Soekvorm

Mátio 24:45

Mmɔ̌ bɛtok anɛ achi tɛtɛp

(Lk 12.41-48)

45Ɛ́bhɨ́kɨ́ tat Yesu arɛm bɛ, “Agha yɛ́ áchí mmɔ̌bɛtok tɛtɛp anɛ ábhɔ́ŋɔ́ kɛboŋ nɛ mbɔŋɔ́kɛt ásɨ́kɨ́ntɨ nɛ yí? Chí mmɔ̌bɛtok anɛ mbɔŋɔ́kɛt ákway bɛrɔ ɛkɛt ntá yi, angati yí bɛ ánchyɛ́ nɔ́kɔ́ nɛnyíɛ́ ntá batɨ̌ bɔ̌-bɛtok ndǔ mpok.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index