Soekvorm

Lucas 1

San Lucas, Teófilo suti runata willaska­manda

1Nuka­pa kuiaska Teófilo:

Achka runa­kunami iuia­rir­ka­kuna, tukui ima nukan­chipa alpapi pasa­ris­kata iskribispa willan­ga­pa. 2Chasa ñugpa­manda­ta kawaspa willag­kuna­mi nukan­chita iacha­chir­ka­kuna. Pai­kunaka, Dius­pa Suma Rimaita willag­kuna­mi kar­ka­kuna.

3Nuka­pas, tukui chi­kuna­manda ñugpa­manda­ta suma tapu­durmi karkani. Chi­manda­mi suma iuia­riwá, kamta suiu­manda­ta iskribispa willan­ga­pa. 4Chasaka, alli­lla­mi iachankangi, kamta ima iacha­chiska sutipa kagta.

Juan Bautista tiag­samun­ga­pa kagta, sug anjil willaska­manda

5Herodes suti Judea alpapi atun mandag ka­ura, Zakarías suti judíu sasir­duti chipi kaug­sa­kurka. Sug sasir­duti­kuna­manda paika, Abía suti sasir­duti­kuna­pura­mi karka. Paipa warmi, Isabel suti, Aarón suti sasir­duti­purapa wam­brapa wam­bra­mi karka. 6Pai­kuna, Dius­pa ñawi­pi alli­lla iuiai­wa kawa­ri­mi kar­ka­kuna. Atun Taita Dius ima ruran­ga­pa nis­kata tukuimi alli­lla rura­dur kar­ka­kuna. Chasapika, ñi pipas mana pudir­ka­kuna­chu, ñi ima­pas ninga. 7Isabel chusa kaspa, mana wawita iukar­ka­kuna. Iskan­di­kuna­mi ña ruku kar­ka­kuna.

8Chi puncha­kuna, Zaka­riasta chaiarka, pai­pura sasir­duti­kuna­wa Dius­pa atun wasipi imasa ni­raiaska­sina rurag­rin­ga­pa. 9Pai­kuna kustum­bri iukar­ka­kuna, suir­ti­pi maskan­ga­pa: pita­mi chaiá, Taita Dius­pa atun wasi ukuma iai­kuspa, insinsu rupa­chispa kusni­chin­ga­pa. Chi­ura, Zaka­rias­ta­mi chaiarka, chi ukuma iaikun­ga­pa. 10Pai insinsu rupa­chi­kun­kama, tukui kanchapi kag­kuna Taita Diusta suma iuia­rispa­mi maña­na­kurka. 11Chi­uraka atun Taita Dius­pa sug anjil, Zaka­riasta kawa­rig­samurka. In­sin­su rupa­chi­diru altar alli ladumi saia­kurka. 12Anjilta kawas­paka, Zakarías iapa ujna­rispa mancha­rirka. 13Chi­ura anjilka, paita nirka:

—Mana mancha­ri­kui. Kam ima maña­kus­kata, Taita Dius uiar­kami. Chi­manda­mi kamba warmi Isabel, sug kari wam­bra iuka­pun­ga­pa kangi. Paitaka suti­chinkangimi Juan. 14-15Paika, atun Taita Dius­pa ñawipi atun­mi kan­ga­pa ka. Chi­manda, pai tiag­samu­ura, iapa suma alli iuia­chii­wa­mi tukun­ga­pa kangi. Chasa­lla­ta, achka runa­kuna­pas­mi kun­tin­ta­rin­ga­pa kan­kuna. Binuta i ima macha­diru­ta­pas, pai mana upian­ga­pa kan­chu. Manara tiag­samuska­ura­manda­ta, Santu Ispí­ritu jundaska­mi kan­ga­pa ka. 16Paimi Israel­manda achka runa­kunata atun Taita Dius­wa tigra­chin­ga­pa ka. 17Nukan­chipa Iaia­ta­mi ñugpan­ga­pa ka. Elías suti San­tu Ispi­ri­tu­wa ñugpa rimag­sina­mi kan­ga­pa ka; chasa­lla­ta tukui alli­lla pudig. Paimi taita­kuna­wa wam­bra­kuna­wa piña­chi­ri­na­kus­kata pasin­sia­chin­ga­pa ka. Chasa­lla­ta, subirbiaspa mana uiai munag­kunata iuia­chinga­pa­mi ka, uia kan­ga­pa; chasaka, nukan­chipa Iaia samu­ura, runa­kuna suma iuiai­wa alli­chi­riska suia­na­kun­ga­pa.

