Soekvorm

Mátio 19:29

29Nɛ yɛ̌ agha anɛ árɔ́ yɛ̌ chí bɛkɛt, yɛ̌ chi bɔ̌mayi, yɛ̌ chí ɛ́táyi, yɛ̌ chí máyi, yɛ chí bɔ̌bhi, yɛ̌ chí bakɨ yi ɛ̌ti yí ákòŋo mɛ, chɔŋ ampɛt ambɔ́ŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm ndɔŋ bɛsa bɛtay, ambɔ́ŋ nkwɔ́ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index