Soekvorm

Efesus 4

Yesu noi-hewacine nongileng kwele-moniyang ganang

1Ilec na Sugucnele ailu muc-mac ngicti yowa sanangne milu yanguc edocngebabe, ye gaga silicine monicka wacngebawec, yogolec silicka gadabiyeng.-2Gaga yogolec silicine yanguc, ngenge bawacnagulu gaga nga aibaba ulucne ailu aalic mikac kwele-madicka wangec galu kwele-angacka baficnagulu gadabiyeng.-3Aime kwele-mogungti muc ingucne dodocngebame Asule kwele-moniyang aiibong. Aime ngenge i helockedaingkale sanangke-benangkelu gadabiyeng.-4Noi-hewacine+ nongileng moniyang, nga Asu ye moniyang, ingucnehac Wapongti wacngebame wiyac madicne silicine moniyang fikengelenale ngagesilu gagaing. 5Sugucne ye moniyang, nga ngage-ngagesing i moniyang, ailu misa-lowac yogo moniyang. 6Wapong moniyang, ye Mamac walecnonggeng moniyang ailu feicnetowanonggeng, ailu ye ngic-ngigac sasawa hewacnonggang nga kwelenonggang gagac.-

7Aime Kristo yeuctihac baba-madictowaine, yogo heuckelu kwele-madicte wiyac filesoc filesoc nolewec, i balu gagabeleng.-8Ilec ailu yowa monic yanguc kwelengkeicne fagac,

Ye wilinibenang felu bikicte mucti hefecebaicne yogo bacebame yeicne alingka hikeibong. Aime ye ngic-ngigac kwele-madicka wiyacine yelewec. (Miti gee 68:18)

9Ye wilini fewec. I moc mi miicne, ye molickelu himongka waweckacni fewec.-10Ngic wawec, ye wiyac sasawa saweme ganogale hefaliyelu honocmengka fewec. 11Ailu ye hocne bole yanguc nolewec, gocne yenge salecebaicne aidaingte, nga gocne yenge Wapongte siduc mimi aidaingte, nga gocne yenge Siduc Madicne milu edocebadaingte,+ nga gocne yenge Yesule habu yengele damong nga wewedu aidaingte, bole filesoc inguc nolewec.- 12Ngic-ngigac Wapongte bingec nongileng baficnagunogale bole balu Kristole hige-moleine nga noi-hewacine basugulebeng sanangkenale bole i nolewec. 13Noleme Wapong madecinele fungine ngagesingkenangte kwele-moniyang ailu gadabelengte. Ailu sugule-sanangkelu Kristo ingucne aidabelengte.

14Ilec ailu nongileng kogoc gaga hatacmac mi gadabeleng, miyac. Kogoc yenge yanguc aicaigaing, kwesac-ngic yengi kwesac-yowawa yefe lilolu socka lolole-yowa fungine fungine weduyelebong lekwe wele-kwe aicaigaing.-15Aime nongileng kwele-angacka damongnagulu yowa noine midabeleng. Inguc aibeng aibabanonggeng sasawa Kristo ingucne fikeme sugulebeng hodocnonggeng Kristola wetackelu noine badabelengte.-16Ye kwelenonggang filesoc filesoc babeng, hige-mole nga wiyac sasawa taockeme domalu noi-hewacine moniyang fikelu suguledabelengte. I kweledi angac ngagenagubeng aibabanonggang fikedaicte.

Kwele-iluc gbolicne

17Na Sugucnele dongewa sawang-yowa milu edocngebabe ngagening: Ngenge, Israel yengele alingkacni miyac, yenge ingucne hatacmac mi gadabiyeng. Yenge ngage-ngagengineng sifuweme gagaing.-18Ailu yenge ngage-ngage-motocngineng mi fagacte kundung kwelina kwele-sanang sowacneholec galu Wapongte gaga mi gabong ngage-ngagenginengtiyac aka ingucne domame gagaing. 19Yenge aibaba madicne lobeelu game mikac kaiselo aibaba nga gaga kosaine balaibelu kwelengineng wonongkolec taockeme taoc gacaigaing.

20Aime ngenge gaga ingucne galu Kristole yefe monic mi ngagegaing, miyac. 21Yesule yowa noine ngagelu wedungeleibong, i ngagegaing. 22Yanguc wedungeleibong, ngani-angacngineng sowacnedi kwele-ilucngineng esecne basowalewec. Ngenge aibaba ingucne esecne balaibelu gaibong, i hegiledaing.-23Wapongti kwele-ngage-ngagengineng bagboliyengeledaic.-24Ailu kwele-ilucngineng gbolicne bafuwangeleme Wapong yeicne ingucne dondonne nga gbagbacnebenang gagaing, ngenge ngakpi ingucne i holebong haudaic.-

Aibaba madicne aidabeleng

25Ilec ailu nongileng soc moniyangte donge-hedec nga hige-moleine galu baficebalu ganangte, ngenge sasawa aibaba kwesacine hegilelu

Yowa noine agofocngineng yengeholec mingagec ailu gadabiyeng.- (Sekariya 8:16)

26Ngenge kwelenginang aalic ngagedaingte, dameng iwa bikic mi bafuwadabiyeng. (Miti gee 4:4)

Ailu ngenge aalic ngagelu gabong wenac-dongeine mi haudaic.- 27Ngenge Aleng Sugucnengineng mac mi locnodaing. 28Hise-baba ngic ye hise hegilelu moleinedi bole balu boleinele nosing noine bafuwalu ngic gocne soctepecka waweweine gagaing baficebadaic.

29Ngenge micnginangkocni yowa sowacne monic mi ofedaic, miyac. Yowa madicne micnginangkocni ofeme ngic-ngigac yenge yowangineng ngagelu umacnginengsoc baficebame sugulelu sanangkeningte basanangebadabiyeng.-30Wapongti bikicte witickacni lukecngebanale dameng lowec, iwa domaningte mimipangine Tili Asu longelewec. Ilec ngenge Wapongte Tili Asu kwele-umac mi lacnodaing. -31Hewacnginang kwele-hobec mi ngagedaing, ailu ngenge aalic nga ngaba aibaba hegiledaing. Ailu ngenge ngelec-ngelec nga lobe-yowa mi aidaing. Ngenge agofocngineng sipilicebanogale ngage-ngage ingucne sasawa hegileyackedaing.-32Ngenge aibaba madicne ainagulu kwele-sowac ngagelu baficnagulu gadaing. Wapongti Kristola bikicngineng hegilewec, ingucnehac ngenge ngengileng sowacnengineng hegiledabiyeng.-

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index