18Chi­ura Zakarías, anjilta tapurka:

—¿Imasatak nuka iachasa, kam willa­waska sutipa kagta? Nuka­pa warmi i nuka­pas, iapa ruku­mi kan­chi.

19Anjilka ainirka:

—Nukami kani Taita Dius­pa ñawi ladulla saia­kug. Gabrielmi suti kani. Pai­mi kacha­mu­warka, chi imasa suma tukun­ga­pa kagta kam­ta willan­ga­pa. 20Nuka ima willa­kus­kata kam mana uia­was­ka­manda, kuna­ura­mandaka mana rimai pudin­ga­pa kangichu, ima­ura wa­wita tiag­samun­kama. Nuka nis­kaka, chasa­mi tukunga, ima­ura chaian­kama.

21Pai­kuna chasa rima­na­kun­kama, kanchapi kag­kuna Zaka­riasta unai suia­na­kurka. Mana utka llugsig­manda mancha­rispa, tapu­ri­na­kurka: “¿Ima­wa­sik ukupi iapa unaia­ku?”. 22Chi­uraka Zaka­rías, llugsispa, mana rimai pu­dir­ka. Maki­lla­wa siñas ruraspa kawa­chi­kurka. Chi­ura iuia­rir­ka­kuna: paita sutipa­mi Dius­pa atun wasi ukupi muskui ukupi­sina ima kawa­rirka.

23Taita Dius­pa wasipi ima rurai­kuna chaias­kata ruras­paka, Zaka­rías paipa wasima kutirka. 24Chi­ura­mandaka paipa warmi Isa­belka, wigsa­wa ungug tukug­samurka. Paika, pichka killa mana wasi­manda llugsirka. Chi­lla­pi karka, kasa iuia­rispa: 25“Kuna­ura, atun Taita Dius nukata chasa kara­wag­manda, mana mai­kan­pas wabuti­wan­ga­pa kan­kuna­chu”.

Jesús tiag­samun­ga­pa kagta, sug anjil willaska­manda

26-27Isabel ña sugta killa wigsa­wa ungug ka­ura, Taita Diuska ikuti anjil Gabrielta kacha­murka María suti sipas­pagma. Pai warmi, Gali­lea alpa­manda Nazaret suti pui­blupi kaug­sa­kurka. Mana kari rigsiska karka, ña José suti kari­wa kasaran­ga­pa. José kar­kami David suti atun mandagpa wam­brapa wam­bra.

28Anjilka, María kas­kapi iai­kus­paka, nirka:

—Puangi. Atun Taita Dius, kam­wa­mi ka. Paipa suma kuiaita chas­kiska­mi kangi. Kamka, tukui warmi­kuna­manda­pas masmi iapa kuiaska kangi.

29Chasa uias­paka María, iapa man­cha­rirka. Iuia­ri­kurka: “¿Ima­pa­tak chasa saluda­wa­ku?”.

30Anjilka nirka:

—María, mana mancha­ri­kui. Kamta, Taita Dius iapa suma kuiai­wa­mi kawá. 31Kuna­uraka, ungu­ringa­pa­mi kangi. Nis­paka, sug kari wam­brami iukan­ga­pa kangi. Paitaka suti­chinkangimi Jesús. 32Dius­pa ñawipi, paika iapa atun niska­mi kanga. Tukui­manda mas atun Taita Dius­pa wam­brami suti kanga. Atun Taita Diuska, paita kuanga­pa­mi ka, ñugpa­manda taita David­sina mandan­ga­pa; 33chasa­lla­ta, Jakob­pa wam­brapa wam­bra­kunata tukui puncha­kuna manda­kunga­pag­lla. Paipa mandai­ka, mana ima­ura­pas puchu­ka­rin­ga­pa kan­chu.

34—Nukaka, manara kusa­iug ka­nichu— María anjilta ainirka—. Chi­manda, ¿imasatak chasa tuku­wanga?

35Chi­ura, anjilka ainirka:

—Santu Ispi­ri­tumi kam kikinma urai­ku­munga. Tukui­manda mas atun Taita Dius­pa iapa iachai­wa puiu­sina­mi kamta kilpag­samunga. Chi­manda wawita tiag­samugka, tukuipi mas alli­mi kan­ga­pa ka. Taita Dius­pa wam­brami suti kan­ga­pa ka.

