Soekvorm

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 15:41

41Pɔ̌l asɔt Sáilas bárɔk Síria nɛ Silísha ɛnɛ́ yi afyɛ́ ntɨ nta bakwɔ́ Yesu abhɛn báchí arɛ ntɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index