’n kêm’n ede nè:

– Njèndó dooge nyan, ké ri á m’a ra ɗarinè le kinge’n ndikumgajer ke à tò se non nga wa?

26Jésu tel deje dingem nè nga ede nè:

– Ké tà ri á magtub gute-ndu Nube ke ndɔ ke Moise ndang tam wa? Ké ri á i tute kêm magtub’t nè nga wa?

27Dingem nè nga ile jésu dè’t ede nè:

– Magtub gute-ndu Nube ke ndɔ ke Moise ndang nga tam ede nè: «Gar-gar, i tár Kuwe-ɓee Nube lei dè ɓengrei’t se rai bere mbak, se tɔgi a, se tàgir lei bere mbak a tɔ. Taɓai i a tár doo madige titeke i tár’n danrai i kuwe bè.»

28Jésu tel ede doo nè nga ede nè:

– I tam è kum kuwe. Ke nè á i ra titeke bè ɓaa, a i ndi kumgajer sár se non.

29Nè è njèkɔrgir gute-ndu nè nga ndige le kɔr rasɔl dènn’t ɓaa, è tel deje Jésu ede nè:

– Ké doo mademge nga, ei nange wa?

30Jésu tel ede doo nè ede nè:

– Doo karé ndi non. E in kêm ɓee-bò ke Jérusalem ndi aw ke kêm ɓee ke Jéricho. E oso ji gon-ɓogege’t ke ndii umii rebe, ade tundei mbàs-mbàs, tɔri kubuge le’n ke rann’t, ndɔrii ndɔlong ilei se tà’n ɓaa, ɔti ɗák awi. 31Njèkuje nyan-mese karé bè ree tee pan tɔ. Loo ke è tête kum’n an doo nè nga ɓaa, è unn tà rebe le’n unde rang. 32Go’t gugu, doo karé bè ke è girkà le Lévi ree tee pan loon’t nè nga tɔ. Loo ke è an doo nè nga ɓaa, è unn tà rebe unde rang gang dɔ aw. 33Nè dingem karé bè, ke ɓee le’n è Samarie, ndi aw se rebe nè nga tɔ. E age ngɔr ke ra doo’t nè nga an’n. Ke loon’t nè kuwe, kêm’n tɔse’n se non mbik-mbik. 34E ree ra dingem’t nè tise tà dòge ke rann’t, ra wubu tà’t a, tête mann-nduu tà’t tɔ’n njanm-njanm. Go’t gugu, è unn’n unde’n dè koro’t le’n ke kinge’n, ɔr non’n aw se’n kêm kei tò mbage’t, taɓai tɔse kum’n dènn’t maje. 35Barè lookar’n, è tɔr nar kule ke ndɔ joo bere mbak ade kuwe kei-mba nè ɓaa, è ede’n ede nè: «I tɔse kumi dè dingem’t nè nga ade’m sei. Nyan malang ke a i tuju’n dum dè nar ke m’adi nè nga, ndɔ ke m’a m’tel ɓaa, man kuwe m’a m’ugei ɓai.»

36Loo ke Jésu tam gostà nè nga gir gang ɗás ɓaa, è tel deje njèkɔrgir gute-ndu Nube ede nè:

– A ɓaa, dann dooge ke mute nè nga, ké è ke ra an titeke è doo-made dingem ke oso ji gon-ɓogege’t nè wa?

37E ile jésu dè’t ede nè:

– E è ke njè ra kêmkanm se doo nè nga.

Jésu tel ede njèkɔrgir gute-ndu Nube nè ede nè:

– Aw, i ra titeke bè tɔ.

Marthe se Marie uwei Jésu ke ra de’t rai nin mba

38Loo ke Jésu se njékuwe-girnge à awi rebe ɓai ɓaa, è aw kêm ɓee karé’t bè. Dinye karé ke ri’n nè Marthe aw se’n kêm kei le’n ra’n mba. 39Marthe aw se ngokon’n ke dinye ke girn’t ri’n nè Marie. Marie ndi nang nja Kuwe-ɓee’t ur mbi’n oo’n tà le’n. 40Nè kêm Marthe tò kekek tede kulege gai-gai an-in dè’n king-king. E unde-loo tee pitring ree ra Jésu’t ede’n ede nè:

– Kuwe-ɓee, kinye ke Marie inye’m tà kulege’t se kar’m bere nga, ké usi nyan lé wa? Ede’n ade in ree ra se’m.

41Kuwe-ɓee tel ile Marthe dè’t ede nè:

– Marthe, Marthe, i ade kêmi olé bɔt-bɔt a, i ndɔje rai ɔje dè nyange bule a tɔ. 42Nè kêl nyan karé ke Marie ɔr dann madege’t nga, è nyan ke maje, doo karé géa ase taa jinn’t lé.

Gulei New Testament

©Alliance Biblique du Tchad, 2004

More Info | Version Index