36—Willasaki. Kam kikin­pura Isa­bel­pas, ña achalaia­ku­ura, wawita­mi iukan­ga­pa ka. Pai­manda “Chusa” ni­na­kugpi­pas, ña sugta killa­mi wigsita­wa ungug ka. 37Taita Dius­manda mana tian­chu ñi ima­pas pai mana pudinga­sina.

38Chasa ni­ura, María ainirka:

—Atun Taita Dius­pa lutrin­sina­mi nuka kani. Kam imasa ni­waska­sina tuku­wachu.

Chi­ura anjil, Maria­pag­manda llugsispa rirka.

María, Isabel­pagma chaian­ga­pa riska­manda

39Chi puncha­kuna­mandaka, Mariaka mana unailla rirka Judea sachuku sug pui­blu tiaska­ma. 40Chima chaiag­ris­paka, Zaka­riaspa wasima iai­kuspa, Isabelta nirka:

—Puangi.

41Chasa nis­kata Isabel uia­ura, pai­pa wawitaka wigsa ukupi sin­chi kuiu­rig­samurka. Chi­ura Isabelta, Santu Ispí­ritu iai­kuspa iuia­chig­samurka. 42Chi­wanka, sin­chi rimai­wa kasa­mi nirka:

—Kamka, tukui warmi­kuna­manda­pas mas iapa kuiaska­mi kangi. Kamba wigsapi tiaska wawi­ta­pas­mi chasa­lla­ta iapa kuiaska ka. 43Nukaka, ¿imatak kani, chi­tuku suma nuka Iaiapa mama chaia­wag­samun­ga­pa? 44Kam “Puangi” ni­wag­lla­pi, nuka­pa wigsapi tiaska wa­wi­ta, alli iuia­chi­rispa­mi kuiu­ri­wag­samurka. 45Kam, Taita Diusta suma iuia­kus­ka­manda­mi paipa iapa kuiaska kangi. Tukui imasa atun Taita Dius niska­sina­mi sutipa chasa tukug­samun­ga­pa ka.

46Chi­ura, Mariaka nirka:

—Nuka­pa alma­wa atun Taita Dius­ta­mi nini:

“Kam, iapa atun­mi kangi”.

47Nuka­pa ispi­ri­tu­wa­pas­mi nini:

“Taita Dius kispi­chi­wag­man­da, alli iuia­chi­mi kani”.

48Paipa upalla lutrin­sina kag­manda­mi

nukata iapa kuiaspa kawa­warka.

Chi­manda­mi kuna­ura­manda­ta tukui kaug­sag­kuna,

nukata suti­chi­wan­ga­pa kan­kuna,

Taita Dius­pa iapa kuiaska kagta.

49Tukui alli­lla pudig Taita Dius,

mana ima­ura­pas ruraska­sina­mi nukapi rurarka.

Pai, tukuipi mas alli­mi ka.

50Mai­kan paita suma kuiaspa manchaspa suma rurag­kuna­manda ima­ura­pas llakinga­pa­mi ka.

51Pai tukui alli­lla pudig kag­ta­mi kawa­chirka.

Tukui runa­kuna kikin atun­ia­chi­rispa mana alli iuiag kas­ka­kunata tuntia­chir­kami.

52Atun mandag­kuna­ta­pas

kikinpa mandadiru­manda­mi urai­ku­chir­ka­kunata.

Ikuti uchulla mana atun kas­ka­kunataka

atun mandadiru­pi­mi tia­ri­chirka.

53Iarkai­wa kas­ka­kunata

sagsagta suma mikui­mi kararka.

Ikuti iapa iukag­kunataka

chusa maki­mi kacharka.

54Nukan­chi Israel­manda runa­kuna paipa lutrin kag­kuna­ta­mi aidarka.

Paipa suma llakii­wa­mi

nukan­chi­manda iuia­rirka.

55Imasami nukan­chipa ñugpa­manda taita­kunata,

Abra­hamta i paipa wam­brapa wam­bra­kunata ruran­ga­pa nirka:

chasami kuna­ura rurag­samurka.

56Kimsa killa­sina Isabelpa wasi­pi kaspa, María, kikinpa wasi­ma kutirka.

Juan Bautista tiag­samuska­manda

57Isabelta ña puncha chaia­ura, sug kari wam­brami iukag­samurka. 58Ladu­lla­pi kaug­sa­na­kug i pai­pura­kuna­pas uiaska kar­ka­kuna, imasa atun Taita Dius pai­kunata alli suma ruragta. Nis­paka, chaian­ga­pa rir­ka­kuna, wawita tias­ka­manda kun­tin­tulla kas­ka­kuna­wa sug ratu­lla­pas kag­rin­ga­pa. 59Pusag puncha­pika, ikuti chaiag­rir­ka­kuna, wawata judiu­kuna­pa marka chura­chin­ga­pa ka­ura. Muna­na­kur­kami, Zaka­rias­lla­tata taita­pa suti­sina suti­chin­ga­pa.

