Soekvorm

Markuŧ 9

1Yeŧu akak aji na baka : « Dţupan na manjoonan, baloŋ ţi bañaaŋ banwooŋ nţa ţi baankkeţ bë baanwin Pşih pi Naşibaţi pabi na mnhina. »

Eli na Moyiŧ bapën aţiini na Yeŧu

(Maci 17.1-9; Luk 9.28-36)

2Wi ŋnuur paaj ŋaţëpuŋ, Yeŧu ajej Piyeer, Yakob na Yowan kë baya agaag du pnkuŋ pweek. Kë uleeful uşë ţëlşa ţi kadun ki baka, kë awo ji ñaaŋ nampaţi. 3Imişa yi nul ikak ji unuur abot afaaŧ pfaaŧ pi imeeŋ nin nanaj aloŋ ţi umundu aanhil pwul imişa pfaaŧ pŧënţ puŋ. 4Eli na Moyiŧ kë başë winana ţi kadun ki baka, awo ţi pţiini na Yeŧu.

5Piyeer aji na Yeŧu : « Najukan, uwo bnuura, jibi nja ŋwooŋ ţi : ŋtan iloona iwajanţ, kaloŋ kawo ki nu, kaloŋ kawo ki *Moyiŧ, kandukiiŋ ki *Eli. » 6Baţaşar Yeŧu balënk palënk paŋ kë Piyeer aando me uko wi akţupuŋ.

7Kanfëluŋ kabi awun baka, kë pdiim ploŋ paşë pënna ţi ka aji : « I, awooŋ Abuk naan, dŋala maakan, naŧiinkana. »

8Ţi dko mënţ, baţaşarul baten dko di bawooŋ afooyan aşë wo baanwin nin aloŋ, Yeŧu ţañ awooŋ na baka. 9Wi bapënuŋ ţi pnkuŋ ahela, Yeŧu kë aşë ji na baka bawut kaţup nin ñaaŋ uko wi bawinuŋ te wi *Abuk Ñiinţ aknaţiiŋ ţi pkeţ. 10Bamëban uko wi ajakuŋ na baka, aşë ţiini jibi bawooŋ, ala pme uko wi aŋaluŋ pji wi ajakuŋ: « Pnaţa ţi pkeţ. » 11Baţaşarul bahepara aji : « we ukaaŋ kë *bajukan Bgah baji Eli awo i kaduna kabi ji Kriŧtu ado kabi? »

12Yeŧu aŧeem baka aji : « Na manjoonan, Eli awo i kadun kabi kakakan iko bŧi ţi bgah. Naşal aji babubara apiiŧ aji Abuk Ñiinţ awo i kahaj maakan, kapokana i? 13Kë nşë ţupan, Eli adobi bi kë badola uko bŧi wi baŋaluŋ, jibi bapiiŧuŋ ţi a. »

Yeŧu ajeban napoţ anneejiiŋ

(Maci 17.14-18; Luk 9.37-43)

14Wi Yeŧu, Piyeer Yakob na Yowan babanuŋ du baţaşar Yeŧu bandukiiŋ, aşë win pnŧuk pweek pi bañaaŋ na *bajukan Bgah kë bakţiini na baka. 15Wi bañaaŋ bawinaŋ win Yeŧu, aşë lënkara bŧi, aţiira pwula mboş. 16Ahepar baka uko wi bakţiiniyaanuŋ. 17Ñiinţ aloŋ kë aşë ŧeemna du pnŧuk aji : « Naweek, dţiju abuk naan, awo na unŧaayi umbiişanuluŋ bţup. 18Dko di uyaaŋ amobna, uji uwata ţi mboş, napoţ kayiih, katibrën iñiiŋ, uleeful uji ukak kaŧaaţ. Dkooţ baţaşaru badook wa kë baanhilani. »

19Yeŧu aji na baka : « Nawo bañaaŋ bawuţaan, banwooŋ baanfiyaari! Dwo kaţo na an te lum ba? Dwo kado kamiiran te lum ba? Naţijaan napoţ. » 20Kë baţija'a. Wi unŧaayi uwinaaruŋ win Yeŧu, aşë jun pşëŋ şëŋan napoţ kë ajot ţi mboş, akëlënk, ayiih.

