Soekvorm

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 18:14

14Kɛ mpok Pɔ̌l áyàŋ bɛrɛm ɛnyɨŋ bɛ́ ántáŋá mmʉɛt, Galio arɛm ntá bo Israɛl bɛ, “Bě bo Israɛl, mbɔ yí akʉ chi ɛbɛ́ptí ɛnyɨŋ nɛ yɛ̌ ndak abʉ́abʉ, mbʉ nkáá nɛ bhe.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index