60Maman­dika nirka:

—Manima. Juanmi suti kan­ga­pa ka.

61Chi­ura nir­ka­kuna:

—¿Imapa? Kam­kuna­pura, mana tian­chu pipas chasa suti.

62Chasa nis­paka, paipa taitata siñas ruraspa, tapur­ka­kuna:

—¿Imatak suti kanga?

63Chiura Zakariaska, sug kaspi tablilla mañaspa, iskribispa chu­rarka:

—Juanmi suti ka.

Chasa kawas­paka, tukui­kuna iapa ujna­rir­ka­kuna.

64Chi­ura­lla­tata Zaka­riaspas, ikuti rimai pudirka. Nis­paka, Taita Diusta sumag­lla nii kalla­rirka:

—Kam, iapa suma atun­mi kangi.

65Chi­wa, tukui ladu­lla­pi kaug­sa­na­kug mancha­rir­ka­kuna. Judea sachuku suiupas, tukui ima pasa­ris­kata uiaspa, pai­pura rima­ri­na­kurka. 66Atun Taita Dius sutipa pai­wa kag­manda, tukui uiag­kuna, iuia­rispa, tapu­ri­na­kurka:

—Chi wam­bra, wiñas­paka, ¿ima­sik tukunga?

Zakarías imasa kantaskamanda

67Juanpa taita Zaka­riasta, San­tu Ispí­ritu iaikug­samurka. Chi­wanka, imasa kan­ga­pa kas­kata kasa­mi nirka:

68—Nukan­chi Israel­manda runa­kunapa atun Taita Diusta ni­sun­chi:

“Kam, iapa suma atun­mi kangi”.

Paipa runa­kunata kispi­chin­ga­pa­mi samurka.

69Pai ima nis­kata rurag David­pa wam­brapa wam­bra­ta­mi kacha­murka,

tukui alli­lla pudig kaspa,

nukan­chita kispi­chin­ga­pa.

70Chasami ñugpa­manda­ta

paipa Ispi­ri­tu­wa alli runa­kunata rima­chirka,

kasa nispa:

71“Tukui kam­kunata mana munag­kuna­manda

i piñag­kuna­manda kispi­chisa­ki­chitami.

72Kam­kunapa ñugpa­manda­kunata niska­mi karkani,

kam­kuna­manda llakin­ga­pa.

Chasa­lla­ta, nuka ñugpa­manda runa­kuna­wa iuia­ris­kata

mana kunga­ri­nichu”.

73Imasami nukan­chipa ñugpa­manda taita Abra­hamta jurarka, kasa nispa:

74“Kam­kunata mana munag­kuna­manda kispi­chisa­ki­chitami;

chasaka, mana manchaspa­lla,

75tukuipi suma alli­lla iuiai iukaspa, Dius­pa ñawipi pai ima nis­kata ruran­ga­pa, kaug­san­kama”.

76Kam nuka­pa wawa,

tukui­manda mas atun Taita Dius­pa Ispi­ri­tu­wa rimagmi suti kankangi.

Nukan­chipa iaia­ta­mi ñugpankangi,

kam ñambi alli­chis­kapi pai chaia­mun­ga­pa.

77Israel­manda runa­kuna­ta­mi iacha­chinkangi,

imasa Taita Dius, panda­ris­ka­kunata pasin­siaspa,

nukan­chita kispi­chin­ga­pa kagta.

78Nukan­chipa Taita Dius,

paipa suma llakii­wa awa suma luar­manda

punchaia­chin­ga­pa paka­riska suma puncha kag­sina­mi kacha­mu­ku;

79chasaka, iapa iana tutapi­sina iuiai­kuna­wa kaug­sa­na­kus­kata punchaia­chig­samun­ga­pa;

chasa­lla­ta, nukan­chita alli ñambi ri­kus­kapi pusag­sina iuia­chin­ga­pa;

chasaka, sumag­lla sug­lla­pi kaug­sa­na­kun­ga­pa.

80Chi wawa, wiñas­paka, Taita Dius­pa alli iachai­wa­mi tukurka. Paika, chusa sitaska alpa­pi­mi kaug­sa­kurka, ima­ura Israel­manda runa­kunata kawa­rin­ga­pa chaian­kama.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index