21Yeŧu ahepar aşin napoţ aji : « Lum di di ujunuŋ pwata hënk ba? » Kë aŧeem aji : « Wi awooŋ napoţ nampoţi te hënkuŋ. 22Ŋyaaş ŋŧum uji uwata du bdoo na du meel kado na pfiŋa. Kë işale hil pdo uko uloŋ, kţënkun, ñagi'un. »

23Yeŧu aŧeem aji : « Iji nşale hil... Ñaaŋ anfiyaaruŋ, Naşibaţi ahil pdo iko bŧi pa a. » 24Ţi dko mënţ ajug napoţ kë aşë ŋajar aji : « Dfiyaari, biin iţënkën, nhilna nkak nfiyaar maakan. »

25Wi Yeŧu awinuŋ kë bañaaŋ baŧum bakţi abi ayit kë aşë lëbar na unŧaayi aji : « Iwi unŧaayi, injaaŋ kdënëman kabot kabiişan bţup, dji ipën ţi napoţ i, işë iwut kaluŋ kakak ţi a. »

26Wi unŧaayi ukpënuŋ, kë napoţ aşë ŋajar alëŧar maakan. Napoţ awo ji ñaaŋ ankeţuŋ, kë bañaaŋ bŧi bado ji akeţi. 27Yeŧu kë aşë mëbana ţi kañen anaţana kë anaţi. 28Wi Yeŧu aţiişuŋ katoh, agaag na baţaşarul, kë başë hepara aji : « we ukaaŋ kë un, ŋënhil lah adook unŧaayi ba? » 29Kë aşë ŧeem baka aji : « Unŧaayi uŧënţ wuŋ, pñehan Naşibaţi ţañ pahilanuŋ pdook wa. »

Uyaaş utëbanţën wi Yeŧu akţupuŋ pkeţ na pnaţa ţi pkeţ pi nul

(Luk 9.44-45)

30Wi bapënuŋ ţi dko duŋ, aşë muur uŧaak wi Galilay. Kë Yeŧu aşë ŋal bañaaŋ bawut kame. 31Awo ţi pjukan baţaşarul aji : «*Abuk Ñiinţ awulana du bañaaŋ, bafiŋa, unuur uwajanţën aşë naţa ţi pkeţ. » 32Kë baţaşarul başë wo baamme uko wi akţupuŋ abot aţi phepar apiban baka wa.

Ahoŋ awoonuŋ naweek?

(Maci 18.1-5; Luk 9.46-48)

33Yeŧu na baţaşarul baŧool aya Kapernawum. Wi babanuŋ du katoh kë Yeŧu aşë hepar baka aji : « We wi nakţiiniyaanuŋ lah du bgah ba? » 34Kë başë yomp, ţiki du bgah bawo ţi plaţar ala andëmnuŋ ţi baka.

35Yeŧu aţo aşë du baţaşarul iñeen na btëb, aji na baka : « Woli aloŋ aŋal pwo naŧeek, akakan awo kafeţ ki baŧënţul, awo nalempar baka. »

36Ajej napoţ aloŋ aţu'a ţi pŧoof pi baka, amooka, aşë ji : 37« Ñaaŋ anyeenkuŋ napoţ aŧënţ i ţi katim ki naan, nji ţi uleef naan i i ñaaŋ mënţ ayeenkuŋ, kë anyeenknuŋ, mënţ nji i ayeenkuŋ, anyilnuŋ a. »

Anwooŋ aampokun, awo na un

(Luk 9.49-50)

38Yowan aji na Yeŧu : « Naweek, ŋwin aloŋ kë akdook ŋnŧaayi ţi katimu, kë ŋneenana, ţiki aanji ţaşun. » 39Yeŧu aŧeema aji : « Nawutan kaneenana : Nin ñaaŋ aanhilan kado mlagre ţi katim ki naan kabot kaţup uko uwuţaan ţi nji ţi dko mënţ. 40Anwooŋ aampok nja, awo na nja. 41Kë ankwulanaŋ kakoopa ki meel nadaan ţiki nawo i Kriŧtu, aluŋ kayeenk baluk bi awooŋ i kayeenk. »

Nalipariin

(Maci 18.6-11; Luk 17.1-2)

42Yeŧu akak aji : « Ankdoluŋ aloŋ ţi bapoţ biki+ ajot ţi pjuban, uhokan batana ţi kaţuţ plaak pweek başë bafëla du bdëk. 43Woli kañen ki nu kaţu kë ikjuban, falan ka, uhokan iya baţi na kañen kammukşiiŋ kë di pya du infernu na iñeen itëb du bdoo banwooŋ baankjëmşa 44[di ubob uwooŋ uunji ukeţ, kë bdoo baanji bajëmşa]. 45Woli kahoţ ki nu kaţu'u kë ikjuban, falan ka, uhokan iya baţi na kahoţ kammukşiiŋ, kë di pya na ihoţ itëb du infernu 46[di ubob uwooŋ uunji ukeţ, kë bdoo baanji bajëmşa]. 47Woli pkëş pi nu paţu'u kë ikjuban, lookşan pa. Uhokan ineej du Pşih pi Naşibaţi na pkëş ploolan kë di bafëlu du infernu na këş ktëb, 48di ubob uwooŋ uunji ukeţ, kë bdoo baanji bajëmşa. 49Baluŋ kaţu bañaaŋ bŧi bdoo jibi bajaaŋ baţu pnam ţi mnde. 50Pnam pawo uko unuura. Paşale yaş, nakakanaan we kaŧaabare ki pa? Nawoon na pnam ţi uleef wi nan nabot naŧiinkar na baŧënţan.

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index