Soekvorm

Jɔ̌n 4:9

9Ngɔrɛ́ Samária wu akɛmɛ Yesu bɛ, “Wɔ, ɔchí mmu Ju, atú Judɛ́ya, mɛ mbák ngɔrɛ́ atú Samária, ɛkɔ ná kɛ ɔ̌rɛm bɛ nchyɛ́ wɔ manyiɛp ɔ́nyú. Bǒ Judeya bábhɨ́kɨ́ bhɔŋ yɛ̌nyɨŋ bɛkʉ nɛ bhɛsɛ bo Samaria!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index