Soekvorm

Mátio 28

Yesu apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m

(Mk 16.1-10; Lk 24.1-12; Jn 20.1-10)

1Nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt bo Israɛl nɛ́fʉɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́, María mmɔ̌ ɛtɔk Mágdala nɛ María achák, báfú ntɨnywɔp, ɛnɛ́ mbaŋ ábhɨ́kɨ́ re kaŋari ndu bɛrɔŋ bɛyɨŋɨ nnɛm Yesu. 2Ɛ́fákárí bɛ́ ángɛl Mandɛm áfú amfay ásɛ̀p amɨk, abɨŋɨri ntay afɛrɛ anyǔnnɛm, achɔkɔ arɛ́. 3Bɛsí ángɛl Mandɛm wu bɛ́ré ghɔɔ mbɔ miámiaŋ, ndɛn ɛyi ɛ́ndiɛrɛ nɔkɔ pɛ́pɛ̌pɛ́p mbɔ ɛtɔkɔfiɔŋ. 4Babhabhɛrǐ nnɛm báré wɛt nɛ bɛcháy nɛ bárɔp mbɔ bawú. 5Kɛ ángɛl arɛm nta baghɔrɛ́ bɛ, “Bǎkɛ́ chay. Ndɨ́ŋɨ́ bɛ́ bǎyàŋ Yesu mmu bágó ndǔ ɛkotákátí. 6Apú fá. Mandɛm akʉ yi apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m nkúbhɛ́ mbɔnyu yi arɛmɛ bɛ ɛbhɔŋ bɛfakari. Twɔ́ ká ghɔ nɛbhʉɛt anɛ bábhʉ́rɛ́ yi. 7Dɔ́k yɛ́ ka áyák mǎngátí bakoŋo bhi bɛ apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m nɛ achi be ambɨ ǎrɔ̀ŋ atú Gálili. Chɔŋ mǎngɔ́ yi arɛ! Nnáŋ ngati nɔ bhe.” 8Baghɔrɛ bhɔ bárɔ́ nɛbhʉɛt anɛ nnɛm nɛchi ntiɛ́t ntiɛt. Bɛcháy bɛ́kɛ́m bɔ, kɛ maŋák nkwɔ ajwi bhɔ antɨ. Bájɛt barɔk bɛ́yáŋ bakoŋo Yesu bɛ mángátí bhɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ ángɛl Mandɛm ághátí bhɔ. 9Ndu bárɔ̀ŋ, bápɛ́rɛ ghɔ, Yesu atɛmɛri bhɔ, arɛm bɛ, “Mandɛm ámbák nɛ bhe!” Bárɔ́k bákwɛ́n amɨk bɛsí bhi bábhó bɛkɛm bɛkak ɛbhi mánchyɛ nɔkɔ yi kɛnókó. 10Yesu aghati bhɔ bɛ, “Bǎkɛ́ cháy. Dɔ́k ká ghati bakoŋo bha. Ghatí ká bhɔ bɛ, mándɔ́k atú Gálili. Chɔŋ mángɔ́ mɛ arɛ́.”

Babhabhɛrǐ nnɛm bárɔ́k bágháti ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛfakari

11Ɛnɛ́ baghɔrɛ́ bhɔ bárɔ̀ŋ, ɛ́fákari bɛ mbɔk bo abhɛn bábhàbhɛri nnɛm bárɔ́k Yerúsalɛm bágháti bǒbati bachiǎkap Mandɛm yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛfakari mpok ángɛl Mandɛm ásɛ́bhɛ́ átwɔ́ ndǔ nnɛm. 12Bǒbati bachiǎkap Mandɛm báchɔ́kɔ nɛ bǒbati ɛtɔk, báká ɛyɔŋ ɛ́mɔt, báchyɛ́ bhɔ bɛyǎ nkáp ndǔ bɛsɔŋ. 13Bágháti bhɔ bɛ, “Ghatí nɔ́kɔ́ ká bho chi bɛ bakoŋo bhi bátwɔ́ nɛ bɛti, mpok sɛ́kwɛ́nɛ́ kɛnɔ́, bághɛ́p yi, bápɔ́kɔ bárɔk. 14Mbák gɔ́bhanɔ ángók ndak anɛ, chɔŋ sɛ́ndɨŋɨ ndǔ sɛ́chòk nnyu ywi bɛ ntɨ nɛndɨ yi amɛm, ɛnyu ɛnɛ́ bǎpu chwe ndǔ ɛsɔŋɔri.” 15Babhabhɛrǐ nnɛm básɔ́t yɛ nkáp bɛsɔŋ wu, bárɔk bákʉ mbɔ ɛnyǔ bǒbati bághátí bhɔ. Nɛ mbok yɔ bɛ́ bakoŋo Yesu bághɛp yi ghɛp kɛ̌ bo Israɛl bábhʉɛ́t bɛghati bo kpatɛ̌ ɛchɔŋ.

Yesu atɔ́ŋ mmʉɛt ntá bakoŋo bhi

(Mk 16.1-10; Lk 24.1-12; Jn 20.1-10)

16Bakoŋo Yesu abhɛn bati byo nɛ amɔt bárɔ́ yɛ bárɔ́k atú Gálili ndǔ njiɛ anɛ Yesu ághátí nyaka bɔ́ mándɔ́k arɛ́. 17Mpok bághɔ́ yi, bákwɛ́n amɨk babho bɛchyɛ yi kɛnókó. Kɛ mbɔk ayap bare makati mbák, sayri sayri, Yesu kɛ bɔ bághɔ̀ nɔ. 18Yesu akokosi mmʉɛt nɛ bhɔ́, aghati bhɔ bɛsí nɛ bɛsí bɛ, “Ɛtaya achyɛ́ mɛ bɛtaŋ mɛnkɛm amfǎy yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ nɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu awu amfay nɛ fá amɨk. 19Dɔ́k yɛ́ ka, mǎnkʉ́ bɛ bǒ bɛtɔk mɛnkɛm mámbak bakoŋo bha, mǎnjwiti bhɔ ndǔ nnyɛ́n Ɛta, nɛ nnyɛ́n Mmɔ, nɛ nnyɛ́n Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ, 20mǎntɔŋ nɔ́kɔ́ bhɔ bɛ mánkʉ́ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ngátí be mǎnkʉ́ nɔkɔ. Nɛ nchí bhák nɛ bhe mpoknkɛm, tɛ ndǔ ngwɛnti mmɨk.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index