Soekvorm

Exodus 27

Tu annìdúgán ka pagbasu

1“Ay se ka manin mangwa ka annìdúgán ka pagbasu. Ya kadakkal na, ay duwa mitru se tallu púlu sentimitru nga nagbaal. Ay ya kadallam na, ay isa mitru se tallu púlu sentimitru. Ya káyu wa akasiya ya usaram. 2Kiya útun daya appát síku na, ay payán muda ka sinan sàgud. Ay mekanáyun da kiya annìdúgán. Ay se mu la nga kalupkopán ya annìdúgán ka bága. 3Ay se ka la magpàwa ka timba nga aggapuyán se kadaya agtallaán kiya abu, se daya pal-pála. Magpàwa ka pe kada besin se daya pagkáwit ka karni. Ay kuwaan mu dayán ngámin na ar-aruminta ka bága. 4Ay mangwa ka pe ka bága nga sinan balúláng nga issaságat na. Payán mu ka galáng daya appát síku naya sinan balúláng nga nàwa pe ka bága. 5Ay se mu la ippáy kiya unag naya annìdúgán. Ikabit mu kiya panìgad naya lebig na, ta senu dumatang kiya ábà na. 6Mangwa ka pe ka takkan na káyu ka pagbúlig kiya annìdúgán. Káyu wa akasiya ya kuwaam, ay se kalupkopán mu pe ka bága. 7Ay dayán na takkan, ay meruwad da kadaya galáng nga atán kiya magpíngit kiya bíkat naya annìdúgán nu bulígán da. 8Ay ya dingding naya annìdúgán, ay tabla. Díkod ummán ka kahon ya kàwa na. Kuwaan mu dayán ngámin ka ummán kitu nepassingan ku kikaw kitu bantay.

Ya amuwág natu Tabernákulu

9Ay mangwa ka pe ka amuwág naya tabernákulu. Ya amuwág na ki panillod, ay abutan mu ka kurtína nga nàwa ka napiya nga dilána nga appát púlu se annam mitru ya kadaddu na. 10Mangwa ka ka duwa púlu wa pagadígi mu kiya amuwág. Mangwa ka pe ka duwa púlu nga pangisiínán mu kadayán. Pabeg bága ya usaram kadayán ngámin. Ngamay daya sáwit da se daya saríkáw da, ay silber ya usaram. 11Ay páda na pe kiya panidáya. Maabut pe ya amuwág ka kurtína nga appát púlu se annam mitru ya kadaddu na. Ay duwa púlu pe ya adígi na nga mesíin pe. Ay màwa dayán ka bága. Ngamay daya sáwit da se daya saríkáw da, ay màwa da ka silber. 12Ya súba naya amuwág kiya pane sirbútán, ay duwa púlu se tallu mitru. Sangapúlu wa adígi ya ippáy mu se isíin muda pe. Ay maabut ka kurtína pe. 13Ay ya súba naya amuwág ga panin àráng ki padne lattakán, ay duwa púlu se tallu mitru pe. 14Ya kadaddu naya kurtína kiya tapíngit naya lalangkán na, ay annam mitru se siyám sentimitru. Ay ya angadigiyán na, ay tallu se mesíin da pe. 15Ay ya tapíngit na, ay maabut pe ka kurtína. Ay annam mitru se siyám sentimitru ya kadaddu na pe. Ay tallu pe ya angadigiyán na se mesíin pe. 16Ya ruwángan naya amuwág, ay mapayán pe ka annam mitru se siyám sentimitru wa kurtína nga nàwa ki mannáw, bayolet se dag-daggáng nga naabal ki napiya nga dilána. Ay maburdáan pe. Mekabit yán ki appát ta adígi nga nesisíin pe. 17Ngámin daya adígi ki amuwág, ay atán bagákat da nga silber, se daya sáwit da ay silber da pe. Ay daya nesiínán da, ay pabeg bága. 18Ya pásit naya amuwág, ay appát púlu se annam mitru, se ya súba na, ay duwa púlu se tallu mitru. Ay maabut ka kurtína nga nàwa ki napiya nga dilána nga ya kadaddu na, ay duwa mitru se tallu púlu sentimitru. Ay mesíin daya adígi na ka bága. 19Ngámin daya maus-usár ra ar-aruminta kiya tabernákulu, ay se daya pat-pátù na, se daya pat-pátù naya amuwág na, ay màwa da ngámin ka bága.

Ya panagtagasíngan kitu dílág

20Ay ibílin mu pe kadaya iIsrael nga mangilbet da ka denu olíbo wa napabeg ka para kiya dílág, ta senu masibtán peyang ya kandelero kiya oras nga kasibtán na. 21Ay kiya tabernákulu kiya panin lasi naya kurtína nga giyán natu nekesurátán datu bil-bílin, de Aaron na maggaáma ya magtagasíngan kiya dílág, ta senu siggagatang da peyang ki àráng ne APU. Ay metul-túluy idi ya bílin pe yin kadaya sumar-sarunu nga tolay nga iIsrael.”